Ta emot artiklar

När artiklarna tas emot i ett distributionslager som har ställts in för distributionslagerinleveransen kan du bara registrera inleveransen med relaterade dokument, till exempel en inköpsorder, en försäljningsreturorder eller en order för ankommande överföringar.

När artiklar tas emot i ett distributionslager som använder inleveransbearbetning måste du hämta raderna för det släppta källdokument som utlöste inleveransen. Om du använder lagerplatser kan du antingen godta den standardlagerplats som fylls i eller, om artikeln inte har använts i det här lagret tidigare, fylla i den lagerplats där artikeln ska placeras. Sedan måste du fylla i antalet artiklar som har tagits emot och bokföra inleveransen.

För att inleverera artiklar med en inköpsorder.

Nedan beskrivs hur du inlevererar artiklar med en inköpsorder. Stegen är liknande för försäljningsreturorder och överföringsorder.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Inköpsorder och välj sedan relaterad länk.

 2. Öppna en befintlig inköpsorder eller skapa en ny. Mer information finns i Registrera inköp.

 3. Ange hur många enheter som har inlevererats i fältet Inlevereras antal.

  Värdet i fältet Inlevererat antal uppdateras i enlighet därmed. Om detta är en delinleverans och värdet är lägre än värdet i fältet antal.

 4. Välj åtgärden Bokföra.

För att inleverera artiklar med en lagerinleverans.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Dist.lager inleverans, och välj sedan relaterad länk.

 2. Välj åtgärden Ny.

  Fyll i fälten på snabbfliken Allmänt. När du hämtar källdokumentrader, kopieras delar av informationen i huvudet till varje rad.

  För dirigerad artikelinförsel och plockning: om lagerstället har en standardzon och standardlagerplats för inleveranser fylls fälten Zonkod och Lagerplatskod i automatiskt. Du kan dock ändra fälten vid behov.

  Anteckning

  Om du vill ta emot artiklar med klasskoder för distributionslager som skiljer sig från klasskoderna för lagerplatsen i fältet Lagerplatskod i dokumenthuvudet, måste du ta bort innehållet i fältet Lagerplatskod i huvudet innan du hämtar källdokumentets rader för artiklarna.

 3. Välj åtgärden Hämta källdokument. Fönstret Källdokument öppnas.

  Från en ny eller öppen lagerinleverans eller lagerutleverans kan du använda fönstret Filter att hämta ursprungsdok.. för att hämta de släppta källdokumentraderna som anger vilka artiklar som ska in - eller utlevereras.

  1. Välj åtgärden Filter för att hämta urspr.dok..
  2. Du skapar ett nytt filter genom att ange en beskrivande kod i fältet Kod och väljer sedan åtgärden Ändra.
  3. Definiera vilken typ av källdokumentrader som du vill hämta genom att fylla i relevanta filterfält.
  4. Välj åtgärden Kör.

  Alla relaterat källdokumentrader, som uppfyller filtervillkorna, infogas nu i fönstret Dist.lager inleverans som du aktiverade från filterfunktionen.

  Filterkombinationerna, vilka du definierar, sparas i fönstret Filter att hämta ursprungsdok. tills nästa gång du behöver den. Du kan skapa ett obegränsat antal filterkombinationer. Du kan ändra villkor när som helst, genom att välja åtgärden Ändra.

 4. Välj det källdokument som du vill inleverera artiklar för och klicka på knappen OK.

  Raderna i källdokumentet visas i fönstret Dist.lager inleverans fönstret. Ant. att inlevereras är ifyllt med utestående antal på respektive rad, men du kan ändra antalet som behövs. Om du tar bort innehållet i fältet Lagerplatskod på snabbfliken Allmänt innan du hämtar raderna måste du fylla i en lämplig lagerplatskod på varje inleveransrad.

  Anteckning

  Om du vill fylla i fältet Ant. att inlevereras på alla rader med noll, väljer du åtgärden Ta bort ant. att inleverera. Välj åtgärder Fyll i auto. ant. att inleverera för att fylla i det igen med det utestående antalet.

  Anteckning

  Det går inte att inleverera fler artiklar än antalet, i Utestående ant. på källdokumentraden. Om du vill hämta fler artiklar, hämtar du ett annat källdokument som innehåller en rad för artikeln, genom att använda filterfunktionen för att hämta källdokument med aktuell artikel.

 5. Bokför lagerinleveransen. Fälten med antal i källdokumenten uppdateras automatiskt och artiklarna registreras som en del av företagets lager.

Om du använder artikelinförsel för distributionslagret skickas inleveransraderna automatiskt till funktionen för artikelinförsel för distributionslager. Även om artiklarna har inlevererats kan de inte plockas förrän de har blivit införda. De inlevererade artiklarna identifieras som disponibelt lager först efter att artikelinförseln har registrerats.

Om du inte använder artikelinförsel för distributionslagret utan i stället använder lagerplatser registreras artiklarnas införsel på den lagerplats som anges på källdokumentraden.

Anteckning

Om du använder funktionen Bokför och skriv ut både bokför du inleveransen och skriver ut en instruktion för artikelinförsel som talar om var artiklarna ska lagras.

Om du använder dirigerad artikelinförsel och plockning i ditt lagerställe används artikelinförselmallarna för att beräkna den bästa platsen för artiklarna. Detta skrivs sedan ut på artikelinförselinstruktionen.

Se även

Lagerstyrning
Lagersaldo
Ställa in lagerstyrning
Monteringshantering
Designdetaljer: Lagerstyrning
Arbeta med Business Central