STARTOFQUARTERSTARTOFQUARTER

Returnerar det första datumet i kvartalet i den aktuella kontexten för den angivna datumkolumnen.Returns the first date of the quarter in the current context for the specified column of dates.

SyntaxSyntax

STARTOFQUARTER(<dates>) 

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
datumdates En kolumn som innehåller datum.A column that contains dates.

ReturvärdeReturn value

En tabell som innehåller en enda kolumn och en enda rad med ett datumvärde.A table containing a single column and single row with a date value.

AnmärkningarRemarks

 • Argumentet dates kan vara något av följande:The dates argument can be any of the following:

  • En referens till en datum/tid-kolumnA reference to a date/time column.
  • Ett tabelluttryck som returnerar en enda kolumn med datum/tid-värden.A table expression that returns a single column of date/time values.
  • Ett booleskt uttryck som returnerar en tabell med enda kolumn med datum/tid-värden.A Boolean expression that defines a single-column table of date/time values.
 • Begränsningar i booleska uttryck beskrivs i avsnittet CALCULATE.Constraints on Boolean expressions are described in the topic, CALCULATE.

 • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

Följande exempelformel skapar ett mått som returnerar starten på kvartalet för den aktuella kontexten.The following sample formula creates a measure that returns the start of the quarter, for the current context.

= STARTOFQUARTER(DateTime[DateKey]) 

Se ävenSee also

Datum- och tidsfunktionerDate and time functions
TidsinformationsfunktionerTime intelligence functions
STARTOFYEARSTARTOFYEAR
STARTOFMONTHSTARTOFMONTH