Uppdatera valutakurser

Du måste ange en kod för varje valuta du använder om du köper eller säljer i andra valutor än din lokala valuta, har tillgångar eller skulder i andra valutor eller registrerar transaktioner i olika valutor.

Eftersom företag verkar i allt fler länder/regioner blir det alltmer viktigt att de kan granska och rapportera ekonomiska siffror i fler än en valuta. I programmet stöds användning av flera valutor. Redovisningen ställs in med hjälp av den lokala valutan (BVA) och en annan valuta ställs in som en alternativ valuta, med en tilldelad aktuell valutakurs.

Genom att ange en andra valuta som en alternativ rapporteringsvaluta kommer Business Central att registrera belopp automatiskt i både BVA och den alternativa rapporteringsvalutan för varje redovisningstransaktion och för andra transaktioner, t.ex. momstransaktioner. När redovisningstransaktionsbelopp beräknas i en alternativ rapporteringsvaluta används informationen från fönstret Valutakurser för att söka efter relevant valutakurs.

Varning

Funktionen Alt. rapporteringsvaluta bör inte användas som underlag vid omräkning av ekonomirapporter. Verktyget kan inte användas för att utföra omräkningar av ekonomirapporter för utländska dotterbolag som en del i en företagskonsolidering. Funktionen Alt. rapporteringsvaluta ger endast möjligheten att förbereda rapporter i en annan valuta på ett sådant sätt som om den valutan var företagets lokala valuta.

Justera valutakurser

Eftersom valutakurser ständigt fluktuerar måste alternativa valutavärden i systemet justeras med jämna mellanrum. Om dessa justeringar inte görs kan de belopp som har konverterats från utländska (eller alternativa) valutor och bokförts i huvudboken i BVA vara missvisande. Dessutom måste dagliga transaktioner som bokförs innan en daglig valutakurs har registrerats i programmet uppdateras efter det att den dagliga valutakursinformationen har registrerats. Batch-jobbet Justera valutakurser används för att justera valutakurserna för bokförda kund-, leverantörs- och bankkontotransaktioner. Det kan även användas för att uppdatera belopp i alternativ rapporteringsvaluta för redovisningstransaktioner.

Visa rapporter och belopp i den alternativa rapporteringsvalutan

Med hjälp av en alternativ rapporteringsvaluta kan rapporteringsprocessen för ett företag förenklas i följande fall:

  • Företag i länder/regioner utanför EU som har en stor andel transaktioner med länder/regioner inom EU. I det här fallet kan landet utanför EU också vilja rapportera i euro för att göra sina ekonomirapporter mer användbara för sina EU-handelspartner.

  • Företag som också vill visa rapporter i en mer internationell handelsvaluta än sin egen lokala valuta.

Redovisningstransaktioner används som underlag i flera rapporter i modulen Redovisning. Om du vill visa den ekonomiska informationen i rapporten i alternativ rapporteringsvaluta markerar du helt enkelt fältet Visa i Lägg till valuta i det relevanta fönstret för redovisningsrapporten.

Så här konfigurerar du en valutakurstjänst

Du kan använda en extern tjänst, till exempel FloatRates, för kontinuerlig uppdatering av aktuella valutakurser.

  1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Valutakurstjänster och välj sedan relaterad länk.
  2. Välj åtgärden Ny.
  3. I fönstret Valutakurstjänster fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
  4. Välj kryssrutan aktiverad om du vill aktivera tjänsten.

Så här uppdaterar du valutakurser från en tjänst

  1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Valutor och välj sedan relaterad länk.
  2. Välj åtgärden uppdatera valutakurser.

Värdet i fältet valutakurs i fönstret valutor uppdateras med den senaste valutakursen.

Se även

Avsluta år och perioder
Arbeta med Business Central