Designdetaljer: artikelkoppling

När du bokför en lagertransaktion registreras antalsbokföringen i artikeltransaktionerna, och värdebokföringen i värdetransaktionerna. Mer information finns i Designdetaljer: Lagerbokföring

Dessutom skapas en artikelkoppling för att koppla kostnadsmottagare till sin kostnadskälla för att skapa kostnadsspedition enligt värderingsprincipen. Mer information finns i Designdetaljer: Värderingsprinciper.

Business Central gör två typer av artikelkopplingar.

Kopplingstyp Description
Antalskoppling Skapat för alla lagertransaktioner
Kostnadskoppling Skapat för ankommande transaktioner tillsammans med en antalskoppling som ett resultat av användarinteraktion i specialprocesser.

Artikelkopplingar kan utföras på följande sätt.

Metod Description Kopplingstyp
Automatiskt Uppstår som allmän kostnadsspedition enligt värderingsprincipen Antalskoppling
Fast Gjort av användaren när:

- Bearbeta returer
- Bokföringskorrigeringar
- Ångra bokförda antal
- Skapa direktleveranser Obs: Fast koppling kan göras antingen manuellt, genom att ange ett löpnummer i fältet Koppla från artikellöpnr eller genom att använda en funktion, till exempel Hämta bokförda dokumentrader som ska återföras.
Antalskoppling

Kostnadskoppling Obs! Kostnadskopplingen uppstår endast i ankommande transaktioner där fältet Koppla från artikellöpnr fylls för att skapa en fast koppling. Visa nästa tabell.

Om du gör antalskopplingar eller kostnadskopplingar beror på lagertransaktionens riktning, och om en artikelkoppling utförs automatiskt eller fast, i samband med specifika processer.

Efterföljande tabell visar, baserat på de centrala kopplingsfälten på lagertransaktionsrader, hur kostnader flödar beroende på transaktionsriktningen. Det innebär även när och varför artikelkopplingen är av typen antal eller kostnad.

Koppla till fältet Artikeltrans. Koppla från fältet Artikeltrans.
Koppling för avgående transaktion Den avgående transaktionen drar kostnaden från den öppna ankommande transaktionen.

Antalskoppling
Stöds inte
Koppling för ankommande transaktion Den ankommande transaktionen trycker kostnaden på den öppna avgående transaktionen.

Den ankommande transaktionen är kostnadskällan.

Antalskoppling
Den ankommande transaktionen drar kostnaden från den avgående transaktionen. Obs! När du gör den fast kopplingen hanteras ankommande transaktioner som en försäljningsretur. Därför förblir den kopplade avgående transaktionen öppen.

Den ankommande transaktionen är INTE kostnadskällan.

Kostnadskoppling

Viktigt

En försäljningsretur anses INTE vara en kostnadskälla när den är fast kopplad.

Försäljningsposten förblir öppen tills den verkliga källan bokförs.

I en artikelkopplingstransaktion registreras följande information.

Fält Description
Artikeltrans.löpnr Artikeltransaktionens nummer för transaktionen som den här kopplingstransaktionen skapas för.
Ankommande artikeltrans.nr. Artikeltransaktionens nummer för lagerökningen som transaktionen ska kopplas till om det är tillämpbart.
Avgående artikeltrans.nr. Artikeltransaktionens nummer för lagerminskningen som transaktionen ska kopplas till om det är tillämpbart.
Antal Antalet som kopplas.
Bokföringsdatum Transaktionens bokföringsdatum.

Lagerökning

När en lagerökning bokförs registreras en enkel artikelkopplingstransaktion utan koppling till avgående transaktion.

Exempel

Följande tabell visar den artikeltransaktion som skapas när du bokför en inleverans på 10 enheter.

Bokföringsdatum Ankommande artikeltrans.nr Avgående artikeltrans.nr Antal Artikeltrans.löpnr
01-01-20 1 0 10 1

Lagerminskning

När en lagerminskning bokförs skapas en artikelkopplingstransaktion som kopplar lagerminskningen till en lagerökning. Länken har skapats med artikelns värderingsprincip som riktlinje. För artiklar som använder värderingsprinciperna FIFO, Standard och Genomsnitt baseras kopplingen på FIFO-principen. Lagerminskningen kopplas till lagerökningen med det tidigaste bokföringsdatumet. För artiklar som använder värderingsprinciperna LIFO baseras kopplingen på LIFO-principen. Lagerminskningen kopplas till lagerökningen med det senaste bokföringsdatumet.

I tabellen Artikeltransaktion visas antalet som ännu inte har kopplats i fältet Återstående antal. Om det återstående antalet överstiger 0 så markeras kryssrutan Öppen.

Exempel

Följande exempel visar artikelkopplingstransaktionen som skapas när en utleverans bokförs som innehåller fem enheter av artiklarna från inleveransen i föregående exempel. Den första artikelkopplingstransaktionen är inköpsinleveransen. Den andra kopplingstransaktionen tillhör utleveransen.

Följande tabell visar de två artikelkopplingstransaktionerna som är resultatet av lagerökningen och lagerminskningen.

Bokföringsdatum Ankommande artikeltrans.nr Avgående artikeltrans.nr Antal Artikeltrans.löpnr
01-01-20 1 0 10 1
01-03-20 1 2 -5 2

Fast koppling

När kostnaden för en lagerökning ska kopplas till en specifik lagerminskning (eller vice versa) skapas en fast koppling. Den fasta kopplingen påverkar transaktionernas återstående antal, men den fasta kopplingen återför också den exakt kostnaden för den ursprungliga transaktionen som kopplingen utförs till, eller från.

Om en fast koppling ska skapas använder du fältet Koppla till artikellöpnr eller Koppla från artikellöpnr på dokumentraderna anger du artikeltransaktionen som transaktionsraden ska kopplas till, eller från. En fast koppling kan till exempel utföras när en kostnadskoppling skapas som anger att en försäljningsretur ska kopplas till en specifik utleverans, så att kostnaden för utleveransen kan återföras. I det här fallet ignorerar Business Central värderingsprincipen i programmet och lagerminskningen, eller lagerökningen för en försäljningsretur, kopplas till den angivna artikeltransaktionen. Fördelen med fasta kopplingar är att kostnaden för den ursprungliga transaktionen överförs till den nya transaktionen.

Exempel – Fast koppling i inköpsretur

Följande exempel, som visar effekten av fast koppling på en inköpsretur av en artikel som använder FIFO-värderingsprincipen, baseras på följande scenariot:

 1. I löpnummer 1 bokför användaren ett inköp till en kostnad av BVA 10,00.
 2. I löpnummer 2 bokför användaren ett inköp till en kostnad av BVA 20,00.
 3. I löpnummer 3 bokför användaren en inköpsretur. Användaren skapar en fast koppling till det andra köpet genom att ange löpnumret för artikeltransaktionen i fältet Koppla till artikellöpnr på inköpsreturorderraden.

Följande tabell visar artikeltransaktioner som är resultatet av scenariot.

Bokföringsdatum Artikeltransaktionstyp Antal Kost.belopp (aktuellt) Artikeltrans.löpnr
01-04-20 Inköp 10 10.00 1
01-05-20 Inköp 10 20.00 2
01-06-20 Inköps(retur) -10 -20.00 3

Eftersom en fast koppling skapas från inköpsreturen till den andra inköpstransaktionen, returneras artiklarna till rätt kostnad. Om användaren inte hade utfört den fasta kopplingen så skulle den returnerade artikeln vara felaktigt värderad till BVA 10,00, eftersom returen skulle ha kopplats till den första inköpsposten enligt FIFO-principen.

Följande tabell visar den artikelkopplingstransaktion som härrör från den fasta kopplingen.

Bokföringsdatum Ankommande artikeltrans.nr Avgående artikeltrans.nr Antal Artikeltrans.löpnr
01-06-20 1 3 10 3

Kostnaden för det andra inköpet, 20,00 BVA, överförs då på ett korrekt sätt till inköpsreturen.

Exempel – Fast koppling med genomsnittskostnad

Följande exempel, som visar effekten av fast koppling, baseras på följande scenario för en artikel som använder värderingsprincipen Genomsnitt:

 1. I löpnummer 1 och 2 bokför användaren två inköpsfakturor. Den andra fakturan har den felaktiga direkta styckkostnaden BVA 1 000,00.
 2. I löpnummer 3 bokför användaren en inköpskreditnota med en fast koppling som kopplas till inköpstransaktionen med fel direkt styckkostnad. Summan av fältet Kostnadsbelopp (aktuellt) för de två fast kopplade värdetransaktionerna blir 0,00
 3. I löpnummer 4 bokför användaren en annan inköpsfaktura med rätt direkt styckkostnad på BVA 100,00
 4. I löpnummer 5 bokför användaren en försäljningsfaktura.
 5. Lagerantalet är 0, och lagervärdet är också 0,00

Följande tabell visar resultatet av scenariot på artikelns värdetransaktioner.

Bokföringsdatum Artikeltransaktionstyp Antal Kost.belopp (aktuellt) Koppla till artikellöpnr Genomsnittligt Artikeltrans.löpnr Löpnr
01-01-20 Inköp 1 200.00 Nr 1 1
01-01-20 Inköp 1 1000.00 Nej 2 2
01-01-20 Inköp -1 -1 000 2 Nej 3 3
01-01-20 Inköp 1 100,00 Nej 4 4
01-01-20 Försäljning -2 -300.00 Ja 5 5

Om användaren inte har gjort den fasta kopplingen mellan inköpskreditnotan och inköpet med den felaktiga direkta enhetskostnaden (moment 2 i föregående scenario), så skulle kostnaden ha justerats på ett annat sätt.

Följande tabell visar resultatet på artikelns värdetransaktioner om moment 2 i föregående scenario utförs utan en fast koppling.

Bokföringsdatum Artikeltransaktionstyp Antal Kost.belopp (aktuellt) Koppla till artikellöpnr Genomsnittligt Artikeltrans.löpnr Löpnr
01-01-20 Inköp 1 200.00 Nr 1 1
01-01-20 Inköp 1 1000.00 Nej 2 2
01-01-20 Inköp -1 433,33 Ja 3 3
01-01-20 Inköp 1 100,00 Nej 4 4
01-01-20 Försäljning -2 866,67 Ja 5 5

I löpnummer 3 värderas värdet i fältet Kostnadsbelopp (Aktuell) genom genomsnitt och därför inkluderas den felaktiga bokföringen på 1000,00. På så sätt blir den -433,33, som är ett överdrivet kostnadsbelopp. Beräkningen är 1300 / 3 = .-433,33.

I löpnummer 5 är värdet för fältet Kostnadsbelopp (Aktuellt) för den här transaktionen också felaktigt av samma anledning.

Anteckning

Om en fast koppling skapas för en lagerminskning för en artikel med värderingsprincipen Genomsnitt, vidarebefordras inte artikelns genomsnittskostnad till minskningen som vanligt. I stället vidarebefordras den angivna kostnaden för lagerökningen. Lagerminskningen är då inte längre en del av beräkningen av genomsnittskostnad.

Exempel – Fast koppling i försäljningsretur

Fasta kopplingar är också ett mycket bra sätt att återföra kostnad exakt, till exempel med försäljningsreturer.

Följande exempel, som visar hur en fast koppling säkerställer exakt kostnadsåterföring, baseras på följande scenario:

 1. Användaren bokför en inköpsfaktura.
 2. Användaren bokför en försäljningsfaktura.
 3. Användaren bokför en försäljningskreditnota för den returnerade artikeln, som gäller för försäljningstransaktionen, för att återföra kostnaden korrekt.
 4. En fraktkostnad, som hör till inköpsordern som tidigare har bokförts, anländer. Användaren bokför det som en artikelomkostnad.

Följande tabell visar resultatet av scenariomoment 1 till 3 på artikelns värdetransaktioner.

Bokföringsdatum Artikeltransaktionstyp Antal Kost.belopp (aktuellt) Koppla från artikellöpnr Artikeltrans.löpnr Löpnr
01-01-20 Inköp 1 1000.00 1 1
02-01-20 Försäljning -1 1000.00 2 2
03-01-20 Försäljning (kreditnota) 1 1000 2 3 3

Följande tabell visar värdetransaktionen som härrör från scenariomoment 4 som bokför artikelomkostnaden.

Bokföringsdatum Artikeltransaktionstyp Antal Kost.belopp (aktuellt) Koppla från artikellöpnr Artikeltrans.löpnr Löpnr
04-01-20 (Artikelomkostnad) 1 100.00 1 4

Följande tabell visar effekten av den exakta kostnadsåterföringen på artikelns värdetransaktioner.

Bokföringsdatum Artikeltransaktionstyp Antal Kost.belopp (aktuellt) Koppla från artikellöpnr Artikeltrans.löpnr Löpnr
01-01-20 Inköp 1 1000.00 1 1
02-01-20 Försäljning -1 1100.00 2 2
03-01-20 Försäljning (kreditnota) 1 1100.00 2 3 3
04-01-20 (Artikelomkostnad) 1 100.00 1 4

När du kör batchjobbet Justera kostnader - artikeltrans vidarebefordras den ökade kostnaden för inköpstransaktionen, på grund av artikelomkostnaden, till försäljningstransaktionen (löpnummer 2). Försäljningsposten flyttar sedan fram den ökade kostnaden till försäljningskredittransaktionen (löpnummer 3). Det sista resultatet är att kostnaden återförs korrekt.

Anteckning

Om det aktuella arbetet innehåller returer eller kreditnotor och om Kräv exakt kost.återföring har angetts i inköpsinställningarna eller försäljningsinställningarna på ett lämpligt sätt Business Central, fylls de här fälten automatiskt i när funktionen Kopiera dokument används. Om funktionen Hämta bokförda dokumentrader som ska återföras används fylls de här fälten alltid i automatiskt.

Anteckning

Om en transaktion med en fast koppling bokförs och om artikeltransaktionen som kopplingen ska utföras till är stängd, d.v.s. om det återstående antalet är noll, återställs den gamla kopplingen automatiskt i programmet och artikeltransaktionen kopplas om med den angivna fasta kopplingen.

Överföring koppling

När en artikel överförs från en lagerplats till en annan, inom företagslagret, skapas en koppling mellan de två överföringstransaktionerna. Värderingen av en överföringstransaktion är beroende av värderingsprincipen. För artiklar som använder värderingsprincipen Genomsnitt sker värderingen med hjälp av genomsnittskostnaden i genomsnittskostnadsperioden där värderingsdatumet för överföring finns. För artiklar som använder andra värderingsprinciper sker värderingen genom att spåra baklänges till kostnaden för den ursprungliga lagerökningen.

Exempel – Metoden Genomsnittskostnad

Följande exempel, som visas hur överföringstransaktioner används, baseras på följande scenario för en artikel som använder värderingsprincipen Genomsnitt och genomsnittskostnadsperioden Dag.

 1. Användaren köper artikeln till en kostnad av BVA 10,00.
 2. Användaren köper artikeln igen till en kostnad av BVA 20,00.
 3. Användaren överför artikeln från lagerställe BLÅ till RÖD.

Följande tabell visar effekten av den överföringen på artikelns värdetransaktioner.

Bokföringsdatum Artikeltransaktionstyp Platskod Antal Kost.belopp (aktuellt) Löpnr
01-01-20 Inköp BLÅ 1 10.00 1
01-01-20 Inköp BLÅ 1 20.00 2
02-01-20 Överföring: BLÅ -1 15,00 3
02-01-20 Överföring: RÖD 1 15,00 4

Exempel – Värderingsprincip Standard

Följande exempel, som visar hur överföringstransaktioner används, baseras på följande scenario för en artikel som använder värderingsprincipen Standard och genomsnittskostnadsperioden Dag.

 1. Användaren köper artikeln till en standardkostnad på BVA 10,00.
 2. Användaren överför artiklar från lagerställe BLÅ till lagerställe RÖD med en standardkostnad på BVA 12,00.

Följande tabell visar effekten av den överföringen på artikelns värdetransaktioner.

Bokföringsdatum Artikeltransaktionstyp Platskod Antal Kost.belopp (aktuellt) Löpnr
01-01-20 Inköp BLÅ 1 10.00 1
02-01-20 Överföring BLÅ -1 10,00 2
02-01-20 Överföring: RÖD 1 10,00 3

Eftersom värdet för den ursprungliga lagerökningen är BVA 10,00, värderas överföringen till den kostnaden, och inte till BVA 12,00.

Omkopplingar

På grund av sättet som en artikels styckkostnad beräknas på kan en felaktig artikelkoppling medföra att genomsnittskostnaden och styckkostnaden får oriktiga resultat. Följande scenarier kan orsaka felaktiga artikelkopplingar som kräver att du ångra artikelkopplingar och kopplar om artikeltransaktioner:

 • Användaren har glömt att göra en fast koppling.
 • En felaktig fast koppling har gjorts.
 • Du vill åsidosätta kopplingen som skapas automatiskt när du bokför, enligt artikelns värderingsprincip.
 • Du måste returnera en artikel som en försäljning redan har kopplats till manuellt, utan att använda funktionen Hämta bokförda dokumentrader som ska återföras, och du måste därför ångra kopplingen.

Business Central erbjuder en funktionen för analysering och rättning av artikelkopplingar. Detta arbete utförs i fönstret Kopplingsformulär.

Se även

Designdetaljer: Lagerkalkylering
Designdetaljer: Värderingsprinciper
Designdetaljer: Genomsnittskostnad
Designdetaljer: Kostnadsjustering