SAMPLESAMPLE

Returnerar ett urval med N rader från den angivna tabellen.Returns a sample of N rows from the specified table.

SyntaxSyntax

SAMPLE(<n_value>, <table>, <orderBy_expression>, [<order>[, <orderBy_expression>, [<order>]]…])  

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
n_valuen_value Det antal rader som ska returneras.The number of rows to return. Det är ett DAX-uttryck som returnerar ett enkelt skalärt värde, där uttrycket ska utvärderas flera gånger (för varje rad/kontext).It is any DAX expression that returns a single scalar value, where the expression is to be evaluated multiple times (for each row/context). Om ett icke-heltalsvärde (eller ett uttryck) anges typkonverteras resultatet som ett heltal.If a non-integer value (or expression) is entered, the result is cast as an integer.
tabelltable DAX-uttryck som returnerar en tabell med data som de n urvalsraderna ska extraheras från.Any DAX expression that returns a table of data from where to extract the 'n' sample rows.
orderBy_expressionorderBy_expression (Valfritt) Skalärt DAX-uttryck där resultatvärdet utvärderas för varje rad i table.(Optional) Any scalar DAX expression where the result value is evaluated for each row of table.
ordningsföljdorder (Valfritt) Ett värde som anger hur orderBy_expression-värden ska sorteras, stigande eller fallande: 0 (noll), sorterar i fallande ordning enligt värdena i order_by.(Optional) A value that specifies how to sort orderBy_expression values, ascending or descending: 0 (zero), sorts in descending order of values of order_by. 1, rangordnar i stigande ordning enligt order_by.1, ranks in ascending order of order_by.

ReturvärdeReturn value

En tabell som består av ett urval av N rader i table eller en tom tabell om n_value är 0 (noll) eller mindre.A table consisting of a sample of N rows of table or an empty table if n_value is 0 (zero) or less. Om OrderBy-argument anges blir urvalet stabilt och deterministiskt. Det returnerar den första raden, den sista raden och jämnt fördelade rader mellan dessa.If OrderBy arguments are provided, the sample will be stable and deterministic, returning the first row, the last row, and evenly distributed rows between them. Om ingen ordning anges blir urvalet slumpmässigt, inte stabilt och inte deterministiskt.If no ordering is specified, the sample will be random, not stable, and not deterministic.

KommentarerRemarks

  • Om n_value är 0 (noll) eller mindre än returnerar SAMPLE en tom tabell.If n_value is 0 (zero) or less then SAMPLE returns an empty table.

  • För att undvika dubblettvärden i urvalet ska den tabell som skickas som det andra argumentet grupperas efter den kolumn som används för sortering.In order to avoid duplicate values in the sample, the table provided as the second argument should be grouped by the column used for sorting.

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.