SLNSLN

Returnerar den linjära avskrivningen för en tillgång under en period.Returns the straight-line depreciation of an asset for one period.

SyntaxSyntax

SLN(<cost>, <salvage>, <life>)

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
costcost Initialkostnaden för tillgången.The initial cost of the asset.
salvagesalvage Värdet i slutet av avskrivningen (kallas ibland för tillgångens restvärde).The value at the end of the depreciation (sometimes called the salvage value of the asset).
lifelife Antalet tidsperioder under vilka tillgången avskrivs (kallas ibland för tillgångens livslängd).The number of periods over which the asset is depreciated (sometimes called the useful life of the asset).

ReturvärdeReturn Value

Den linjära avskrivningen för en period.The straight-line depreciation for one period.

KommentarerRemarks

  • Fel returneras i följande fall:An error is returned if:
    life = 0.life = 0.

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

DataData BeskrivningDescription
\$30,000\$30,000 CostCost
\$7,500\$7,500 RestvärdeSalvage value
1010 LivslängdYears of useful life

Följande DAX-fråga:The following DAX query:

EVALUATE
{
  SLN(30000, 7500, 10)
}

Returnerar den årliga avskrivningen enligt de villkor som anges ovan.Returns the yearly depreciation allowance using the terms specified above.

[Värde][Value]
22502250