ROUNDDOWNROUNDDOWN

Avrundar ett tal nedåt mot noll.Rounds a number down, toward zero.

SyntaxSyntax

ROUNDDOWN(<number>, <num_digits>)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
nummernumber Ett reellt tal som du vill avrunda nedåt.A real number that you want rounded down.
num_digitsnum_digits Det antal siffror du vill runda av till.The number of digits to which you want to round. Negativa avrundar till vänster om decimaltecknet; noll till närmaste heltal.Negative rounds to the left of the decimal point; zero to the nearest integer.

ReturvärdeReturn value

Ett decimaltal.A decimal number.

AnmärkningarRemarks

  • Om num_digits är större än 0 (noll) avrundas värdet i number nedåt till det angivna antalet decimaler.If num_digits is greater than 0 (zero), then the value in number is rounded down to the specified number of decimal places.

  • Om num_digits är 0 avrundas värdet i number nedåt till närmaste heltal.If num_digits is 0, then the value in number is rounded down to the nearest integer.

  • Om num_digits är mindre än 0 avrundas värdet i number nedåt till vänster om decimaltecknet.If num_digits is less than 0, then the value in number is rounded down to the left of the decimal point.

  • ROUNDDOWN fungerar som ROUND, förutom att det alltid avrundar ett tal nedåt.ROUNDDOWN behaves like ROUND, except that it always rounds a number down. Funktionen INT avrundar också nedåt, men med INT är resultatet alltid ett heltal, medan du kan styra precisionen för resultatet med ROUNDDOWN.The INT function also rounds down, but with INT the result is always an integer, whereas with ROUNDDOWN you can control the precision of the result.

Exempel 1Example 1

I följande exempel avrundas 3.14159 nedåt till tre decimaler.The following example rounds 3.14159 down to three decimal places. Det förväntade resultatet är 3.141.The expected result is 3.141.

= ROUNDDOWN(3.14159,3)  

Exempel 2Example 2

I följande exempel avrundas värdet 31415.92654 nedåt till 2 decimaler till vänster om decimaltecknet.The following example rounds the value of 31415.92654 down to 2 decimal places to the left of the decimal. Det förväntade resultatet är 31400.The expected result is 31400.

= ROUNDDOWN(31415.92654, -2)  

Se ävenSee also

Matematik- och trigonometrifunktionerMath and Trig functions
ROUNDROUND
ROUNDUPROUNDUP
ROUNDDOWNROUNDDOWN
MROUNDMROUND
INTINT