XIRRXIRR

Returnerar internräntan för ett schema med betalningsströmmar som inte nödvändigtvis är periodiska.Returns the internal rate of return for a schedule of cash flows that is not necessarily periodic.

SyntaxSyntax

XIRR(<table>, <values>, <dates>, [guess]) 

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
tabelltable En tabell för vilken values- och dates-uttrycken ska beräknas.A table for which the values and dates expressions should be calculated.
valuesvalues Ett uttryck som returnerar värdet för kassaflödet för varje rad i tabellen.An expression that returns the cash flow value for each row of the table.
datumdates Ett uttryck som returnerar datumet för kassaflödet för varje rad i tabellen.An expression that returns the cash flow date for each row of the table.
guessguess (Valfritt) En första gissning för internräntan.(Optional) An initial guess for the internal rate of return. Om detta utelämnas används standardgissningen 0.1.If omitted, the default guess of 0.1 is used.

ReturvärdeReturn value

Internränta för angivna indata.Internal rate of return for the given inputs. Om beräkningen inte kan returnera ett giltigt resultat returneras ett fel.If the calculation fails to return a valid result, an error is returned.

AnmärkningarRemarks

 • Värdet beräknas som den ränta som uppfyller följande funktion:The value is calculated as the rate that satisfies the following function:

  $$\sum^{N}_{j=1} \frac{P_{j}}{(1 + \text{rate})^{\frac{d_{j} - d_{1}}{365}}}$$$$\sum^{N}_{j=1} \frac{P_{j}}{(1 + \text{rate})^{\frac{d_{j} - d_{1}}{365}}}$$

  Där:Where:

  • $P_{j}$ är den $j:e$ betalningen$P_{j}$ is the $j^{th}$ payment
  • $P_{j}$ är det $j:e$ betalningsdatumet$d_{j}$ is the $j^{th}$ payment date
  • $d_{1}$ är det första betalningsdatumet$d_{1}$ is the first payment date
 • Serien med kassaflödesvärden måste innehålla minst ett positivt tal och ett negativt tal.The series of cash flow values must contain at least one positive number and one negative number.

 • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

Följande formel beräknar internräntan för tabellen CashFlows:The following formula calculates the internal rate of return of the CashFlows table:

= XIRR( CashFlows, [Payment], [Date] ) 
DateDate PaymentPayment
01-01-20141/1/2014 -10000-10000
01-03-20143/1/2014 27502750
2014-10-3010/30/2014 42504250
2015-02-152/15/2015 32503250
2015-04-014/1/2015 27502750

Internränta = 37,49 %Rate of return = 37.49%