USERNAMEUSERNAME

Returnerar domännamnet och användarnamnet från de autentiseringsuppgifter som har tilldelats systemet vid anslutningstillfället.Returns the domain name and username from the credentials given to the system at connection time.

SyntaxSyntax

USERNAME()  

ParametrarParameters

Det här uttrycket har inte några parametrar.This expression has no parameters.

ReturvärdeReturn value

Användarnamnet från de autentiseringsuppgifter som har tilldelats systemet vid anslutningstillfälletThe username from the credentials given to the system at connection time

ExempelExample

Följande formel kontrollerar om användarinloggningen ingår i UsersTable.The following formula verifies if the user login is part of the UsersTable.

= IF(CONTAINS(UsersTable,UsersTable[login], USERNAME()), "Allowed", BLANK())