Konfigurera Relevanssökning för att förbättra sökresultaten och prestandan

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x
Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises)-appar version 9.x

Sökning efter relevans ger snabba och omfattande sökresultat i en enda lista, sorterade efter relevans. En särskilt avsedd söktjänst belägen utanför Dynamics 365 (online) används. Denna drivs av sökfunktionen i Azure för att förbättra din Dynamics 365 (online)-sökupplevelse. Som systemadministratör eller systemanpassare kommer du att kunna aktivera och konfigurera Sökning efter relevans i Dynamics 365-användargränssnittet utan att behöva skriva kod. Du kommer att känna igen många av konfigurationsstegen, detta eftersom de använder samma användargränssnitt som snabbsökningskonfigurationen.

Relevanssökning finns också tillgänglig, utöver andra Dynamics 365-sökningar som du redan är bekant med. Du kan fortfarande använda Snabbsökning för en entitet i entitetsrutnätet. Du kan också använda Snabbsökning efter flera entiteter (kallas nu Sökning efter kategori) från sökrutan Sök Dynamics 365-data i navigeringsfältet.

I Sökning efter relevans hittar du följande förbättringar och fördelar:

 • Förbättrar prestanda med extern indexering och Azure sökteknik.

 • Söker efter matchningar av ord i söktermen i något fält i entiteten. Träffar kan innehålla böjningsbara ord som t.ex. "strömma", "strömning" eller "strömmad".

 • Resultat från alla sökbara entiteter i en enda lista, sorterade efter relevans, baserade på faktorer som antalet matchade ord eller närheten till varandra i texten.

 • Matchningar i resultatlistan är markerade.

 • Gör det möjligt att söka efter dokument i anteckningar och bifogade filer i e-postmeddelanden och avtalade tider som spåras i Dynamics 365.

Jämför Dynamics 365-sökningar

Det finns tre typer av sökningar i Dynamics 365:

 • Sökning efter relevans

 • Snabbsökning för fulltext (en entitet eller flera entiteter)

 • Snabbsökning (en entitet eller flera entiteter)

Följande tabell innehåller en kort jämförelse av de tre tillgängliga sökningarna.

Funktioner Sökning efter relevans Snabbsökning för fulltext Snabbsökning
Tillgänglighet Tillgängligt för Dynamics 365 (online)-organisationer som har installerat Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.0. Är inte tillgängligt för Dynamics 365 (on-premises)-organisationer. Tillgängligt för Dynamics 365 (on-premises)-organisationer, som börjar med Dynamics CRM 2015 Samlad uppdatering 1. Tillgängligt för Dynamics 365 (online)-organisationer och Dynamics 365 (on-premises)-organisationer.
Aktiverat som standard? Nr En administratör måste aktivera den manuellt. Nr En administratör måste aktivera den manuellt. Ja
Sökomfång för en entitet Inte tillgängligt i ett entitetsrutnät. Du kan filtrera sökresultaten efter en entitet på resultatsidan. Tillgängligt i ett entitetsrutnät. Tillgängligt i ett entitetsrutnät.
Sökomfång för flera entiteter Det finns ingen maxgräns för hur många entiteter som du kan söka. Obs! Medan det inte finns någon maximal begränsning för antalet enheter som du kan söka visar filtret posttyp endast data för 10 enheter. Söker upp till tio entiteter, grupperade efter en entitet. Söker upp till tio entiteter, grupperade efter en entitet.
Söksätt Söker efter matchningar av ord i söktermen i något fält i entiteten. Söker efter träffar till alla ord i söktermen i ett fält i en entitet, men orden kan matchas i valfri ordning i fältet. Söker efter träffar som i en SQL-fråga med "Liknar"-satser. Du måste använda jokertecken i söktermen för att söka inom en sträng. Alla träffar måste matcha söktermen exakt.
Sökresultat Returnerar sökresultaten i relevansordning, i en enda lista. Returnerar sökresultaten i ett entitetsrutnät för en entitet. Returnerar sökresultaten grupperade efter kategori, som konton, kontakter eller leads för flera entiteter. Returnerar sökresultaten i ett entitetsrutnät för en entitet. Returnerar sökresultaten grupperade efter kategori, som konton, kontakter eller leads för flera entiteter.

Så här fungerar Sökning efter relevans

Sökning efter relevans använder samma standardkoncept för poängsättning som Azure-sökning. Poängsättning avser beräkningen av en sökpoäng för varje objekt som returneras i sökresultaten. Poängen är en indikator för ett objekts relevans i samband med den aktuella sökåtgärden. Ju högre poäng, desto mer relevant objekt. I sökresultatet rankas objekt i ordning från hög till låg, baserat på den sökpoäng som beräknas för varje objekt. Som standard beräknas en sökpoäng utifrån de statistiska egenskaperna för data och frågan. Sökning efter relevans hittar dokument som innehåller sökorden i frågesträngen och prioriterar dokument som innehåller många förekomster av orden i söktermen och deras närhet till varandra i dokumentet. Sökpoängen ökas ännu mer om termen är sällsynt i indexet, men vanligt i dokumentet. Resultaten rangordnas efter sökpoängen innan de returneras. Sökpoängvärden kan upprepas under en resultatuppsättning. Du kan till exempel ha 10 objekt med en poäng på 1,2, 20 objekt med en poäng på 1,0 och 20 objekt med en poäng på 0,5. När flera träffar har samma sökpoäng definieras inte samma poängsatta objekt och den är inte konstant. Kör frågan igen och du kan se att objekten ändrar läge. Med två objekt som har exakt samma poäng finns ingen garanti för vilken som visas först. Mer information: Lägg till poängprofiler i sökindexet (Azure Search Service REST API)

Sökbara fält analyseras i Azure-sökindex för en mer naturlig, slutanvändarvänlig sökupplevelse genom att dela upp ord i dess ordstamformer, textnormalisering och filtrera bort skräpord. Alla sökbara fält i Sökning efter relevans analyseras med Microsoft-analysatorn för naturligt språk som använder lemmatisering för att dela upp ord i deras ordstamform. Till exempel matchar "sprang" "springa" och "springer" eftersom "springa" anses vara ordets grundläggande form. Ordtrunkerare som till exempel SQL fulltextindex har inte någon språklig kontext och beaktar endast träffar där ordstammen är samma som den flekterade formen. Med trunkering skulle "springa" kunna matchas med "springer" och "spring" men inte med "sprang" eftersom den inte anser att "sprang" är ett ord som är språkligt relaterat till "springa". Alla sökbara fält i Sökning efter relevans använder en analysator som bäst matchar organisationens grundspråk. För Kazakiska, som är det enda språket som stöds av Dynamics 365 men inte av Azure-sökning analyseras alla fält med hjälp av standardanalysatorn. Mer information om språkanalys och en lista över språk som stöds, se Språkstöd (Azure Search Service REST API).

Sökresultat

Du ser de bästa träffarna när sökordet matchar en term i ditt program. Dessa visas i fetstil och kursiv text i sökresultaten. Notera att dessa söktermer ofta returneras som endast en del av det fulla värdet i ett fält, detta eftersom endast matchande villkor markeras. Om du till exempel använder söktermen L. Wendell returneras posten för den kontakt som bär förnamnet L. Wendell och efternamnet Overby, som Wendell Overby i sökresultatet.

Arkitekturen sökning efter relevans

Sökning efter relevans finns på den Azure molntjänstplattform och i de infrastrukturer som använder Azure-sökning, vilket ger sökresultaten. Ändringar i Dynamics 365 kan ta upp till 15 minuter att visas i söktjänsten. Det kan ta upp till en timme eller mer att slutföra en fullständig synkronisering för medelstora till stora organisationer.

Följande diagram visar den hög relevansen av arkitekturen av Sökning efter relevans.

relevanssökningsarkitektur

Viktigt

Data i programmet börjar synkroniseras med det externa sökindexet omedelbart efter att du aktiverar Sökning efter relevans. Vi rekommenderar att du konfigurerar de entiteter och entitetsfält som deltar i Sökning efter relevans innan du aktiverar sökningen att förhindra att känslig information indexeras i en tjänst utanför Dynamics 365 (online). Mer information om hur du konfigurerar sökning efter relevans finns i Välj entiteter för sökning efter relevans, konfigurera sökbara fält för sökning efter relevans och Ange hanterade egenskaper för sökning efter relevans.

Eftersom du ska dela din Dynamics 365-data med externa system, är Sökning efter relevans inaktiverat som standard. Om du vill aktivera den måste du godkänna samtyckesvillkoren. Beroende på organisationens storlek kan det ta upp till en timme eller mer för data att blir tillgänglig i externa sökindex när du har aktiverat sökningen. Aktivera sökning efter relevans gör detta sökalternativ tillgänglig för alla medlemmar i organisationen.

Sökning efter relevans är inaktiverat som standard. Gör följande om du vill aktivera Sökning efter relevans:

 1. Gå till Inställningar > Administration.

 2. Klicka på Systeminställningar > Allmänt-fliken.

 3. I delområdet Konfigurera sökning, markera kryssrutan Aktivera sökning efter relevans som visas här.

  Aktivera sökning efter relevans i systeminställningarna

 4. När du har aktiverat Sökning efter relevans öppnas dialogrutan Aktivera samtycke till sökning. Godkänn genom att klicka på OK.

  Aktivera sökning efter relevans i samtyckesdialogen

 5. Klicka på OK om du vill stänga dialogrutan Systeminställningar.

Om du vill konfigurera Sökning efter relevans markerar du Konfigurera sökning efter relevans på aktivitetsfältet enligt nedan.

Konfigurera sökning efter relevans

Det finns ingen gräns för hur många entiteter som du kan inkludera i sökresultatet. Det finns emellertid en gräns för det totala antalet fält i det externa sökindexet. För närvarande är det högst 1 000 sökbara fält för en organisation. När du väljer en entitet som ska ingå i sökresultaten kommer du att notera en siffra inom parentes bredvid entitetsnamnet. Siffran anger hur många fält varje entitet använder i det externa sökindexet. Vissa fält, som t.ex. Primärt namn och Id, delas av flera entiteter och räknas inte med i summan. Dessutom använder vissa fälttyper flera fält i det externa sökindexet, så som anges i den här tabellen.

Fälttyp Antalet fält som används i det externa sökindexet
Uppslag (kund, ägare eller typ av uppslagsattribut) 3
Alternativuppsättning (tillstånd eller statustypattribut) 2
Alla andra typer av fält 1

Förloppsindikatorn Totalt antal indexerade fält visar andelen av indexerade fält till det högsta tillåtna antalet sökbara fält.

När du har nått gränsen för indexerade fält får du ett varningsmeddelande. Om du vill lägga till fler fält i indexet måste du frigöra utrymme, antingen genom att ta bort några av fälten som redan finns i indexet eller ta bort hela entiteter från Sökning efter relevans.

Välj entiteter för resultaten för Sökning efter relevans genom att göra följande:

 1. Gå till Inställningar > Anpassningar.

 2. Klicka på Anpassa systemet.

 3. Under Komponenter, visar du Entiteter och klickar sedan på Konfigurera sökning efter relevans.

 4. Dialogrutan Välj entiteter öppnas. Klicka på Lägg till för att välja entiteter för sökresultaten. När du är klar klickar du på OK.

  Entitetsurval för sökning efter relevans

 5. Klicka på Publicera alla anpassningar för att ändringarna ska börja gälla.

Som standard ingår några medföljande systementiteter i Sökning efter relevans. Däremot ingår inte anpassade entiteter. Du måste lägga till dem i Sökning efter relevans.

De fält som du lägger till i snabbsökningsvyn blir en del av det externa sökindexet. Det finns ingen gräns för hur många sökbara fält som kan läggas till för varje entitet. Det finns emellertid en gräns för det totala antalet indexerade fält, vilket har förklarats i avsnittet ovan. Sökningskolumner på en Snabbsökningsvy definierar de sökbara fälten i det externa sökindexet. Textfält så som Enskild textrad och Flera textrader, Sökningar och Alternativuppsättningar är sökbara. Sökningskolumner med andra datatyper ignoreras. Visa kolumner på en Snabbsökningsvy definierar vilka fält som visas i användargränssnittet som standard när träffar returneras. De fält som är markerade ersätter fälten som saknar markeringar. De fyra första matchade fälten visas i resultatet. Det filter på en snabbsökningsvy appliceras även på resultaten för relevanssökning. Se tabellen nedan för en lista över filtersatser som inte stöds av relevanssökning.

Anteckning

Det finns vissa fält - kallade "gemensamma fält" - som är just gemensamma för varje CRM-entitet som definierats i registret som standard. Dessa är följande:

 1. ownerid (namnet på sökningen)
 2. owningbusinessunit (namnet på sökningen)
 3. statecode (etikett på alternativuppsättning)
 4. statuscode (etikett på alternativuppsättning)
 5. namn (primärt namnfält oavsett entitet. Detta kan eller kanske inte är samma som det logiska namnet på entiteten (fullständigt namn, ämne osv.). Om ett vanligt fält läggs till i en entitet för sökning efter relevans, kommer sökningen att utföras för detta vanliga fält över alla entiteter. När du emellertid väljer en viss entitet via fasetten Posttyp kommer relevanssökningen att de inställningar som du har angett för just denna specifika entitet via snabbsökningsvyn.

Du kan använda vyn Snabbsökning för att ange vilka fält som ska visas som aspekter när användarna söker med hjälp av Relevanssökning. Alla Visa kolumner med datatyper andra än Enskild textrad eller Flera textrader markeras som möjliga att filtrera och omvandla till aspekter i index. Som standard visas de första fyra fälten i vyn Snabbsökning för den valda enheten som aspekter, när användarna söker med hjälp av Relevanssökning. Endast fyra fält kan samtidigt vara markerade som aspekter.

 1. Gå till Inställningar > Anpassningar.

 2. Klicka på Anpassa systemet.

 3. Under Komponenter utökar du Entiteter och utökar sedan önskad entitet.

 4. I navigeringsträdet klickar du på Vy. Dubbelklicka på Snabbsökningsvy. Följande illustration visar vyn Snabbsökning för Account-entiteten.

  Snabbsökningsvy

 5. Klicka på Lägg till sökningskolumner. I dialogrutan markerar du de fält du vill lägga till i sökindexet. När du är klar klickar du på OK. I följande illustration visas de Account-entitetsfält som har lagts till i det externa sökindexet.

  Urval av snabbsökningsfält

 6. Upprepa stegen för Visa kolumner.

 7. Klicka på Publicera alla anpassningar för att ändringarna ska börja gälla.

Anteckning

De ändringar som du gör i vyn Snabbsökning gäller även snabbsökningskonfigurationer för en entitet och flera entiteter (Kategoriserad sökning). Det är därför som vi inte hindrar dig från att inkludera de fält som inte stöds för Relevanssökning när du konfigurerar vyn Snabbsökning. Fält som inte stöds synkroniseras inte med externa index och visas inte i sökresultaten.

Fält i en relaterad entitet stöds inte som Sök-, Visa- eller Filtrera-fält för Relevanssökning.

Följande tabell innehåller de operatorer för Snabbsökningsfilter som inte stöds för Sökning efter relevans:

Dynamics 365-operatör
Gilla
NotLike
BeginsWith
DoesNotBeginWith
EndWith
DoesNotEndWith
ChildOf
Mask
NotMask
MaskSelect
EqualUserLanguage
Under
NotUnder
UnderOrEqual
Över
AboveOrEqual
NotNull
Null

Om du vill inkludera en entitet i Sökning efter relevans måste den hanterade egenskapen Kan aktivera synkronisering till externt sökindex för den här entiteten anges till Sant. Som standard anges egenskapen till Sant för en del av de medföljande systementiteterna och alla anpassade entiteter. En del av systementiteterna kan inte aktiveras för Sökning efter relevans.

Så här anger du den hanterade egenskapen:

 1. Gå till Inställningar > Anpassningar.

 2. Klicka på Anpassa systemet.

 3. Under Komponenter utökar du Entiteter och klickar sedan på önskad entitet.

 4. Klicka på Hanterade egenskaper i menyfältet. För Kan aktivera synkronisering till externt sökindex, klickar du på Sant eller Falsk för att ställa in egenskapen till önskat läge. Klicka på Ange för att avsluta, som visas här.

  Hanterade egenskaper för entitet

 5. Klicka på Publicera för att ändringarna ska börja gälla.

  Om du vill ändra egenskapen Kan aktivera synkronisering till externt sökindex till Falskt, måste du först avmarkera entiteten från Sökning efter relevans. Om entiteten ingår i Sökning efter relevans, visas följande meddelande: "Den här entiteten synkroniseras för tillfället till ett externt sökindex. Du måste ta bort entiteten från det externa sökindexet innan du kan ange egenskapen Kan aktivera synkronisering till externt sökindex till Falskt." Om Kan aktivera synkronisering till externt sökindex anges som Falskt visas följande meddelande när du försöker inkludera en entitet i en Relevanssökning: "Entiteten kan inte aktiveras för Relevanssökning på grund av konfigurationen hos dess hanterade egenskaper." För anpassade entiteter med särskilt känsliga data kan du ange egenskapen Kan aktivera synkronisering till externt sökindex till Falskt. Kom ihåg att när du har installerat den hanterade lösningen i målsystemet, kan du inte ändra värdet för egenskapen eftersom det är en hanterad egenskap.

Sekretesspolicy

Genom att aktivera Relevanssökning kommer data i deltagande entiteter och attribut i din Dynamics 365 (online)-instans att börja synkroniseras och lagras i ett Azure-sökindex.

Relevanssökning är inte aktiverat som standard. Systemadministratören måste aktivera funktionen i en Dynamics 365 (online)-instans. När Relevanssökning har aktiverats har administratörer och anpassare full kontroll över de data som synkroniseras mot Azure-sökindexet.

Systemanpassare kan använda dialogrutan Konfigurera sökning efter relevans i Anpassningsverktyg för att aktivera specifika entiteter för sökning och sedan konfigurera Snabbsökning-vyer för aktiverade entiteter för att välja sökbara attribut. Dataändringar synkroniseras kontinuerligt mellan Dynamics 365 (online) och Azure-sökning via en säker anslutning. Konfigurationsdata krypteras och alla erforderliga hemligheter lagras i Azure Key Vault.

Azure-komponenter och -tjänster för Relevanssökning beskrivs i följande avsnitt.

Microsoft Azure Säkerhetscenter

Azure Search-tjänster

Ett Azure Search-index används i syfte att säkerställa sökresultat med hög kvalitet och snabba svarstider. Azure Search tillför kraftfulla, sofistikerade och toppmoderna sökfunktioner till Dynamics 365 (online). Detta är en särskilt avsedd söktjänst som ligger utanför Dynamics 365 (online) och som tillhandahålls av Azure. Alla nya Azure-sökindex krypteras i vila. Om du anmälde dig före den 24 januari 2018 måste du indexera om dina data eller avanmäla dig från relevanssökningen, vänta en timme och sedan anmäla dig igen.

Azure SQL Database

Relevanssökning använder Azure SQL Database för att lagra:

 • Konfigurationsdata som berör organisationen och tillhörande index

 • Metadata som gäller söktjänsten och index

 • Pekare till systemmetadata och data vid synkronisering av ändringar

 • Auktoriseringsdata för att aktivera ökad säkerhet på radnivå

Azure Event Hubs

Azure Event Hubs-komponenten används för utbyte av meddelanden mellan Dynamics 365 (online) och Azure och för att underhålla arbetsobjekt som hanteras av synkroniseringsprocessen. Varje meddelande lagrar information som till exempel organisations-ID och entitetsnamn som används för att synkronisera data.

Azure Service Fabric Cluster

Beräkningen och indexeringen av data hanteras i mikrotjänster som distribueras på virtuella datorer som hanteras via Service Fabric Runtime. Sök-API:erna och datasynkroniseringen finns även med Service Fabric-klustret som värd.

Tjänsten Fabric var ett resultat av flera års erfarenheter av tillhandahållande av uppdragskritiska molntjänster inom Microsoft, och har nu funnits i produktion i över fem år. Det är på denna grundteknik som vår Azure-kärninfrastruktur körs och som driver tjänster som exempelvis Skype för företag, Intune, Azure Event Hubs, Azure Data Factory, Azure DocumentDB, Azure SQL Database ochCortana – som kan skala i syfte att köra mer än 500 miljoner beräkningar i sekunden.

Skalningsuppsättningar för virtuella Microsoft Azure-datorer

Skalningsuppsättningar för virtuella Azure-datorer är elastiska och utformade för att stödja arbetsbelastningar för hyperutbyggnad. Azure Service Fabric Klustret körs på skalningsuppsättningar för virtuella datorer. Mikrotjänsterna för bearbetning och indexering av data har skalningsuppsättningarna som värd och hanteras av Service Fabric Runtime.

Azure Key Vault

Azure Key Vault används för säker hantering av certifikat, nycklar och andra hemligheter som används i sökningen.

Azure Storage (Blob Storage)

Ändringar i kunddata lagras i upp till två dagar i Azure Blob Storage. Dessa "blobbar" krypteras genom att utnyttja den senaste funktionen Azure Storage SDK, som ger stöd för symmetrisk och asymmetrisk kryptering samt integrering med Azure Key Vault. Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online) synkroniserar även dokumenten i anteckningar och bifogade filer i e-postmeddelanden och avtalade tider till blobblagringen.

Tjänsten Azure Active Directory

Azure Active Directory används för att autentisera mellan tjänsterna Dynamics 365 (online) och Azure.

Azure Load Balancer

Azure Load Balancer används för att fördela inkommande trafik mellan felfria tjänstinstanser i molntjänster eller virtuella datorer definierade i en uppsättning belastningsutjämnare. Relevanssökning använder den för att belastningsutjämna slutpunkterna i en distribution.

Azure Virtual Networks

De virtuella datorerna i Service Fabric-klustret som körs i en eller flera nätmasker är anslutna via Azure Virtual Network. Säkerhetspolicyer, DNS-inställningar, routningstabeller och IP-adresser styrs helt inom det här virtuella nätverket. Nätverkssäkerhetsgrupper används för att tillämpa säkerhetsregler i det virtuella nätverket. Reglerna tillåter eller avvisar nätverkstrafik till de virtuella datorerna i det virtuella nätverket.

Se även

Använd Relevanssökning för snabbare och mer omfattande resultat