SAMEPERIODLASTYEARSAMEPERIODLASTYEAR

Returnerar en tabell som innehåller en kolumn med datum som flyttats ett år bakåt i tiden från datumen i den angivna kolumnen dates i den aktuella kontexten.Returns a table that contains a column of dates shifted one year back in time from the dates in the specified dates column, in the current context.

SyntaxSyntax

SAMEPERIODLASTYEAR(<dates>) 

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
datesdates En kolumn som innehåller datum.A column containing dates.

ReturvärdeReturn value

En tabell med en enskild kolumn med datumvärden.A single-column table of date values.

AnmärkningarRemarks

 • Argumentet dates kan vara något av följande:The dates argument can be any of the following:

  • En referens till en datum/tid-kolumn,A reference to a date/time column,
  • Ett tabelluttryck som returnerar en enda kolumn med datum/tid-värden,A table expression that returns a single column of date/time values,
  • Ett booleskt uttryck som returnerar en tabell med enda kolumn med datum/tid-värden.A Boolean expression that defines a single-column table of date/time values.
 • Begränsningar i booleska uttryck beskrivs i avsnittet CALCULATE.Constraints on Boolean expressions are described in the topic, CALCULATE.

 • De datum som returneras är samma som returneras av den här ekvivalenta formeln: DATEADD(dates, -1, year)The dates returned are the same as the dates returned by this equivalent formula: DATEADD(dates, -1, year)

 • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

Följande exempel på formel skapar ett mått som beräknar föregående års försäljning för försäljning av återförsäljare.The following sample formula creates a measure that calculates the previous year sales of Reseller sales.

= CALCULATE(SUM(ResellerSales_USD[SalesAmount_USD]), SAMEPERIODLASTYEAR(DateTime[DateKey])) 

Se ävenSee also

TidsinformationsfunktionerTime intelligence functions
Datum- och tidsfunktionerDate and time functions
PREVIOUSYEARPREVIOUSYEAR
PARALLELPERIODPARALLELPERIOD