TOPNTOPN

Returnerar de översta N raderna i den angivna tabellen.Returns the top N rows of the specified table.

SyntaxSyntax

TOPN(<n_value>, <table>, <orderBy_expression>, [<order>[, <orderBy_expression>, [<order>]]…])  

ParametrarParameters

Det antal rader som ska returneras.The number of rows to return. Det är ett DAX-uttryck som returnerar ett enkelt skalärt värde, där uttrycket ska utvärderas flera gånger (för varje rad/kontext).It is any DAX expression that returns a single scalar value, where the expression is to be evaluated multiple times (for each row/context).

I avsnittet Kommentarer förklaras när antalet returnerade rader kan vara större än n_value.See the remarks section to understand when the number of rows returned could possible be larger than n_value.

I avsnittet Kommentarer förklaras när en tom tabell returneras.See the remarks section to understand when an empty table is returned.

table Alla DAX-uttryck som returnerar en tabell med data som de n översta raderna ska extraheras från.table Any DAX expression that returns a table of data from where to extract the top 'n' rows.

orderBy_expressionorderBy_expression
DAX-uttryck där resultatvärdet används för att sortera tabellen och det utvärderas för varje rad i table.Any DAX expression where the result value is used to sort the table and it is evaluated for each row of table.

order (Valfritt) Ett värde som anger hur orderBy_expression-värden ska sorteras, stigande eller fallande:order (Optional) A value that specifies how to sort orderBy_expression values, ascending or descending:

värdevalue alternativt värdealternate value BeskrivningDescription
0 (noll)0 (zero) FALSEFALSE Sorterar i fallande ordning efter värden för order_by.Sorts in descending order of values of order_by.

Detta är standardvärdet när parametern order utelämnas.This is the default value when order parameter is omitted.
11 TRUETRUE Rangordnar i stigande ordning för order_by.Ranks in ascending order of order_by.

ReturvärdeReturn value

En tabell med de översta N raderna i table eller en tom tabell om n_value är 0 (noll) eller mindre.A table with the top N rows of table or an empty table if n_value is 0 (zero) or less. Rader sorteras inte nödvändigt vis i någon viss ordning.Rows are not necessarily sorted in any particular order.

KommentarerRemarks

  • Om värdet är oavgjort i order_by-värden på den N:te raden i tabellen returneras alla oavgjorda rader.If there is a tie, in order_by values, at the N-th row of the table, then all tied rows are returned. När det finns oavgjorda värden på den N:te raden kan funktionen sedan komma att returnera fler än n rader.Then, when there are ties at the N-th row the function might return more than n rows.

  • Om n_value är 0 (noll) eller mindre än returnerar TOPN en tom tabell.If n_value is 0 (zero) or less then TOPN returns an empty table.

  • TOPN garanterar inte någon sorteringsordning för resultatet.TOPN does not guarantee any sort order for the results.

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

I följande exempel skapas ett mått med försäljningen av de 10 främsta sålda produkterna.The following sample creates a measure with the sales of the top 10 sold products.

= SUMX(TOPN(10, SUMMARIZE(Product, [ProductKey], "TotalSales", SUMX(RELATED(InternetSales_USD[SalesAmount_USD]), InternetSales_USD[SalesAmount_USD]) + SUMX(RELATED(ResellerSales_USD[SalesAmount_USD]), ResellerSales_USD[SalesAmount_USD]))