TRUNCTRUNC

Trunkerar ett tal till ett heltal genom att ta bort talets decimaler.Truncates a number to an integer by removing the decimal, or fractional, part of the number.

SyntaxSyntax

TRUNC(<number>,<num_digits>)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
nummernumber Talet som du vill trunkera.The number you want to truncate.
num_digitsnum_digits Ett tal som anger precisionen för trunkeringen. Om det utelämnas används 0 (noll)A number specifying the precision of the truncation; if omitted, 0 (zero)

ReturvärdeReturn value

Ett heltal.A whole number.

AnmärkningarRemarks

TRUNC och INT liknar varandra eftersom båda returnerar heltal.TRUNC and INT are similar in that both return integers. TRUNC tar bort decimaldelen av talet.TRUNC removes the fractional part of the number. INT avrundar tal nedåt till närmaste heltal baserat på värdet för decimaldelen av talet.INT rounds numbers down to the nearest integer based on the value of the fractional part of the number. INT och TRUNC skiljer sig bara när du använder negativa tal: TRUNC(-4.3) returnerar -4, men INT(-4.3) returnerar -5 eftersom -5 är det lägre talet.INT and TRUNC are different only when using negative numbers: TRUNC(-4.3) returns -4, but INT(-4.3) returns -5 because -5 is the smaller number.

Exempel 1Example 1

Följande formel returnerar 3, heltalsdelen av pi.The following formula returns 3, the integer part of pi.

= TRUNC(PI())  

Exempel 2Example 2

Följande formel returnerar -8, heltalsdelen av -8,9.The following formula returns -8, the integer part of -8.9.

= TRUNC(-8.9)  

Se ävenSee also

Matematik- och trigonometrifunktionerMath and Trig functions
ROUNDROUND
ROUNDUPROUNDUP
ROUNDDOWNROUNDDOWN
MROUNDMROUND
INTINT