STARTOFYEARSTARTOFYEAR

Returnerar det första datumet på året i den aktuella kontexten för den angivna datumkolumnen.Returns the first date of the year in the current context for the specified column of dates.

SyntaxSyntax

STARTOFYEAR(<dates>) 

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
datumdates En kolumn som innehåller datum.A column that contains dates.
YearEndDateYearEndDate (Valfritt) Ett värde för årsslutsdatum.(Optional) A year end date value.

ReturvärdeReturn value

En tabell som innehåller en enda kolumn och en enda rad med ett datumvärde.A table containing a single column and single row with a date value.

AnmärkningarRemarks

 • Argumentet dates kan vara något av följande:The dates argument can be any of the following:

  • En referens till en datum/tid-kolumnA reference to a date/time column.
  • Ett tabelluttryck som returnerar en enda kolumn med datum/tid-värden.A table expression that returns a single column of date/time values.
  • Ett booleskt uttryck som returnerar en tabell med enda kolumn med datum/tid-värden.A Boolean expression that defines a single-column table of date/time values.
 • Begränsningar i booleska uttryck beskrivs i avsnittet CALCULATE.Constraints on Boolean expressions are described in the topic, CALCULATE.

 • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

Följande exempelformel skapar ett mått som returnerar starten på året för den aktuella kontexten.The following sample formula creates a measure that returns the start of the year, for the current context.

= STARTOFYEAR(DateTime[DateKey]) 

Se ävenSee also

Datum- och tidsfunktionerDate and time functions
TidsinformationsfunktionerTime intelligence functions
STARTOFQUARTERSTARTOFQUARTER
STARTOFMONTH STARTOFMONTH