PRICEMATPRICEMAT

Returnerar priset per 100 USD nominellt värde för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen.Returns the price per \$100 face value of a security that pays interest at maturity.

SyntaxSyntax

PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
settlementsettlement Värdepapperets likviddatum.The security's settlement date. Likviddatumet är datumet efter utfärdandedatumet när värdepapperet överförts till köparen.The security settlement date is the date after the issue date when the security is traded to the buyer.
maturitymaturity Värdepapperets förfallodatum.The security's maturity date. Förfallodatumet är datumet då värdepapperet förfaller.The maturity date is the date when the security expires.
issueissue Värdepapperets utfärdandedatum.The security's issue date.
raterate Värdepapperets räntesats på utfärdandedatumet.The security's interest rate at date of issue.
yldyld Värdepapperets årliga avkastning.The security's annual yield.
basisbasis (Valfritt) den bas som dagräkningen ska utgå från.(Optional) The type of day count basis to use. Om basen utelämnas antas den vara 0.If basis is omitted, it is assumed to be 0. Godkända värden visas under den här tabellen.The accepted values are listed below this table.

Parametern basis kan ha följande värden:The basis parameter accepts the following values:

basisBasis Bas för antal dagarDay count basis
0 eller inget värde0 or omitted US (NASD) 30/360US (NASD) 30/360
11 Faktisk/faktiskActual/actual
22 Faktisk/360Actual/360
33 Faktisk/365Actual/365
44 Europeisk 30/360European 30/360

ReturvärdeReturn Value

Priset per 100 USD nominellt värde.The price per \$100 face value.

KommentarerRemarks

 • Datum lagras som sekventiella serienummer, så de kan användas i beräkningar.Dates are stored as sequential serial numbers so they can be used in calculations. I DAX är 30 december 1899 dag 0 och 1 januari 2008 är 39448, eftersom det är 39 448 dagar efter 30 december 1899.In DAX, December 30, 1899 is day 0, and January 1, 2008 is 39448 because it is 39,448 days after December 30, 1899.

 • Likviddatumet är det datum då köparen köper kupongen, till exempel en obligation.The settlement date is the date a buyer purchases a coupon, such as a bond. Förfallodatumet är det datum då kupongen förfaller.The maturity date is the date when a coupon expires. Anta till exempel att en 30-årig-obligation utfärdas den 1 januari 2008 och köps av en köpare sex månader senare.For example, suppose a 30-year bond is issued on January 1, 2008, and is purchased by a buyer six months later. Utfärdandedatumet är då 1 januari 2008, likviddatumet är 1 juli 2008 och förfallodatumet är 1 januari 2038, 30 år efter den 1 januari 2008 som är utfärdandedatumet.The issue date would be January 1, 2008, the settlement date would be July 1, 2008, and the maturity date would be January 1, 2038, which is 30 years after the January 1, 2008, issue date.

 • PRICEMAT beräknas så här:PRICEMAT is calculated as follows:

  $$\text{PRICEMAT} = \frac{100 + (\frac{\text{DIM}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)}{1 + (\frac{\text{DSM}}{\text{B}} \times \text{yld})} - (\frac{\text{A}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)$$$$\text{PRICEMAT} = \frac{100 + (\frac{\text{DIM}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)}{1 + (\frac{\text{DSM}}{\text{B}} \times \text{yld})} - (\frac{\text{A}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)$$

  där:where:

  • $\text{B}$ = antal dagar på året, beroende på årsbasen.$\text{B}$ = number of days in year, depending on year basis.
  • $\text{DSM}$ = antal dagar från likviddatum till förfallodatum.$\text{DSM}$ = number of days from settlement to maturity.
  • $\text{DIM}$ = antal dagar från utfärdandedatum till förfallodatum.$\text{DIM}$ = number of days from issue to maturity.
  • $\text{A}$ = antal dagar från utfärdandedatum till likviddatum.$\text{A}$ = number of days from issue to settlement.
 • settlement, maturity och issue trunkeras till heltal.settlement, maturity, and issue are truncated to integers.

 • basis avrundas till närmaste heltal.basis is rounded to the nearest integer.

 • Fel returneras i följande fall:An error is returned if:

  • settlement, maturity eller issue inte är ett giltigt datum.settlement, maturity, or issue is not a valid date.
  • maturity > settlement > issue uppfylls inte.maturity > settlement > issue is not satisfied.
  • rate < 0.rate < 0.
  • yld < 0.yld < 0.
  • basis < 0 eller basis > 4.basis < 0 or basis > 4.
 • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

Följande DAX-fråga:The following DAX query:

DataData BeskrivningDescription
2/15/20082/15/2008 LikviddatumSettlement date
4/13/20084/13/2008 FörfallodatumMaturity date
11/11/200711/11/2007 UtfärdandedatumIssue date
6.10%6.10% Procentuell halvårskupongPercent semiannual coupon
6.10%6.10% Procentuell avkastningPercent yield
00 30/360-bas30/360 basis
EVALUATE
{
 PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}

Returnerar priset per 100 USD nominellt värde för ett värdepapper med de villkor som anges ovan.Returns the price per \$100 face value of a security with the terms specified above.

[Värde][Value]
99.984498875556999.9844988755569