SELECTEDMEASURESELECTEDMEASURE

Används av uttryck för beräkningsobjekt som refererar till måttet som finns i kontexten.Used by expressions for calculation items to reference the measure that is in context.

SyntaxSyntax

SELECTEDMEASURE()

ParametrarParameters

IngenNone

ReturvärdeReturn value

En referens till det mått som för närvarande finns i kontexten när beräkningsobjektet utvärderas.A reference to the measure that is currently in context when the calculation item is evaluated.

KommentarerRemarks

  • Kan endast refereras till i uttrycket för ett beräkningsobjekt.Can only be referenced in the expression for a calculation item.

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

Följande uttryck för beräkningsobjekt gör en beräkning för hittills i år för det mått som finns i kontexten.The following calculation item expression calculates the year-to-date for whatever the measure is in context.

CALCULATE(SELECTEDMEASURE(), DATESYTD(DimDate[Date]))

Se ävenSee also

SELECTEDMEASURENAMESELECTEDMEASURENAME
ISSELECTEDMEASUREISSELECTEDMEASURE