RANDRAND

Returnerar ett slumpmässigt tal som är större än eller lika med 0 och mindre än 1, jämt fördelat.Returns a random number greater than or equal to 0 and less than 1, evenly distributed. Talet som returneras ändras varje gång som cellen med funktionen beräknas om.The number that is returned changes each time the cell containing this function is recalculated.

SyntaxSyntax

RAND()  

ReturvärdeReturn value

Ett decimaltal.A decimal number.

AnmärkningarRemarks

  • Omberäkningen är beroende av olika faktorer, bland annat om modellen är inställd på manuell eller automatisk omberäkning och om data har uppdaterats.Recalculation depends on various factors, including whether the model is set to Manual or Automatic recalculation mode, and whether data has been refreshed.

  • RAND och andra funktioner som inte är beständiga och saknar fasta värden räknas inte alltid om.RAND and other volatile functions that do not have fixed values are not always recalculated. Körningen av en fråga eller filtrering brukar till exempel inte medföra att sådana funktioner utvärderas på nytt.For example, execution of a query or filtering will usually not cause such functions to be re-evaluated. Resultaten för dessa funktioner kommer dock att räknas om när hela kolumnen beräknas om.However, the results for these functions will be recalculated when the entire column is recalculated. I dessa situationer ingår uppdatering från en extern datakälla eller manuell redigering av data som leder till ny utvärdering av formler med dessa funktioner.These situations include refresh from an external data source or manual editing of data that causes re-evaluation of formulas that contain these functions.

  • RAND omberäknas alltid om funktionen används i definitionen av ett mått.RAND is always recalculated if the function is used in the definition of a measure.

  • Funktionen RAND kan inte returnera resultatet noll, i syfte att förhindra fel som division med noll.RAND function cannot return a result of zero, to prevent errors such as division by zero.

ExempelExamples

Om du vill generera ett slumpmässigt reellt tal mellan två andra tal använder du:To generate a random real number between two other numbers, use:

= RAND()*(b-a)+a

Så här genererar du ett slumpmässigt tal som är större än 0 och mindre än 1:To generate a random number greater than 0 and less than 1:

= RAND()

Så här genererar du ett slumpmässigt tal som är större än 0 och mindre än 100To generate a random number greater than 0 and less than 100

= RAND()*100

Så här genererar du ett slumpmässigt heltal som är större än 0 och mindre än 100To generate a random whole number greater than 0 and less than 100

INT(RAND()*100)

Se ävenSee also

Matematik- och trigonometrifunktionerMath and Trig functions
StatistikfunktionerStatistical functions