PIPI

Returnerar värdet för pi, 3,14159265358979, med 15 decimaler.Returns the value of Pi, 3.14159265358979, accurate to 15 digits.

SyntaxSyntax

PI()  

ReturvärdeReturn value

Ett decimaltal med värdet för pi, 3,14159265358979, med 15 decimaler.A decimal number with the value of Pi, 3.14159265358979, accurate to 15 digits.

AnmärkningarRemarks

Pi är en matematisk konstant.Pi is a mathematical constant. I DAX anges pi som ett reellt tal med 15 decimaler, precis som i Excel.In DAX, Pi is represented as a real number accurate to 15 digits, the same as Excel.

ExempelExample

Följande formel beräknar arean för en cirkel med radien i kolumnen, [Radius].The following formula calculates the area of a circle given the radius in the column, [Radius].

= PI()*([Radius]*2)  

Se ävenSee also

Matematik- och trigonometrifunktionerMath and Trig functions