ORDNA EFTERORDER BY

Definierar sorteringsordningen för de frågeresultat som returneras av en EVALUATE-instruktion i en DAX-fråga.Defines the sort order of query results returned by an EVALUATE statement in a DAX query.

SyntaxSyntax

ORDER BY {<expression> [{ASC | DESC}]}

ArgumentArguments

PeriodTerm DefinitionDefinition
uttryckexpression DAX-uttryck som returnerar ett enskilt skalärt värde.Any DAX expression that returns a single scalar value.
ASCASC (standard) Stigande sorteringsordning.(default) Ascending sort order.
DESCDESC Fallande sorteringsordning.Descending sort order.

ReturvärdeReturn value

Resultatet av en EVALUATE-instruktion i stigande (ASC) eller fallande (DESC) ordning.The result of an EVALUATE statement in ascending (ASC) or descending (DESC) order.

ExempelExample

EVALUATE(
    'Internet Sales'
    )
ORDER BY
    'Internet Sales'[Order Date]

Returnerar alla rader och kolumner från tabellen Internet Sales, sorterade efter Order Date, som en tabell.Returns all rows and columns from the Internet Sales table, ordered by Order Date, as a table.

Se ävenSee also

DAX-frågorDAX queries
EVALUATEEVALUATE