ROLLUPROLLUP

Ändrar hur funktionen SUMMARIZE fungerar genom att lägga till ackumulerade rader i resultatet för kolumner som definieras av parametern groupBy_columnName.Modifies the behavior of the SUMMARIZE function by adding rollup rows to the result on columns defined by the groupBy_columnName parameter. Den här funktionen kan bara användas i ett SUMMARIZE-uttryck.This function can only be used within a SUMMARIZE expression.

SyntaxSyntax

ROLLUP ( <groupBy_columnName> [, <groupBy_columnName> [, … ] ] )

Med SUMMARIZE,With SUMMARIZE,

SUMMARIZE(<table>, <groupBy_columnName>[, <groupBy_columnName>]…[, ROLLUP(<groupBy_columnName>[,< groupBy_columnName>…])][, <name>, <expression>]…)  

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
groupBy_columnNamegroupBy_columnName Det kvalificerade namnet på en befintlig kolumn eller ROLLUPGROUP-funktion som ska användas till att skapa sammanfattningsgrupper baserat på värdena i den.The qualified name of an existing column or ROLLUPGROUP function to be used to create summary groups based on the values found in it. Den här parametern kan inte vara ett uttryck.This parameter cannot be an expression.

ReturvärdeReturn value

Den här funktionen returnerar inte något värde.This function does not return a value. Den anger bara den uppsättning kolumner som ska delsummeras.It only specifies the set of columns to be subtotaled.

KommentarerRemarks

Den här funktionen kan bara användas i ett SUMMARIZE-uttryck.This function can only be used within a SUMMARIZE expression.

ExempelExample

Läs mer i SUMMARIZE.See SUMMARIZE.