PREVIOUSYEARPREVIOUSYEAR

Returnerar en tabell som innehåller en kolumn med alla datum från föregående år, baserat på det sista datumet i kolumnen dates i den aktuella kontexten.Returns a table that contains a column of all dates from the previous year, given the last date in the dates column, in the current context.

SyntaxSyntax

PREVIOUSYEAR(<dates>[,<year_end_date>]) 

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
datumdates En kolumn som innehåller datum.A column containing dates.
year_end_dateyear_end_date (valfritt) En literal sträng med ett datum som definierar årets slutdatum.(optional) A literal string with a date that defines the year-end date. Standardvärdet är 31 december.The default is December 31.

ReturvärdeReturn value

En tabell som innehåller en enda kolumn med datumvärden.A table containing a single column of date values.

AnmärkningarRemarks

 • Den här funktionen returnerar alla datum från föregående år, baserat på det sista datumet i indataparametern.This function returns all dates from the previous year given the latest date in the input parameter. Om till exempel det sista datumet i argumentet dates refererar till år 2009, returnerar funktionen alla datum för 2008, fram till angivet year_end_date.For example, if the latest date in the dates argument refers to the year 2009, then this function returns all dates for the year of 2008, up to the specified year_end_date.

 • Argumentet dates kan vara något av följande:The dates argument can be any of the following:

  • En referens till en datum/tid-kolumn.A reference to a date/time column.
  • Ett tabelluttryck som returnerar en enda kolumn med datum/tid-värden.A table expression that returns a single column of date/time values.
  • Ett booleskt uttryck som returnerar en tabell med enda kolumn med datum/tid-värden.A Boolean expression that defines a single-column table of date/time values.
 • Begränsningar i booleska uttryck beskrivs i avsnittet CALCULATE.Constraints on Boolean expressions are described in the topic, CALCULATE.

 • Parametern year_end_date är en strängliteral av ett datum, i samma språk som de nationella inställningarna för den klient där arbetsboken skapades.The year_end_date parameter is a string literal of a date, in the same locale as the locale of the client where the workbook was created. Årsdelen av datumet ignoreras.The year portion of the date is ignored.

 • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

Följande exempel på formel skapar ett mått som beräknar föregående års försäljning på Internet.The following sample formula creates a measure that calculates the previous year sales for Internet sales.

= CALCULATE(SUM(InternetSales_USD[SalesAmount_USD]), PREVIOUSYEAR('DateTime'[DateKey])) 

Se ävenSee also

TidsinformationsfunktionerTime intelligence functions
Datum- och tidsfunktionerDate and time functions
PREVIOUSMONTHPREVIOUSMONTH
PREVIOUSDAYPREVIOUSDAY
PREVIOUSQUARTERPREVIOUSQUARTER