Arbeta med moms på försäljning och inköp

Om ditt land eller din region kräver att du beräknar moms (VAT) på försäljnings- och inköpstransaktioner så att du kan rapportera beloppen till en skattemyndighet, kan du ställa in Business Central till att automatiskt beräkna moms på försäljnings- och inköpsdokument. Mer information finns i [ställa in beräkningar och bokföring av metoder för moms] (finance-setup-vat.md).

Det finns emellertid vissa momsrelaterade uppgifter som du kan göra manuellt. Du kan t.ex. behöva korrigera ett bokfört belopp om du upptäcker att en leverantör använder en annan avrundningsmetod.

Beräkna och visa momsbelopp i försäljnings- och inköpsdokument

Du kan beräkna och visa momsbelopp i försäljnings- och inköpsdokument på olika sätt beroende på vilken typ av kund eller leverantör som du handlar med. Du kan också åsidosätta det momsbelopp som har beräknats för att matcha det momsbelopp som har beräknats av leverantören för en given transaktion.

Enhetspris och radbelopp inklusive/exklusive moms på försäljningsdokument

När du väljer ett artikelnummer i fältet Nr. i ett försäljningsdokument fyller även Business Central i fältet Enhetspris. Enhetspriset kommer antingen från kortet Artikel eller från artikelpriserna för artikeln och kunden. Business Centralberäknar Radbelopp när du anger en kvantitet för raden.

Om du säljer till återförsäljare kan du vilja att priserna på försäljningsdokument inkluderar moms. Gör detta genom att markera kryssrutan Priser inkl. moms på dokumentet.

Inklusive eller exklusive moms på priser

Om kryssrutan Priser inklusive moms är markerad på ett försäljningsdokument inkluderar Enhetspris och Radbelopp moms och detta visas även i fältnamnen. Som standard ingår moms inte i de här fälten.

Om fältet inte är markerat fylls fälten Enhetspris och Radbelopp automatiskt i exklusive moms och detta visas även i fältnamnen.

Du kan lägga upp en standarduppsättning av Priser inklusive moms för alla försäljningsdokument för en kund i fältet Priser inklusive momsKund-kortet. Du kan också lägga upp att artikelpriser ska anges inklusive eller exklusive moms. Vanligtvis anges artikelpriser på artikelkortet exklusive moms. Informationen i fältet Pris inklusive momsartikelkortet används för att ange enhetsprisbeloppet för försäljningsdokument.

Följande tabell innehåller en översikt över hur enhetsprisbeloppen för ett försäljningsdokument beräknas när du inte har lagt upp priser i fönstret Försäljningspriser:

Fältet Försäljningspris inklusive moms på artikelkortet Fältet Priser inklusive moms i försäljningshuvudet Utförd åtgärd
Ingen markering Ingen markering Enhetspriset på artikelkortet kopieras till fältet Enhetspris exkl. moms på försäljningsraderna.
Ingen markering Markering Momsbeloppet beräknas per enhet och läggs till enhetspriset på artikelkortet. Det totala enhetspriset anges sedan i fältet Enhetspris inkl. moms på försäljningsraderna.
Markering Ingen markering Programmet beräknas momsbeloppet som inkluderas i A-pris på artikelkortet med hjälp av den momssats % i förhållande till moms rörelsebokföringsmall och moms produktbokföringsmall. A-pris på artikelkortet, minus momsbeloppet, anges sedan i Enhetspris exl. moms på försäljningsraderna.
Markering Markering Enhetspriset på artikelkortet kopieras till fältet Enhetspris inkl. moms.

Manuellt korrigera momsbelopp i försäljnings- och inköpsdokument

Det går att göra korrigeringar av bokförda momstransaktioner. Detta gör det möjligt att ändra de totala försäljnings- eller inköpsmomsbeloppen utan att ändra nettobeloppet. Detta kan vara nödvändigt om t.ex. en leverantör skickar en faktura med felberäknad moms.

Även om du har ställt in en eller flera kombinationer för hantering av importmoms, måste du skapa minst en produktbokföringsmall för moms. Du kan till exempel ge det namnet KORREKT för korrigeringssyfte, om du inte kan använda samma redovisningskonto i Ingående moms på momsbokföringsinställningsraden. Mer information finns i ställa in beräkningar och bokföring av metoder för moms.

Om en kassarabatt har beräknats utifrån ett fakturabelopp inklusive moms kan du återställa den del av momsbeloppet som utgörs av kassarabatten när kassarabatten beviljas. Observera att du måste aktivera fältet Justering för kassarabatt i både redovisningsinställningarna generellt och i momsbokföringsinställningarna för särskilda kombinationer av rörelsebokföringsmallar för moms och produktbokföringsmallar för moms.

Så här anger du moms i försäljningsdokument manuellt

 1. På sidan Redovisningsinställningar ange en Max. tillåten momsdifferens mellan det belopp som har beräknats automatiskt och det manuella beloppet.
 2. På sidan Tillåt momsdifferens i fönstret Försäljningsinställningar .

Så här justerar du moms för ett försäljningsdokument

 1. Öppna den aktuella försäljningsordern.

 2. Välj åtgärden Statistik.

 3. Välj snabbfliken Fakturering.

  Anteckning

  Det totala momsbeloppet för fakturan visas på raderna grupperade per moms-ID. Du kan justera beloppet i fältet Momsbelopppå raderna för varje moms-ID. När du ändrar fältet Momsbelopp utförs en kontroll för att undersöka att du inte har ändrat momsen med mer än det belopp som du har angett som maximal tillåten differens. Om beloppet ligger utanför intervallet i Max. tillåten momsdifferens visas en varning som anger den maximala tillåtna differensen. Du kommer inte att kunna fortsätta förrän beloppet justeras inom godkända parametrar. Klicka på OK och ange ett annat Momsbelopp som ligger inom det tillåtna intervallet. Om momsdifferensen är lika med eller lägre än den maximala tillåtna differensen fördelas momsen proportionellt över dokumentraderna som har samma moms-ID.

Manuell momsberäkning med hjälp av journaler

Du kan också justera momsbelopp i redovisnings-, försäljnings- och inköpsjournaler. Detta kan vara nödvändigt när du anger en leverantörsfaktura i journalen och det förekommer en differens mellan det momsbeloppet som Business Central beräknade och momsbeloppet på den leverantörsfaktura du har tagit emot.

Innan du skriver in moms i en redovisningsjournalrad

 1. På sidan Redovisningsinställningar ange en Max. tillåten momsdifferens mellan det belopp som har beräknats automatiskt och det manuella beloppet.
 2. På sidan Redovisningsjournalmallar markerar du kryssrutan Tillåt momsdifferens för den relevanta journalen.

Innan du kan ange moms manuellt i försäljnings- och inköpsjournaler

 1. På sidan Inköpsinställningar markerar du kryssrutan Tillåt momsdifferens.

 2. När du har slutfört den inställning som beskrivs ovan kan du justera fältet Momsbelopp i redovisningsjournalraden eller fältet Momsbelopp bal. i försäljnings- eller inköpsjournalen så att det motsvarar momsbeloppet på fakturan. Business Central kommer att kontrollera att differensen inte är större än det angivna maxbeloppet.

  Anteckning

  Om differensen är större visas en varning som anger den maximala tillåtna differensen. Innan du fortsätter måste du justera beloppet. Klicka på OK och ange ett annat belopp som ligger inom det tillåtna intervallet. Om momsdifferensen är lika med eller lägre än den maximala tillåtna differensen visar Business Central differensen i fältet Momsdifferens.

Så här bokför du moms med inköpsfakturor

I stället för att använda en redovisningsjournal för att bokföra en importmomsfaktura, kan du använda en inköpsfaktura.

Konfigurera inköp för bokföring av fakturor med specificerad importmoms

 1. Skapa ett leverantörskort för den importavdelning som skickar importmomsfakturan till dig. Gen. rörelsebokföringsmall och Moms rörelsebokföringsmall måste ställas in på samma sätt som redovisningskontot för importmomsen.
 2. Skapa en produktbokföringsmall för importmomsen och skapa produktbokf.mall för standardmoms för den kopplade produktbokföringsmallen för importmomsen.
 3. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Kontoplan och välj sedan relaterad länk.
 4. Välj redovisningskonto för importmomsen och sedan på, fliken Start i gruppen Hantera, välj Redigera.
 5. På snabbfliken Bokföring i fältet Produktbokföringsmall för importmomsen. Business Central fyller automatiskt i Moms, produktbokföringsmall.
 6. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Bokföringsinställningar och välj sedan relaterad länk.
 7. Skapa en kombination av Gen. rörelsebokföringsmall för skattemyndigheterna och Produktbokföringsmall för importmoms. Välj importmervärdeskattredovisningskontot för den här nya kombinationen i fältet Inköpskonto.

Så här skapar du en ny faktura för leverantören när du har slutfört inställningen

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Inköpsfakturor och välj sedan relaterad länk.
 2. Skapa en ny inköpsfaktura.
 3. I fältet Inköpsleverantörsnr markerar du leverantören och klickar på OK.
 4. I inköpsraden, i fältet Typ välj Redovisningskonto, och i fältet Nr. markera redovisningskontot för importmoms.
 5. I fältet Antal anger du 1.
 6. I fältet Inköpspris exkl. moms skriver du in momsbeloppet.
 7. Bokföra fakturan

Så här bearbetar du leveransintyg

När du säljer varor till en kund i ett annat EU-land/region, måste du skicka kunden ett leveransintyg som kunden måste signera och returnera till dig. Följande tillvägagångssätt används för att behandla leveransintyg för försäljningsutleveranser, men samma moment gäller för serviceleveranser av artiklar och returutleveranser till leverantörer.

Så här visar du information om leveransintyg

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Bokförda försäljningsutleveranser och välj sedan relaterad länk.

 2. Välj den relevanta försäljningsutleveransen till en kund i ett annat EU-land/-region.

 3. Välj Information om leveransintyg.

 4. Som standard, om den momsbokföringsmall som har ställts in för kunden har kryssrutan Leveransintyg krävs markerad, så är fältet Status angett till Obligatoriskt. Du kan uppdatera fältet för att visa om intyget har tagits emot från kunden.

  Anteckning

  Om inställningen av momsbokföringsmallen inte har kryssrutan Leveransintyg krävs markerad skapas en post, och fältet Status får värdet Ej tillämpbart. Du kan uppdatera fältet för att visa rätt information om status. Du kan manuellt ändra statusen från Ej tillämpbart till Obligatorisktoch från Obligatoriskt till Ej tillämpbart efter behov.

  När du uppdaterar fältet Status till Obligatoriskt, Inlevererateller Ej inlevererat, skapas ett certifikat.

  Tips

  Du kan använda fönstret Leveransintyg för att få en vy över alla bokförda utleveranser som ett leveransintyg har skapats för.

 5. Välj Skriv ut leveransintyg.

  Anteckning

  Du kan granska och skriva ut dokumentet. När du väljer Skriv ut leveransintyg och skriver ut dokumentet, väljs kryssrutan Utskrivet automatiskt. Dessutom, om den inte redan har angetts, uppdateras statusen för intyget till Obligatoriskt. Du inkluderar det utskrivna intyget med utleveransen.

Så här skriver du ut ett leveransintyg

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Bokförda försäljningsutleveranser och välj sedan relaterad länk.

 2. Välj den relevanta försäljningsutleveransen till en kund i ett annat EU-land/-region.

 3. Välj Skriv ut leveransintyg.

  Anteckning

  Alternativt kan du skriva ut ett intyg från fönstret Leveransintyg.

 4. Välj kryssrutan Utskriftsradinformation om du vill inkludera information från raderna i utleveransdokumentet på leveransintyget.

 5. Välj kryssrutan Skapa leveransintyg om de inte redan skapats om du vill att Business Central ska skapa intyg för bokförda leveranser som inte har något vid utförandet. När du markerar kryssrutan upprättas nya certifikat för alla bokförda utleveranser som inte har intyg i det valda intervallet

 6. Som standard gäller filterinställningarna för utleveransdokumentet som du har valt. Fyll i information om filter för att välja ett visst leveransintyg som du vill skriva ut.

 7. På sidan Leveransintyg väljer du åtgärden Skriv utPrint för att skriva ut rapporten eller välja åtgärden Förhandsgranska för att visa den på skärmen.

  Anteckning

  Fältet leveransintygstatus och Utskrivet är uppdaterade för leveransen på sidan leveransintyg.

 8. Du måste skicka det utskrivna leveransintyget till kunden för signatur.

Så här uppdaterar du statusen för ett leveransintyg för en utleverans

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Bokförda försäljningsutleveranser och välj sedan relaterad länk.

 2. Välj den relevanta försäljningsutleveransen till en kund i ett annat EU-land/-region.

 3. I fältet Status väljer du önskat alternativ.

  Om kunden har returnerat det undertecknade leveransintyget väljer du Inlevererat. Fältet Inleveransdatum uppdateras. Som standard anges inleveransdatumet till aktuellt arbetsdatum.

  Du kan ändra datumet för att visa datumet då du fick kundens signerade leveransintyg. Du kan också lägga till en länk till det undertecknade intyget med hjälp av standardkoppling för Business Central.

  Om kunden inte returnerar det undertecknade leveransintyget väljer du Ej inlevererad. Du måste sedan skicka kunden en ny faktura som omfattar moms, eftersom den ursprungliga fakturan inte kommer att accepteras av skattemyndigheten.

Om du vill visa en grupp av certifikat startar du från fönstret Leveransintyg och uppdaterar sedan information om status för utestående intyg när du tar emot dem från kunderna. Det kan vara användbart när du vill söka efter alla intyg som har en viss status, till exempel Obligatoriskt, för vilka du vill uppdatera statusen till Ej inlevererat.

Så här uppdaterar du statusen för en grupp med leveransintyg

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Leveransintyg och välj sedan relaterad länk.

 2. Filtrera fältet Status fältet till värdet som du vill ha för att skapa listan över intyg som du vill hantera.

 3. Om du vill uppdatera information om status, Välj Redigera lista.

 4. I fältet Status väljer du önskat alternativ.

  Om kunden har returnerat det undertecknade leveransintyget väljer du Inlevererat. Fältet Inleveransdatum uppdateras. Som standard anges inleveransdatumet till aktuellt arbetsdatum.

  Du kan ändra datumet för att visa datumet då du fick det signerade leveransintyget. Du kan också lägga till en länk till det undertecknade intyget med hjälp av standarddokumentkoppling för Business Central.

  Anteckning

  Du kan inte skapa ett nytt leveransintyg i fönstret Leveransintyg när du navigerar till den med den här proceduren. Om du vill skapa ett intyg för en leverans som inte var inställd för att kräva en öppnar du den bokförda försäljningsutleveransen och använder någon av de två procedurer som beskrivs ovan:

  • Så här skapar du manuellt ett leveransintyg
  • Så här skriver du ut ett leveransintyg.

Se även

Förbereda för beräknings- och bokföringsmetoder för moms
Så här: rapportera moms till skattemyndigheterna