Designdetaljer: Disposition i distributionslagret

Systemet måste ha en konstant kontroll på artikeltillgänglighet i distributionslagret, så att avgående beställningar kan flöda effektivt och ge bästa möjliga leveranser.

Dispositionen varierar beroende på fördelningar på lagerplatsnivån när distributionslageraktiviteter, till exempel plockning och transport, inträffar och när lagerreservationssystemet har begränsningar som ska uppfyllas. En ganska komplex algoritm kontrollerar att alla villkor är uppfyllda innan antal tilldelas till plockningar för utgående flöden.

Lagerplats och reservationer

I en installation av lagerstyrning finns artikelantalet både som distributionslagertransaktioner, i modulen Distributionslager och som artikeltransaktioner, i modulen Lager. Dessa två transaktionstyper innehåller information om var artiklarna finns och om de är tillgängliga. Distributionslagertransaktioner definierar en artikels tillgänglighet per lagerplats och lagerplatstyp, vilket kallas lagerplatsinnehåll. Artikeltransaktioner definierar en artikels disposition genom dess reservation till avgående dokument.

Särskild funktion i plockningsalgoritmen finns för att beräkna den kvantitet som är tillgänglig för plockning när lagerplatsinnehåll kopplas ihop med reservationer.

Disponibelt antal att plocka

Om till exempel plockningsalgoritmen inte beaktar artikelantal som har reserverats för en väntande försäljningsframgångs, kan dessa artiklar plockas för en annan försäljningsorder som ska utlevereras tidigare, vilket hindrar att den första försäljningen uppfylls. För att undvika den här situationen drar plockningsalgoritmen bort antal som har reserverats för andra avgående dokument, antal på befintliga plockdokument och antal som har plockas men som ännu inte har levererats eller förbrukats.

Resultatet visas i fältet Disponibelt att plocka i fönstret Plockningskalkylark i fönstret där fältet beräknas dynamiskt. Värdet beräknas också när användaren skapar distributionslagerplockningarna direkt för avgående dokument. Sådana utgående dokument kan vara försäljningsorder, produktionsförbrukning eller utgående överföringar, där resultatet visas i de relaterade antalsfälten, till exempel Ant. att hantera.

Anteckning

Angående prioriteten för reservationer subtraheras antalet som ska reserveras från antalet som är disponibelt att plockas. Till exempel om antalet som är tillgängligt på plocklagerplatser är 5 enheter, men 100 enheter finns på införsel-lagerplatser, och du försöker att reservera mer än 5 enheter för ytterligare en order, kommer ett felmeddelande visas eftersom den här extra kvantiteten måste vara tillgänglig på plocklagerplatser.

Beräknar disponibelt antal att plocka

Antalet som är tillgängligt att plocka beräknas så här:

disponibelt antal att plocka = antal på plocklagerplatser - antal i plockning och transport – (reserverat antal på plocklagerplatser + reserverat antal i plockning och transport)

Följande diagram visar de olika elementen i beräkningen.

Plockas med reservation överlappad

Disponibelt antal att reservera

Eftersom begreppen för lagerplatsinnehåll och reservation finns till samtidigt, måste antalet artiklar som är disponibla att reservera justeras mot fördelningar till utgående distributionslagerdokument.

Det bör vara möjligt att reservera alla artiklar i lager, utom de som har inlett avgående behandling. Antalet som är tillgängligt att reservera definieras som antalet på alla dokument och alla lagerplatstyper, utom följande avgående antal:

  • Antal i oregistrerade plockdokument
  • Antal i utleveranslagerplatser
  • Antal i till-produktion-lagerplatser
  • Antal i öppna produktionslagerplatser
  • Antal i till-montering-lagerplatser
  • Antal på justeringlagerplatser

Resultatet visas i fältet Totalt disponibelt antal i fönstret Reservation.

På en reservationsrad visas antalet som inte kan reserveras, eftersom det har fördelats i distributionslagret, i fältet Fördelat antal i dist.lager i fönstret Reservation.

Beräknar disponibelt antal att reservera

Antalet som är tillgängligt att reservera beräknas så här:

disponibelt antal att reservera = totalt antal i lager - antal i plockning och transport för källdokument - reserverat antal - antal i avgående lagerplatser

Följande diagram visar de olika elementen i beräkningen.

Tillgänglig att reservera per lagerställe fördelningar

Se även

Designdetaljer: Lagerstyrning