SUMMARIZESUMMARIZE

Returnerar en sammanfattningstabell för den begärda summan för en uppsättning grupper.Returns a summary table for the requested totals over a set of groups.

SyntaxSyntax

SUMMARIZE (<table>, <groupBy_columnName>[, <groupBy_columnName>]…[, <name>, <expression>]…)

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
tabelltable DAX-uttryck som returnerar en datatabell.Any DAX expression that returns a table of data.
groupBy_ColumnNamegroupBy_ColumnName (Valfritt) Det kvalificerade namnet på en befintlig kolumn som används till att skapa sammanfattningsgrupper baserat på värdena som finns i den.(Optional) The qualified name of an existing column used to create summary groups based on the values found in it. Den här parametern kan inte vara ett uttryck.This parameter cannot be an expression.
namename Det namn som anges för en total kolumn eller en sammanfattningskolumn och omges av dubbla citattecken.The name given to a total or summarize column, enclosed in double quotes.
uttryckexpression DAX-uttryck som returnerar ett enkelt skalärt värde, där uttrycket ska utvärderas flera gånger (för varje rad/kontext).Any DAX expression that returns a single scalar value, where the expression is to be evaluated multiple times (for each row/context).

ReturvärdeReturn value

En tabell med de valda kolumnerna för groupBy_columnName-argumenten och de summerade kolumnerna som har utformats av namnargumenten.A table with the selected columns for the groupBy_columnName arguments and the summarized columns designed by the name arguments.

KommentarerRemarks

 • Varje kolumn som du definierar ett namn för måste ha ett motsvarande uttryck. Annars returneras ett fel.Each column for which you define a name must have a corresponding expression; otherwise, an error is returned. Det första argumentet, name, definierar kolumnens namn i resultatet.The first argument, name, defines the name of the column in the results. Det andra argumentet, expression, definierar den beräkning som utförs för att värdet ska hämtas för varje rad i den kolumnen.The second argument, expression, defines the calculation performed to obtain the value for each row in that column.

 • groupBy_columnName måste antingen vara i table eller i en tabell som är relaterad till table.groupBy_columnName must be either in table or in a related table to table.

 • Varje namn måste omges av dubbla citattecken.Each name must be enclosed in double quotation marks.

 • Funktionen grupperar en vald uppsättning rader till en uppsättning sammanfattningsrader enligt värdena i en eller flera groupBy_columnName-kolumner.The function groups a selected set of rows into a set of summary rows by the values of one or more groupBy_columnName columns. En rad returneras för varje grupp.One row is returned for each group.

 • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

I följande exempel returneras en sammanfattning av återförsäljarens försäljning grupperat runt kalenderåret och produktkategorinamnet. Den här resultattabellen gör att du kan utföra analyser över återförsäljarens försäljning per år och produktkategori.The following example returns a summary of the reseller sales grouped around the calendar year and the product category name, this result table allows you to do analysis over the reseller sales by year and product category.

SUMMARIZE(ResellerSales_USD 
   , DateTime[CalendarYear] 
   , ProductCategory[ProductCategoryName] 
   , "Sales Amount (USD)", SUM(ResellerSales_USD[SalesAmount_USD]) 
   , "Discount Amount (USD)", SUM(ResellerSales_USD[DiscountAmount]) 
   ) 

I följande tabell visas en förhandsgranskning av data som tas emot av en funktion som förväntar sig att ta emot en tabell:The following table shows a preview of the data as it would be received by any function expecting to receive a table:

DateTime[CalendarYear]DateTime[CalendarYear] ProductCategory[ProductCategoryName]ProductCategory[ProductCategoryName] [Sales Amount (USD)][Sales Amount (USD)] [Discount Amount (USD)][Discount Amount (USD)]
20082008 CyklarBikes 12968255,4212968255.42 36167,659236167.6592
20052005 CyklarBikes 6958251,0436958251.043 4231,16214231.1621
20062006 CyklarBikes 18901351,0818901351.08 178175,8399178175.8399
20072007 CyklarBikes 24256817,524256817.5 276065,992276065.992
20082008 KomponenterComponents 2008052,7062008052.706 39,926639.9266
20052005 KomponenterComponents 574256,9865574256.9865 00
20062006 KomponenterComponents 3428213,053428213.05 948,7674948.7674
20072007 KomponenterComponents 5195315,2165195315.216 4226,04444226.0444
20082008 ClothingClothing 366507,844366507.844 4151,12354151.1235
20052005 ClothingClothing 31851,162831851.1628 90,959390.9593
20062006 ClothingClothing 455730,9729455730.9729 4233,0394233.039
20072007 ClothingClothing 815853,2868815853.2868 12489,383512489.3835
20082008 TillbehörAccessories 153299,924153299.924 865,5945865.5945
20052005 TillbehörAccessories 18594,478218594.4782 4,2934.293
20062006 TillbehörAccessories 86612,746386612.7463 1061,48721061.4872
20072007 TillbehörAccessories 275794,8403275794.8403 4756,65464756.6546

Med ROLLUPWith ROLLUP

Tillägget av ROLLUP-syntaxen ändrar beteendet för funktionen SUMMARIZE genom att lägga till ackumulerade rader i resultatet baserat på groupBy_columnName-kolumnerna.The addition of the ROLLUP syntax modifies the behavior of the SUMMARIZE function by adding rollup rows to the result on the groupBy_columnName columns. ROLLUP kan bara användas i ett SUMMARIZE-uttryck.ROLLUP can only be used within a SUMMARIZE expression.

ExempelExample

I följande exempel läggs ackumulerade rader till i group-by-kolumnerna i SUMMARIZE-funktionsanropet:The following example adds rollup rows to the Group-By columns of the SUMMARIZE function call:

SUMMARIZE(ResellerSales_USD 
   , ROLLUP( DateTime[CalendarYear], ProductCategory[ProductCategoryName]) 
   , "Sales Amount (USD)", SUM(ResellerSales_USD[SalesAmount_USD]) 
   , "Discount Amount (USD)", SUM(ResellerSales_USD[DiscountAmount]) 
) 

Följande tabell returneras:Returns the following table,

DateTime[CalendarYear]DateTime[CalendarYear] ProductCategory[ProductCategoryName]ProductCategory[ProductCategoryName] [Sales Amount (USD)][Sales Amount (USD)] [Discount Amount (USD)][Discount Amount (USD)]
20082008 CyklarBikes 12968255,4212968255.42 36167,659236167.6592
20052005 CyklarBikes 6958251,0436958251.043 4231,16214231.1621
20062006 CyklarBikes 18901351,0818901351.08 178175,8399178175.8399
20072007 CyklarBikes 24256817,524256817.5 276065,992276065.992
20082008 KomponenterComponents 2008052,7062008052.706 39,926639.9266
20052005 KomponenterComponents 574256,9865574256.9865 00
20062006 KomponenterComponents 3428213,053428213.05 948,7674948.7674
20072007 KomponenterComponents 5195315,2165195315.216 4226,04444226.0444
20082008 KläderClothing 366507,844366507.844 4151,12354151.1235
20052005 KläderClothing 31851,162831851.1628 90,959390.9593
20062006 KläderClothing 455730,9729455730.9729 4233,0394233.039
20072007 KläderClothing 815853,2868815853.2868 12489,383512489.3835
20082008 TillbehörAccessories 153299,924153299.924 865,5945865.5945
20052005 TillbehörAccessories 18594,478218594.4782 4,2934.293
20062006 TillbehörAccessories 86612,746386612.7463 1061,48721061.4872
20072007 TillbehörAccessories 275794,8403275794.8403 4756,65464756.6546
20082008 15496115,8915496115.89 41224,303841224.3038
20052005 7582953,677582953.67 4326,41444326.4144
20062006 22871907,8522871907.85 184419,1335184419.1335
20072007 30543780,8430543780.84 297538,0745297538.0745
76494758,2576494758.25 527507,9262527507.9262

Med ROLLUPGROUPWith ROLLUPGROUP

Tillägget av ROLLUPGROUP i en ROLLUP-syntax kan användas till att förhindra partiella delsummor på ackumulerade rader.The addition of ROLLUPGROUP inside a ROLLUP syntax can be used to prevent partial subtotals in rollup rows. ROLLUPGROUP kan bara användas i ett ROLLUP-, ROLLUPADDISSUBTOTAL- eller ROLLUPISSUBTOTAL-uttryck.ROLLUPGROUP can only be used within a ROLLUP, ROLLUPADDISSUBTOTAL, or ROLLUPISSUBTOTAL expression.

ExempelExample

I följande exempel visas endast totalsumman för alla år och kategorier utan delsumman för varje år med alla kategorier:The following example shows only the grand total of all years and categories without the subtotal of each year with all categories:

SUMMARIZE(ResellerSales_USD 
   , ROLLUP(ROLLUPGROUP( DateTime[CalendarYear], ProductCategory[ProductCategoryName])) 
   , "Sales Amount (USD)", SUM(ResellerSales_USD[SalesAmount_USD]) 
   , "Discount Amount (USD)", SUM(ResellerSales_USD[DiscountAmount]) 
) 

Följande tabell returneras:Returns the following table,

DateTime[CalendarYear]DateTime[CalendarYear] ProductCategory[ProductCategoryName]ProductCategory[ProductCategoryName] [Sales Amount (USD)][Sales Amount (USD)] [Discount Amount (USD)][Discount Amount (USD)]
20082008 CyklarBikes 12968255,4212968255.42 36167,659236167.6592
20052005 CyklarBikes 6958251,0436958251.043 4231,16214231.1621
20062006 CyklarBikes 18901351,0818901351.08 178175,8399178175.8399
20072007 CyklarBikes 24256817,524256817.5 276065,992276065.992
20082008 KomponenterComponents 2008052,7062008052.706 39,926639.9266
20052005 KomponenterComponents 574256,9865574256.9865 00
20062006 KomponenterComponents 3428213,053428213.05 948,7674948.7674
20072007 KomponenterComponents 5195315,2165195315.216 4226,04444226.0444
20082008 KläderClothing 366507,844366507.844 4151,12354151.1235
20052005 KläderClothing 31851,162831851.1628 90,959390.9593
20062006 KläderClothing 455730,9729455730.9729 4233,0394233.039
20072007 KläderClothing 815853,2868815853.2868 12489,383512489.3835
20082008 TillbehörAccessories 153299,924153299.924 865,5945865.5945
20052005 TillbehörAccessories 18594,478218594.4782 4,2934.293
20062006 TillbehörAccessories 86612,746386612.7463 1061,48721061.4872
20072007 TillbehörAccessories 275794,8403275794.8403 4756,65464756.6546
76494758,2576494758.25 527507,9262527507.9262

Med ISSUBTOTALWith ISSUBTOTAL

Med ISSUBTOTAL kan du skapa en ytterligare kolumn i SUMMARIZE-uttrycket som returnerar True om raden innehåller delsummevärden för kolumnen som är argument till ISSUBTOTAL. Annars returneras False.With ISSUBTOTAL, you can create another column in the SUMMARIZE expression that returns True if the row contains subtotal values for the column given as argument to ISSUBTOTAL, otherwise returns False. ISSUBTOTAL kan bara användas i ett SUMMARIZE-uttryck.ISSUBTOTAL can only be used within a SUMMARIZE expression.

ExempelExample

Följande exempel genererar en ISSUBTOTAL-kolumn för var och en av ROLLUP-kolumnerna i det angivna SUMMARIZE-funktionsanropet:The following sample generates an ISSUBTOTAL column for each of the ROLLUP columns in the given SUMMARIZE function call:

SUMMARIZE(ResellerSales_USD 
   , ROLLUP( DateTime[CalendarYear], ProductCategory[ProductCategoryName]) 
   , "Sales Amount (USD)", SUM(ResellerSales_USD[SalesAmount_USD]) 
   , "Discount Amount (USD)", SUM(ResellerSales_USD[DiscountAmount]) 
   , "Is Sub Total for DateTimeCalendarYear", ISSUBTOTAL(DateTime[CalendarYear]) 
   , "Is Sub Total for ProductCategoryName", ISSUBTOTAL(ProductCategory[ProductCategoryName]) 
) 

Följande tabell returneras:Returns the following table,

[Is Sub Total for DateTimeCalendarYear][Is Sub Total for DateTimeCalendarYear] [Is Sub Total for ProductCategoryName][Is Sub Total for ProductCategoryName] DateTime[CalendarYear]DateTime[CalendarYear] ProductCategory[ProductCategoryName]ProductCategory[ProductCategoryName] [Sales Amount (USD)][Sales Amount (USD)] [Discount Amount (USD)][Discount Amount (USD)]
FALSEFALSE FALSEFALSE
FALSEFALSE FALSEFALSE 20082008 CyklarBikes 12968255,4212968255.42 36167,659236167.6592
FALSEFALSE FALSEFALSE 20052005 CyklarBikes 6958251,0436958251.043 4231,16214231.1621
FALSEFALSE FALSEFALSE 20062006 CyklarBikes 18901351,0818901351.08 178175,8399178175.8399
FALSEFALSE FALSEFALSE 20072007 CyklarBikes 24256817,524256817.5 276065,992276065.992
FALSEFALSE FALSEFALSE 20082008 KomponenterComponents 2008052,7062008052.706 39,926639.9266
FALSEFALSE FALSEFALSE 20052005 KomponenterComponents 574256,9865574256.9865 00
FALSEFALSE FALSEFALSE 20062006 KomponenterComponents 3428213,053428213.05 948,7674948.7674
FALSEFALSE FALSEFALSE 20072007 KomponenterComponents 5195315,2165195315.216 4226,04444226.0444
FALSEFALSE FALSEFALSE 20082008 KläderClothing 366507,844366507.844 4151,12354151.1235
FALSEFALSE FALSEFALSE 20052005 KläderClothing 31851,162831851.1628 90,959390.9593
FALSEFALSE FALSEFALSE 20062006 KläderClothing 455730,9729455730.9729 4233,0394233.039
FALSEFALSE FALSEFALSE 20072007 KläderClothing 815853,2868815853.2868 12489,383512489.3835
FALSEFALSE FALSEFALSE 20082008 TillbehörAccessories 153299,924153299.924 865,5945865.5945
FALSEFALSE FALSEFALSE 20052005 TillbehörAccessories 18594,478218594.4782 4,2934.293
FALSEFALSE FALSEFALSE 20062006 TillbehörAccessories 86612,746386612.7463 1061,48721061.4872
FALSEFALSE FALSEFALSE 20072007 TillbehörAccessories 275794,8403275794.8403 4756,65464756.6546
FALSEFALSE TRUETRUE
FALSEFALSE TRUETRUE 20082008 15496115,8915496115.89 41224,303841224.3038
FALSEFALSE TRUETRUE 20052005 7582953,677582953.67 4326,41444326.4144
FALSEFALSE TRUETRUE 20062006 22871907,8522871907.85 184419,1335184419.1335
FALSEFALSE TRUETRUE 20072007 30543780,8430543780.84 297538,0745297538.0745
TRUETRUE TRUETRUE 76494758,2576494758.25 527507,9262527507.9262

Se ävenSee also

SUMMARIZECOLUMNSSUMMARIZECOLUMNS