PATHLENGTHPATHLENGTH

Returnerar antalet överordnade objekt till det angivna objektet i ett angivet PATH-resultat, inklusive det egna objektet.Returns the number of parents to the specified item in a given PATH result, including self.

SyntaxSyntax

PATHLENGTH(<path>)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
pathpath Ett textuttryck som är resultatet av utvärderingen av en PATH-funktion.A text expression resulting from evaluation of a PATH function.

ReturvärdeReturn value

Det antal objekt som är överordnade det angivna objektet i ett angivet PATH-resultat, inklusive det angivna objektet.The number of items that are parents to the specified item in a given PATH result, including the specified item.

AnmärkningarRemarks

Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

Följande exempel använder ett anställnings-ID som indata för en PATH-funktion och returnerar en lista över cheferna ovanför den anställda i hierarkin. Funktionen PATHLENGTH tar detta resultat och räknar de olika nivåerna för medarbetare och chefer, inklusive den anställda du började med.The following example takes an employee ID as input to a PATH function and returns a list of the managers above that employee in the hierarchy, The PATHLENGTH function takes that result and counts the different levels of employees and managers, including the employee you started with.

= PATHLENGTH(PATH(Employee[EmployeeKey], Employee[ParentEmployeeKey]))