PREVIOUSMONTHPREVIOUSMONTH

Returnerar en tabell som innehåller en kolumn med alla datum från föregående månad, baserat på det första datumet i kontexten dates i den aktuella kontexten.Returns a table that contains a column of all dates from the previous month, based on the first date in the dates column, in the current context.

SyntaxSyntax

PREVIOUSMONTH(<dates>) 

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
DatumDates En kolumn som innehåller datum.A column containing dates.

ReturvärdeReturn value

En tabell som innehåller en enda kolumn med datumvärden.A table containing a single column of date values.

AnmärkningarRemarks

 • Den här funktionen returnerar alla datum från föregående månad med det första datumet i kolumnen som indata.This function returns all dates from the previous month, using the first date in the column used as input. Om till exempel det första datumet i argumentet dates motsvarar 10 juni 2009 returnerar den här funktionen alla datum för månaden maj 2009.For example, if the first date in the dates argument refers to June 10, 2009, this function returns all dates for the month of May, 2009.

 • Argumentet dates kan vara något av följande:The dates argument can be any of the following:

  • En referens till en datum/tid-kolumnA reference to a date/time column.
  • Ett tabelluttryck som returnerar en enda kolumn med datum/tid-värden.A table expression that returns a single column of date/time values.
  • Ett booleskt uttryck som returnerar en tabell med enda kolumn med datum/tid-värden.A Boolean expression that defines a single-column table of date/time values.
 • Begränsningar i booleska uttryck beskrivs i avsnittet CALCULATE.Constraints on Boolean expressions are described in the topic, CALCULATE.

 • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

Följande exempelformel skapar ett mått som beräknar ”försäljning föregående månad” för Internetförsäljning.The following sample formula creates a measure that calculates the 'previous month sales' for Internet sales.

= CALCULATE(SUM(InternetSales_USD[SalesAmount_USD]), PREVIOUSMONTH('DateTime'[DateKey])) 

Se ävenSee also

TidsinformationsfunktionerTime intelligence functions
Datum- och tidsfunktionerDate and time functions
PREVIOUSDAYPREVIOUSDAY
PREVIOUSQUARTERPREVIOUSQUARTER
PREVIOUSYEARPREVIOUSYEAR