Dialogrutan Systeminställningar – fliken Allmänt

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x
Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises)-appar version 9.x

Använd inställningarna på den här sidan för att ändra allmänna inställningar på systemnivå som inställningar för att spara, antal decimaler valutaprecision och andra standardinställningar för Dynamics 365.

Öppna dialogrutan Systeminställningar (om den inte redan är öppen)

  1. Kontrollera att du har säkerhetsrollen Systemadministratör eller Systemanpassare, eller motsvarande behörighet.

    Kontrollera din säkerhetsroll

  2. Gå till Inställningar > Administration.

  3. Klicka på Systeminställningar > fliken Allmänt.

Inställningar Beskrivning
Tillåt radbrytning i formulärfältens etiketter och värden Standard: Ja. Välj Ja för att tillåta radbrytning.
Välj standardalternativet för sparande av formulär
Aktivera automatisk sparfunktion i alla formulär Om Ja (standardinställningen) och en post har skapats (ursprungligen sparad), så sparas eventuella ändringar i ett formulär automatiskt 30 sekunder efter att ändringen har gjorts. 30-sekundersperioden startar igen när en ändring görs. Om inga ändringar görs sparas inget automatiskt.

Mer information: Hantera automatisk sparfunktion
Konfigurera alternativ för Skype för företag
Aktivera närvaro för systemet Om ja (standardinställningen) visar snabbmeddelanden aktuell status för användare, kontaktpersoner, affärsmöjligheter och leads. Detta gäller endast för listor och underordnade listor för entiteter med ett uppdaterat användargränssnitt.
Ange format för fullständigt namn
Namnformat Välj i vilken ordning kunder och användarnamn ska visas. Standardinställningen är Förnamn Efternamn.
Ange det antal valutadecimaler som ska användas för prissättning i hela systemet
Antal decimaler för prissättning Välj hur många decimaltecken som ska användas i en valuta. Standardinställningen är 2.
Ange huruvida poster som har tilldelats om ska delas med den ursprungliga ägaren
Dela poster som har tilldelats om med den ursprungliga ägaren Välj om en post ska delas med den ursprungliga ägaren av posten eller tilldelas till en annan användare. Standardinställningen är Nej.
Ange blockerade filnamnstillägg för bifogade filer Förhindra att användare bifogar filer med vissa filnamnstillägg.
Ange visningsalternativet för valutor
Visa valutor med Ange hur valutor visas, med en valutasymbol, som är standardinställningen, eller med en valutakod. Exempel: en valutasymbol kan vara $ och koden kan vara USD.
Konfigurera sökning
Aktivera sökning efter relevans Om aktiverat kan du använda relevanssökning för att hitta poster i flera enheter, sorterade efter relevans.
Aktivera postgränser för Snabbsökning Om Ja (standardinställningen) och fler än 10 000 poster hittas, visas ett meddelande som föreslår att du använder en mer selektiv sökning.

Mer information: Konfigurera Sökning efter relevans för organisationen
Välj entiteter för sökning efter kategori Klicka på Välj för att välja vilka enheter som ska tas med när en användare gör en sökning i Dynamics 365 för surfplattor.
Aktivera Bing Maps
Visa Bing-kartor i formulär Om Ja, vilket är standard, måste lokala Dynamics 365-användare ange en Bing Maps-nyckel. Dynamics 365 (online)-användare behöver inte ange en nyckel.
Ange Bing-kartor-nyckel (lokal) Lokala användare kan erhålla en Bing Maps-nyckel från: Bing Maps Dev Center
Ange standardlands-/regionkod
Aktivera lands-/regionkodsprefix Om inställningen är aktiverad (standard) använder Dynamics 365 lands-/regionkodsprefix för numret som användaren försöker ringa.
Lands-/regionkodsprefix Standardvärdet är +1, som är lands-/regionskoden för Nordamerika.
Ange telefoniprovider
Välj provider för "Klicka för att ringa" Välja vilken leverantör som ska aktiveras för utgående samtal inifrån Dynamics 365. Den här inställningen gäller inte för Dynamics 365 för surfplattor eller Dynamics 365 för telefoner.
Ange om användarna ser Dynamics 365-meddelanden
Användare ser meddelandet Hämta app Om Ja (standardinställningen) får användarna ett meddelande om att hämta Dynamics 365 för surfplattor-appen.
Ange URL för anpassad hjälp
Använd anpassad hjälp för anpassade entiteter Om du vill ersätta standardhjälpinnehållet med en anpassad hjälp som utformats för dina användare klickar du på Ja. Efter att du aktiverat anpassad hjälp kan du ange en Global egen hjälp-URL.

URL för global anpassad hjälp Om du vill ersätta standardhjälpen med en enda URL-adress för alla anpassningsbara posttyper (entiteter) ange du URL-adressen här. Du har även möjlighet att ange åsidosättnings-URL:er för varje posttyp (entitet) för anpassningsbara posttyper. Mer information: Anpassa hjälpupplevelsen
Lägg till parametrar till webbadress Om du klickar på Ja för att lägga till parametrar i URL-adressen kan du göra ditt hjälpinnehåll mer dynamiskt. Du kan exempelvis använda parametrar för användarens språkkod, entitetsnamn, startpunkt och formulär-ID. Mer information: Anpassa hjälpupplevelsen
Aktivera utbildningsväg Byter åtkomst till utbildningsväg för en hel organisation. Mer information: På/av-knapp för utbildningsväg (hjälpguiden).
Aktivera redigering av utbildningsväg Standardvärdet är Nej. Ange Ja om du vill att användarna ska kunna skriva Utbildningsväg-innehåll.

Mer information: Skapa din egen guidade hjälp (Utbildningsväg) för dina kunder
Inaktivera Social Engagement
Förhindra att funktionen kan ta emot sociala data i Dynamics 365 Standardvärdet är Nej. Om du inte vill ta emot sociala data i Dynamics 365 väljer du Ja. Om du inaktiverar Social Engagement kommer organisationen inte att kunna ta emot sociala data via Dynamics 365. Användarna kan dock fortsätta att arbeta med befintliga sociala data.
Ange om användare ska se välkomstskärmen
Visa välkomstskärmen för användare när de loggar in När användaren startar Dynamics 365 visas en välkomstskärm (navigeringsvisningen), som ger en snabb överblick över Dynamics 365. Klicka på Nej om du vill inaktivera den här turen för alla användare i organisationen.

Använd tidigare formuläråtergivning
Använd den äldre formuläråtergivningsmotorn för kompatibilitet. Observera att prestanda kan påverkas negativt. I lokala CRM Online 2015 uppdatering 1 och Dynamics 365 har vi förbättrat Dynamics 365-formulär så att de läses in snabbare.

Om du har formulär som innehåller anpassningar som inte stöds kan dessa förbättringar orsaka kompatibilitetsproblem. Om du vill undvika detta kan du tillfälligt inaktivera formulärförbättringarna genom att välja Ja. Vi rekommenderar att du återställer den här inställningen till Nej när du har åtgärdat eventuella skriptproblem så att du kan dra nytta av optimerade formulär. Obs! När ett formulär som innehåller anpassningar som inte stöds används, t.ex. JavaScript som inte stöds, kanske formuläret inte kan läsas in eller så får användaren ett felmeddelande.
  • Om formuläret inte kan visas ändrar du Använd tidigare formuläråtergivning till Ja. Om formuläret öppnas när du har valt alternativet kan du ha anpassningar som inte stöds.
  • Om användaren får ett fel klickar du på Visa data som skickas till Microsoft och läser informationen i <CrmScriptErrorReport>-taggarna.
Ange alternativ för standardappen: Dynamics 365 – anpassad
Visa standardappen på landningssidan i appväxlaren Standardinställningen är Ja. Ändra till Nej om du vill förhindra att standardappen visas på Dynamics 365-hemsidan och i appväljarmenyn.

Mer information: För administratörer och slutanvändare: introduktion till startsidan för Dynamics 365
Standardappnamn Ange etiketten som ska användas för standardappen. Detta visas på Dynamics 365-hemsidan. Standardetiketten är Dynamics 365 - anpassad.

Mer information: För administratörer och slutanvändare: introduktion till startsidan för Dynamics 365
Ange standardtillståndet för kort för interaktiva instrumentpaneler
Visa kort i utökat tillstånd. Klicka på Ja för att visa detaljerat kortformulär på en instrumentpanel. Om inställningen Nej (standard), endast sidhuvud och minimalt med information visas i form av kort.
Ange tidsgräns för session Mer information: tidsgräns för användare
Inställningar för sessionstimeout Välj Ange anpassade för att ange värden som skiljer sig från standardvärden.
Ange en högsta sessionslängd Ange antalet minuter som en session ska vara öppen.
Hur länge innan sessionen upphör att gälla vill du visa en varning om timeout? Ange hur många minuter innan sessionen går ut för att en tidsgränsvarning ska visas.
Ange tidsgräns för inaktivitet Mer information: Tidsgräns för inaktivitet
Aktivera tidsgräns på grund av inaktivitet Välj Ja för att aktivera tidsgräns för inaktivitet.
Tid för inaktivitet före timeout Ange antalet minuter av inaktivitet efter vilket sessions tidsgräns.
Hur länge innan sessionen upphör att gälla vill du visa en varning om inaktivitet? Ange hur många minuter innan sessionen går ut för att en inaktivitetsvarning ska visas.
Ställ in alternativ för Azures nätverk för innehållsleverans (Content Delivery Network, CDN)
Läs in statiskt standardinnehåll från nätverket för innehållsleverans Standardvärdet Ja och Dynamics 365 läses in och medföljande statiskt innehåll från Azure Content Delivery Network (CDN)-tjänsten. Systemadministratörer kan välja Nej för att inaktivera Azure Azure Content Delivery Network-funktionen för brandväggsbegränsningar och frågor som rör whitelisting IP.

Se även

Hantera automatisk sparfunktion
Anpassa hjälpupplevelsen