ROW-funktionROW function

Returnerar en tabell med en enda rad som innehåller värden som är resultatet av de uttryck som har angetts för varje kolumn.Returns a table with a single row containing values that result from the expressions given to each column.

SyntaxSyntax

ROW(<name>, <expression>[[,<name>, <expression>]…])  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
namnname Det namn som har angetts för kolumnen, omgivet av dubbla citattecken.The name given to the column, enclosed in double quotes.
uttryckexpression DAX-uttryck som returnerar ett enskilt skalärt värde att fylla i.Any DAX expression that returns a single scalar value to populate. name.name.

ReturvärdeReturn value

En tabell med en radA single row table

AnmärkningarRemarks

  • Argument måste alltid vara i par av namn och uttryck.Arguments must always come in pairs of name and expression.

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

I följande exempel returneras en tabell med en enda rad med den totala försäljningen för kanaler för Internet och återförsäljare.The following example returns a single row table with the total sales for internet and resellers channels.

ROW("Internet Total Sales (USD)", SUM(InternetSales_USD[SalesAmount_USD]),  
         "Resellers Total Sales (USD)", SUM(ResellerSales_USD[SalesAmount_USD]))