PATHCONTAINSPATHCONTAINS

Returnerar TRUE om det angivna objektet finns på den angivna sökvägen.Returns TRUE if the specified item exists within the specified path.

SyntaxSyntax

PATHCONTAINS(<path>, <item>)  

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
pathpath En sträng som skapas som resultatet av utvärderingen av en PATH-funktion.A string created as the result of evaluating a PATH function.
objektitem Ett textuttryck som ska sökas efter i sökvägsresultatet.A text expression to look for in the path result.

ReturvärdeReturn value

Värdet TRUE om item finns i path, annars FALSE.A value of TRUE if item exists in path; otherwise FALSE.

KommentarerRemarks

  • Om item är ett heltal konverteras till text, och sedan utvärderas funktionen.If item is an integer number it is converted to text and then the function is evaluated. Om konverteringen misslyckas returnerar funktionen ett fel.If conversion fails then the function returns an error.

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

I följande exempel skapas en beräknad kolumn som tar ett chefs-ID och kontrollerar en uppsättning anställda.The following example creates a calculated column that takes a manager ID and checks a set of employees. Om chefs-ID:t finns bland den lista över chefer som returneras av funktionen PATH returnerar funktionen PATHCONTAINS sant. Annars returneras falskt.If the manager ID is among the list of managers returned by the PATH function, the PATHCONTAINS function returns true; otherwise it returns false.

= PATHCONTAINS(PATH(Employee[EmployeeKey], Employee[ParentEmployeeKey]), "23")