T.DISTT.DIST

Returnerar elevens vänstersidiga t-fördelning.Returns the Student's left-tailed t-distribution.

SyntaxSyntax

T.DIST(X,Deg_freedom,Cumulative)

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
XX Det numeriska värde som du vill utvärdera fördelningen med.The numeric value at which to evaluate the distribution.
Deg_freedomDeg_freedom Ett heltal som anger antalet grader av frihet.An integer indicating the number of degrees of freedom.
KumulativtCumulative Ett logisk värde som fastställer funktionens form.A logical value that determines the form of the function. Om kumulativt är SANT, returnerar T.DIST den kumulativa fördelningsfunktionen. Om kumulativt är FALSKT returnerar det funktionen för sannolikhetsdensitet.If cumulative is TRUE, T.DIST returns the cumulative distribution function; if FALSE, it returns the probability density function.

ReturvärdeReturn value

Elevens vänstersidiga t-fördelning.The Student's left-tailed t-distribution.

KommentarerRemarks

Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

EVALUATE { T.DIST(60, 1, TRUE) }

Returnerar,Returns,

[Värde][Value]
0,9946953263673770.994695326367377

Se ävenSee also

T.DIST.2TT.DIST.2T
T.DIST.RTT.DIST.RT
T.INVT.INV
T.INV.2tT.INV.2t