RATERATE

Returnerar räntesatsen per period för en annuitet.Returns the interest rate per period of an annuity. RATE beräknas via iteration och kan ha noll eller fler lösningar.RATE is calculated by iteration and can have zero or more solutions. Om resultatet för RATE inte konvergerar till inom 0,0000001 efter 20 iterationer returneras ett fel.If the successive results of RATE do not converge to within 0.0000001 after 20 iterations, an error is returned.

SyntaxSyntax

RATE(<nper>, <pmt>, <pv>[, <fv>[, <type>[, <guess>]]])

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
npernper Totalt antal betalningsperioder i en annuitet.The total number of payment periods in an annuity.
pmtpmt Den betalning som görs varje period. Värdet kan inte ändras under annuitetens livslängd.The payment made each period and cannot change over the life of the annuity. pmt omfattar vanligtvis kapital och ränta, men inga andra avgifter eller skatter.Typically, pmt includes principal and interest but no other fees or taxes.
pvpv Nuvärdet – totalbeloppet som en rad framtida betalningar är värda nu.The present value — the total amount that a series of future payments is worth now.
fvfv (Valfritt) Slutvärdet eller saldot som återstår när den sista betalningen har gjorts.(Optional) The future value, or a cash balance you want to attain after the last payment is made. Om fv utelämnas antas argumentet vara 0 (slutvärdet för ett lån är till exempel 0).If fv is omitted, it is assumed to be 0 (the future value of a loan, for example, is 0).
typtype (Valfritt) Siffran 0 eller 1, som anger när betalningar förfaller.(Optional) The number 0 or 1 which indicates when payments are due. Om type utelämnas antas värdet vara 0.If type is omitted, it is assumed to be 0. Godkända värden visas under den här tabellen.The accepted values are listed below this table.
guessguess (Valfritt) Din gissning för vad priset kommer att vara.(Optional) Your guess for what the rate will be.
– om det utelämnas antas värdet vara 10%.- If omitted, it is assumed to be 10%.
– om RATE inte konvergerar kan du prova med andra värden.- If RATE does not converge, try different values for guess. RATE konvergerar vanligtvis om gissningen är mellan 0 och 1.RATE usually converges if guess is between 0 and 1.

Parametern type kan ha följande värden:The type parameter accepts the following values:

Ange type somSet type equal to Om betalningarna förfallerIf payments are due
0 eller inget värde0 or omitted I slutet av periodenAt the end of the period
11 I början av periodenAt the beginning of the period

ReturvärdeReturn Value

Räntesatsen per period.The interest rate per period.

KommentarerRemarks

  • Se till att du använder samma enheter för guess och nper.Make sure that you are consistent about the units you use for specifying guess and nper. Om du gör månadsbetalningar på ett fyraårigt lån med en årsränta på 12 procent ska du ange 0.12/12 för guess och 4*12 för nper.If you make monthly payments on a four-year loan at 12 percent annual interest, use 0.12/12 for guess and 4*12 for nper. Om du gör årsvisa betalningar på samma lån använder du 0.12 för guess och 4 för nper.If you make annual payments on the same loan, use 0.12 for guess and 4 for nper.

  • type avrundas till närmaste heltal.type is rounded to the nearest integer.

  • Fel returneras i följande fall:An error is returned if:

    • nper ≤ 0.nper ≤ 0.
    • RATE inte konvergerar till inom 0,0000001 efter 20 iterationerRATE does not converge to within 0.0000001 after 20 iterations
  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExamples

DataData BeskrivningDescription
44 År som lånet löper överYears of the loan
-200-200 Månatlig betalningMonthly payment
80008000 LånebeloppetAmount of the loan

Exempel 1Example 1

Följande DAX-fråga:The following DAX query:

EVALUATE
{
  RATE(4*12, -200, 8000)
}

Returnerar det månatliga priset för lånet enligt de villkor som anges ovan.Returns the monthly rate of the loan using the terms specified above.

[Värde][Value]
0.007701472488201370.00770147248820137

Exempel 2Example 2

Följande DAX-fråga:The following DAX query:

EVALUATE
{
  RATE(4*12, -200, 8000) * 12
}

Returnerar det årliga priset för lånet enligt de villkor som anges ovan.Returns the annual rate of the loan using the terms specified above.

[Värde][Value]
0.09241766985841640.0924176698584164