TOTALQTDTOTALQTD

Utvärderar värdet för uttrycket för datumen hittills i kvartalet i den aktuella kontexten.Evaluates the value of the expression for the dates in the quarter to date, in the current context.

SyntaxSyntax

TOTALQTD(<expression>,<dates>[,<filter>]) 

ParametrarParameters

ParameterParameter DefinitionDefinition
uttryckexpression Ett uttryck som returnerar ett skalärt värde.An expression that returns a scalar value.
datumdates En kolumn som innehåller datum.A column that contains dates.
filterfilter (valfritt) Ett uttryck som anger ett filter som ska tillämpas i den aktuella kontexten.(optional) An expression that specifies a filter to apply to the current context.

ReturvärdeReturn value

Ett skalärt värde som representerar det uttryck som utvärderas för alla datum hittills i kvartalet, baserat på datumen i dates.A scalar value that represents the expression evaluated for all dates in the current quarter to date, given the dates in dates.

AnmärkningarRemarks

 • Argumentet dates kan vara något av följande:The dates argument can be any of the following:

  • En referens till en datum/tid-kolumnA reference to a date/time column.
  • Ett tabelluttryck som returnerar en enda kolumn med datum/tid-värden.A table expression that returns a single column of date/time values.
  • Ett booleskt uttryck som returnerar en tabell med enda kolumn med datum/tid-värden.A Boolean expression that defines a single-column table of date/time values.
 • Begränsningar i booleska uttryck beskrivs i avsnittet CALCULATE.Constraints on Boolean expressions are described in the topic, CALCULATE.

 • Uttrycket filter har begränsningar som beskrivs i avsnittet CALCULATE.The filter expression has restrictions described in the topic, CALCULATE.

 • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

Följande exempelformel skapar ett mått som beräknar ”sammanlagt antal per kvartal” eller ”löpande summa per kvartal” för Internetförsäljning.The following sample formula creates a measure that calculates the 'quarter running total' or 'quarter running sum' for Internet sales.

= TOTALQTD(SUM(InternetSales_USD[SalesAmount_USD]),DateTime[DateKey]) 

Se ävenSee also

ALLALL
CALCULATECALCULATE
TOTALYTDTOTALYTD
TOTALMTDTOTALMTD