T.DIST.2TT.DIST.2T

Returnerar den elevens tvåsidiga t-fördelning.Returns the two-tailed Student's t-distribution.

SyntaxSyntax

T.DIST.2T(X,Deg_freedom)

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
XX Det numeriska värde som du vill utvärdera fördelningen med.The numeric value at which to evaluate the distribution.
Deg_freedomDeg_freedom Ett heltal som anger antalet grader av frihet.An integer indicating the number of degrees of freedom.

ReturvärdeReturn value

Elevens tvåsidiga t-fördelning.The two-tailed Student's t-distribution.

KommentarerRemarks

Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

EVALUATE { T.DIST.2T(1.959999998, 60) }

ReturnerarReturns

[Värde][Value]
0.0546449299759210.054644929975921

Se ävenSee also

T.DISTT.DIST
T.DIST.RTT.DIST.RT
T.INVT.INV
T.INV.2tT.INV.2t