Plocka artiklar med lagerplockning

När det lagerställe som du vill plocka från har konfigurerats så att plockbehandling krävs men inte leveransbearbetning, använder du sidan Lagerplockning för att registrera och bokföra plocknings- och leveransinformation för dina källdokument. Det avgående källdokumentet kan vara en försäljningsorder, en utgående överföringsorder eller en produktionsorder vars komponenter är klara att plockas.

Anteckning

Komponenter för monteringsorder kan inte plockas eller bokföras med lagerplockningar. Använd istället sidan lagerförflyttning. Mer information finns i Flytta komponenter till ett verksamhetsområde i grundläggande lagerstyrning

Om plockning- och leveransförsäljningsradantal läggs till i order ska du följa vissa regler när du skapar lagerplockningsraderna. Mer information finns i avsnittet ”hantera artiklar för montering mot kundorder i lagerplockningar” i .

Du kan skapa en lagerartikelplockning på tre sätt:

 • Skapa plockningen i två steg genom att först begära en lagerplockning genom att släppa källdokument. Det signalerar till distributionslagret att källdokumentet är klart för plockning. Lagerplockning kan sedan skapas från sidan Lagerplockning baserat på källdokumentet.
 • Skapa lagerplockningen direkt från själva källdokumentet.
 • Du kan skapa lagerplockningar för flera källdokument samtidigt med hjälp av batch-jobbet.

Så här begär du en lagerplockning genom att släppa källdokumentet

För försäljningsorder, inköpsreturorder och avgående överföringsorder skapar du distributionslagerkravet genom att släppa ordern. Nedan beskrivs hur du gör detta från en försäljningsorder.

 1. Välj ikonen Glödlampa som öppnar funktionen Berätta och ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.
 2. Markera den försäljningsorder som du vill släppa och välj sedan åtgärden Släpp.

Om det gäller produktionsorder skapar du automatisktdistributionslagerkravet för plockningen av komponenterna som kallas bokföring, när produktionsorderns status ändras till Släppt eller när den släppta produktionsordern skapas. Mer information finns i Plocka för produktion eller montering.

När distributionslagerkravet har skapats kan någon som arbetar i distributionslagret och plockar artiklar se att källdokumentet är klart att plockas, och kan då skapa ett nytt plockningsdokument från distributionslagerkravet.

Så här skapar du en lagerplockning från källdokumentet:

Nu när begäran har skapats kan lagerpersonalen skapa en ny lagerplockning baserat på släppta källdokument.

 1. Välj ikonen Glödlampa som öppnar funktionen Berätta och ange Lagerplockningar och välj sedan relaterad länk.
 2. Välj åtgärden Ny.
 3. I fältet Källdokument markerar du den typ av källdokument som du plockar för.
 4. I fältet Ursprungsnr markerar du källdokumentet.
 5. Välj åtgärden Hämta källdokument för att välja från en lista över avgående källdokument som är klara för plockning för på lagerstället.
 6. Välj OK för att fylla plockrader enligt det valda källdokumentet.

Så här skapar du en lagerplockning från källdokumentet

 1. I källdokumentet, som kan vara en försäljningsorder, inköpsreturorder, avgående överföringsorder eller en produktionsorder, klickar du på åtgärden Skapa lagerartikelinförsel/plocka.
 2. Markera kryssrutan Skapa lagerplockning.
 3. Välj knappen OK. En ny lagerplockning skapas.

Så här skapar du flera lagerplockningar med batch-jobbet

 1. Välj ikonen Glödlampa som öppnar funktionen Berätta och ange Skapa lagerinförsel/plockning och välj sedan relaterad länk.
 2. På snabbfliken Dist.lagerkrav använder du fälten Ursprungsnr och Källdokument om du vill filtrera efter vissa typer av dokument eller intervall med dokumentnummer. Du kan till exempel skapa plockningar för enbart försäljningsorder.
 3. Välj fältet Skapa lagerinförsel på kryssrutan Skapa lagerplockning.
 4. Välj knappen OK. De specifika lagerplockningarna jar skapats.

Anteckning

Om plockning- och leveransförsäljningsradantal läggs till i order ska du följa vissa regler när du skapar lagerplockningsraderna. Mer information finns i avsnittet ”hantera artiklar för montering mot kundorder i lagerplockningar” i .

I grundläggande lagerkonfiguration plockas artiklar för montering mot försäljningsorder från den kopplade försäljningsordern som förklaras i det här avsnittet. Mer information finns i avsnittet ”hantera artiklar för montering mot kundorder i lagerplockningar” i Lagerplockning.

När du vill registrera lagerplockning.

 1. Välj ikonen Glödlampa som öppnar funktionen Berätta och ange Lagerplockning och välj sedan relaterad länk.

 2. I fältet Lagerplatskod på plockningsraderna, är lagerplatsen som artiklarna måste plockas från antyder per artiklarna standardlagerplats. Du kan ändra lagerplatsen på den här sidan om det behövs.

 3. Utför plockningen och ange information för den faktiska kvantiteten som förts in i fältet Ant. att hantera.

  Om det är nödvändigt att plocka artiklar för en rad på flera lagerplatser, t.ex. eftersom de inte finns på den utsedda lagerplatsen, använder du funktionen Dela rad, på snabbfliken Rader. Mer information om hur du delar upp rader finns i Dela dist.lageraktivitetsrader.

 4. När du har utfört plockningen, väljer du åtgärden Bokföra.

Vid bokföringsprocessen bokförs leverans av de källdokumentrader som har plockats, eller om det gäller produktionsorder bokförs förbrukningen vid bokföringsprocessen. Om lagerstället använder lagerplatser kommer bokföringen även att skapa distributionslagertransaktioner för att bokföra ändringar i antalet lagerplatser.

Ta bort lagerplockningsrader

Om artiklar i lagerplockningen inte är tillgängliga, kan du ta bort de lagerplockningsrader när du har bokfört dem och har sedan ta bort dokumentet lagerplockning. Källdokumentet, till exempel en försäljningsorder eller en produktionsorder, har sedan återstående artiklar som ska plockas som kan erhållas via en ny lagerplockning senare när artiklarna blir tillgängliga.

Varning

Den här processen är inte möjlig, om serienr/partinr angetts i källdokumentet. Till exempel om en försäljningsorderrad innehåller en serienr/partinr, då det artikelspårning specifikation tas bort om en lagerplockningsrad för serienr/partinr tas bort.

Om lagerplockningsrader har serienr/partinr som inte är tillgängliga, måste du inte ta bort de aktuella raderna. I stället måste ändra fältet Ant. att hantera till noll, bokföra faktisk plockning och sedan bort lagerplockningsdokument. Det garanterar att lagerplockningsraderna för de serienr/partinr kan återskapas från senare försäljningsorder.

Hantering av artikel för montering mot kundorder i lagerplockningar

Sidan Lagerplockning används också för att plocka och leverera för försäljning där artiklar måste vara församlade, innan de kan levereras. Mer information finns i Sälja artiklar monterade mot order.

Artiklar som ska levereras, inte fysiskt finns i en lagerplats, förrän de är bokförda och församlade som utflöde på en lagerplats i monteringsområdet. Det innebär att plocka artiklar för montering mot kundorder för utleverans följer ett speciellt flöde. Från en lagerplats tar lagerarbetare monteringsartiklarna till ett leveransdocka och bokför sedan lagerplockningen. Bokförda lagerplockningen bokför sedan monteringsutflödet, komponentförbrukningen och utleveransen.

Du kan lägga upp Business Central för att automatiskt skapa en lagertransport, när monteringsartikeln för lagerplockningen skapas. Du anger dessa inställningar genom att välja fältet skapa transporter automatiskt på sidan Monteringsinställningar Mer information finns i Flytta komponenter till ett verksamhetsområde i grundläggande lagerstyrning

Lagerplockningsrader för försäljningsartiklar skapas på olika sätt beroende på om ingen, några eller alla försäljningsradantal monteras mot kundorder.

I vanliga lagerförsäljningar, när du använder lagerplockningar för att bokföra utleveransen av lagerantal, skapas en lagerplockrad eller flera om artikeln ligger i olika lagerplatser för varje försäljningsorderrad. Denna plockningsrad baseras på antalet i Ant. att utleverera.

I montering mot kundorder försäljning, där hela antalet på försäljningsorderraden är monterad till order, skapas en lagerplockningsrad för det antal. Detta innebär att värdet i fältet Antal att montera är lika med värdet i fältet Antal att leverera. Fältet montering mot kundorder är markerat på raden.

Om ett monteringsutflöde har angetts för lagerstället, när värdet i fältet Lagerpl.kod för mont. mot lev. eller värdet i Från monteringsplats - kod i den ordern infogas i fältet Lagerplatskod på lagerplockningsraden.

Om ingen lagerplatskod anges på försäljningsorderraden, och ingen monteringsutflöde har angetts för lagerstället, är Lagerplatskod på lagerplockningsraden tomt. Lagerarbetaren måste öppna sidan Lagerplatsinnehålloch markera den lagerplats där monteringsartiklarna är församlade.

I alla scenarier där en del av antalet måste först vara församlad och ett annat ska plockas från lagret, skapas ett minimum på två lagerplockningsrader. En plockningsrad är för antal för montering mot kundorder. Den andra plockningsraden beror på vilka lagerplatser som kan uppfylla det återstående antalet från lagret. Lagerplatskoder på de två raderna är ifyllt olika sätt, som beskrivs för de två olika försäljningstyperna. Mer information finns i avsnittet Kombinationsscenarion i Förstå montering mot order och montering mot lager.

Se även

Lagerstyrning
Lagersaldo
Ställa in lagerstyrning
Monteringshantering
Designdetaljer: Lagerstyrning
Arbeta med Business Central