Använd optimeringen för resursschemaläggning för att schemalägga flera bokningar på återkommande basis (Field Service)

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x

Använd Optimering av resursplanering för Microsoft Dynamics 365 för att automatiskt konfigurera systemet att schemalägga flera bokningar på återkommande basis.

Optimeringslösningen för resursschemaläggning minimerar den totala restiden och maximerar effektivt alla resurser. Den beaktar många begränsningar, till exempel resurstillgänglighet, kunskapskrav, arbetstimmar, varaktighet och tidsfönster för att optimera schemat.

Om du till exempel använder Dynamics 365 for Field Service kan du konfigurera systemet till att schemalägga arbetsorder automatiskt.

Om du har aktiverat lösningen Common Scheduling för andra entiteter som exempelvis ärenden, affärsmöjligheter eller leads, så kan du även använde optimeringsfunktionen för resursschemaläggning för att automatiskt schemalägga tid att arbeta med dem. Mer information: Schemalägga någonting i Dynamics 365 med universell resursschemaläggning

Förutsättningar

l Optimering av resursplanering för Microsoft Dynamics 365måste du ha Dynamics 365 for Field Service med rätt licensiering om du vill använda optimeringen för resursschemaläggning. Mer information: Licensieringsguide för Dynamics 365

Distribuera (administratörsuppgift)

Om du vill använda den här funktionen måste du först installera Optimering av resursplanering för Microsoft Dynamics 365.

 1. Logga in på https://portal.office.com som global administratör eller systemadministratör för Dynamics 365.

 2. Välj Administrationscenter > Dynamics 365.

 3. Välj fliken instanser och välj sedan den instans som du lägger till lösningen i.

 4. Välj Program.

 5. Under Hantera program, välj lösningen Optimering av resursschemaläggning och klicka sedan på Hantera.

 6. På inloggningsskärmen, använd dina autentiseringsuppgifter för global administratör eller Dynamics 365 systemadministratör. Det är samma information som du använde i steg 1.

 7. Välj organisationen i listrutan. Verifiera autentiseringsuppgifterna och välj Distribuera.

  Distribuera instansen Optimering av resursschemaläggning

  Anteckning

  Optimering av resursplanering för Microsoft Dynamics 365 kan endast distribueras till en organisation i taget i din klientorganisation. Om du får ett felmeddelande på skärmen är det vanligtvis eftersom användarnamnet eller lösenordet är felaktigt.

 8. Välj Ja i fönstret Bekräfta.

 9. På skärmen Distribuera instansen Optimering av resursschemaläggning, verifiera dina autentiseringsuppgifter och välj sedan Distribuera.

  När autentiseringen har lyckats visas Vänta överst på skärmen.

 10. Välj Godkänn för att gå igenom Användarvillkoren.

  Statusen visar Installationen pågår.

 11. När statusen ändras till Väntar på koppling till Dynamics 365-organisation väljer du Länka.

 12. När distributionen har slutförts väljer du Slutför.

  Du kommer sedan till skärmen Hantera instansen Optimering av resursschemaläggning där du kan göra följande:

 • Sök efter uppdateringar: Sök efter uppdateringar för Optimering av resursschemaläggning-instanser.

 • Uppdatera autentiseringsuppgifter: Uppdatera användarens autentiseringsuppgifter för den som kommer att upprätthålla länken mellan instansen Optimering av resursschemaläggning och din organisation. Den här användaren har säkerhetsrollen Optimering av resursschemaläggning och kan publicera Optimering av resursschemaläggning-schemat och köra optimeringsjobb.

 • Byt organisation: Om du har flera organisationer i din klientorganisation som använder optimering av resursschemaläggning använder du den här åtgärden för att byta anslutningen till en annan organisation.

 • Öppna organisation: Öppnar organisationen där Optimering av resursplanering för Microsoft Dynamics 365 har distribuerats i en ny flik.

Aktivera optimering vid resursschemaläggning

Om du vill använda optimering av resursschemaläggning måste din användarprofil ha en säkerhetsroll. Mer information: Tilldela säkerhetsroller

 1. Från huvudmenyn väljer du Schemaläggning av resurs > Administration.

 2. Välj Schemaläggningsparametrar.

 3. Öppna en post och rulla ned till avsnittet Optimering av resursschemaläggning.

 4. Om du vill använda funktionen för schemaläggningstavla, geocoding och platstjänster, måste du aktivera kartor. I fältet Anslut till kartor väljer du Ja och godkänner villkoren.

 5. I fältet Aktivera optimering av resursschemaläggning väljer du Ja.

  Aktivera resursschemaläggning

 6. Godkänn villkoren och spara posten.

Ange latitud- och longitudvärden

Därefter måste du ange latitud- och longitudvärdena för organisationsenheten för resurser. Dessa värden används av Optimering av resursschemaläggning om start- och slutplatsen på resursposten ställts in till företagets adress.

 1. På huvudmenyn väljer du Resursschemaläggning > Organisationsenheter.

 2. Öppna en organisationsenhetspost i listan med poster.

 3. Ange värden för latitud och longitud manuellt i formuläret.

  Anteckning

  Du kan använda en karttjänsten som Bing-kartor för att hitta latitud och longitud för en adress.

 4. Spara dina ändringar. Sedan ladda om formuläret och fyll i latitud och longitud för alla organisationsenheter som optimeras genom optimering av resursschemaläggning.

Ange bokningsstatusvärden

Bokningsstatus måste ställas in så att Optimering av resursschemaläggning vet hur bokningar hanteras.

 1. På huvudmenyn väljer du Resursschemaläggning > Bokningsstatusvärden.

 2. Öppna en bokningstatuspost i listan med poster.

 3. I avsnittet Optimering av resursschemaläggning, välj något av följande för Schemaläggningsmetod:

  • Optimera: En bokning med denna status låter Optimering av resursschemaläggning flytta runt bokningen för att optimera bästa schemat.

  • Flytta inte: En bokning med denna status tilllåter inte att Optimering av resursschemaläggning ändrar bokningen på något sätt. Det fungerar på samma sätt som om du anger bokning till "låst för resurs + tid" på låsalternativen för schemaläggning.

  • Ignorera: En bokning med denna status ignoreras helt av Optimering av resursschemaläggning. Det är som om den inte finns. Använd detta när bokningens status är föreslagen, men inte bekräftad eller annullerad.

Tilldela säkerhetsroller

Nästa steg är att tilldela en säkerhetsroll till användarnamnet som användes för att distribuera optimering av resursschemaläggning till din organisation.

 1. På huvudmenyn väljer du Inställningar > Säkerhet > Användare.

 2. Välj användaren och välj Hantera roller.

 3. Markera kryssrutan för Optimering av resursschemaläggning och väljer OK.

 4. Spara dina ändringar.

 5. Lägg till användaren i profilen Optimering av resursschemaläggning – Administration, fältsäkerhet profil.

  På huvudmenyn väljer du Inställningar > Säkerhet > Fältsäkerhetsprofiler.

 6. Välj Administration av optimering vid resursschemaläggning.

 7. Till vänster väljer du Användare och klicka på Lägg till.

 8. Välj användarnamnet och sedan Välj och sedan Lägg till.

 9. Spara och stäng.

Aktivera optimering vid resursschemaläggning för resurser

Därefter måste du tala om för systemet vilken Field Service-resurs som ska användas av optimering vid resursschemaläggning. Om du t.ex. behöver 10 fälttekniker, men du bara vill aktivera 5 av dem för användning vid optimering vid resursschemaläggning för automatisk schemaläggning aktiverar du bara dessa 5 resurser.

Anteckning

Optimering av resursschemaläggning fungerar inte om resurstypen är en grupp av tillgångar eller resurs.

 1. På huvudmenyn går du till Field Service > Administration > Resurser.

 2. Välj en resurs i listan över bokningsbara resurser.

 3. Bläddra till Optimering av resursschemaläggning. För Optimera schemat väljer du Ja.

Anteckning

Under avsnittet Gemensamt, kontrollera att resursen har även start- och slutplatser och organisationsenhet angivna.

Ställ in systemet att automatiskt schemalägga flera aktiviteter

 1. I huvudmenyn går du till Schemaläggning av resurs > Optimeringsadministrering av resursschemaläggning.

 2. Välj Ny i kommandofältet.

 3. Namn: ange ett namn.

 4. Schema: Välj hur resursen optimeringsfunktionen för resursschemaläggning ska köras:

  1. Timer: Definiera hur ofta schemat ska köras.

  2. Tidsinställd: Ögonblicket när schemat kommer att starta timern. Välj Fast eller Efter projektslutförande. Till exempel om timern är inställd på 30 minuter startar första körningen 30 minuter från publiceringsdatum/tid. Fast = kör var 30:e minut. När jobbet är klart = kör 30 minuter från slutet av den senaste Optimering av resursschemaläggning-jobbkörningen.

  3. Giltigt från och Giltigt till: Första/sista datum och tid när schemat ska gälla för körning.

 5. Expandera menyn Filter. Ange när motorn ska köras efter månader, dagar i månaden, dagar i veckan, timmar och/eller minuter.

  Anteckning

  Detta är ett avancerat alternativ. Om du lämnar alla filteralternativ tomma körs systemet med hjälp av alternativen.

Definiera omfattning

 1. Omfattning: definiera vad optimeringsfunktionen för resursschemaläggning ska optimera för:

  1. Välj Välj ett värde för att välja en befintlig omfattning. Eller Ny för att skapa en ny omfattning:

   1. Namn: ange ett namn.

   2. Status för resurskrav: Välj vilka resurskrav som bör väljas utifrån dess aktuella status. Välj Endast schemalagda eller schema eller Icke-schemalagda.

   3. Intervallpreferens: Den starttid som ska användas för alla efterföljande arbetsorderberäkningar. Välj Aktuell jobbtid eller I början av jobbets nuvarande dag.

   4. Intervallförskjutning: Ange hur lång tid som ska läggas till intervallreferensen om du vill definiera intervallets sluttid.

   5. Intervallets varaktighet (dagar): Det antal dagar som lagts till i intervallsreferensen.

   6. Välj Spara.

   7. Välj Lägg till områdespost att lägga till ett område i omfattningen.

 2. När du är klar, spara och stäng posten.

Definiera mål

 1. Mål: definiera hur bokningar ska optimeras:

  1. Välj Välj ett värde för att välja ett befintligt mål. Eller Ny för att skapa ett nytt mål:

   1. Namn: ange ett namn.

   2. Insatsnivå för motor: Välj hur mycket arbete som optimeringsfunktionen för resursschemaläggning bör göra för att hitta det bästa automatiska schemaläggningsalternativet.

   3. Välj Begränsningar:

    • Schemalägg på arbetstid: Verifierar att aktiviteten inte är schemalagd utanför resursens arbetstid.

    • Uppfyller krav på egenskaper: Verifierar att resursen uppfyller alla nödvändiga egenskaper, dvs. färdigheter som krävs för att slutföra arbetet.

    • Låst till resurs: Om markerad ändrar inte optimeringsfunktionen för resursschemaläggning några låsta resurser i bokningskravet.

    • Schemaläggningsfönster: Om markerad ändrar inte optimeringsfunktionen för resursschemaläggning några låsta schemaläggningsfönster i bokningskravet.

    • Begränsade resurser: Om markerad kontrollerar optimeringsfunktionen för resursschemaläggning resurspreferensen för att se om den är "begränsad". Om kravet har en begränsad resurs utan förfallodatum eller förfallodatumet har passerats, kommer optimeringsfunktionen för resursschemaläggning inte att schemalägga denna resurs för sitt bokningskrav.

   4. Välj Mål:

    • Låst bokning: Systemet försöker schemalägga det scenario som skapar eller tilldelar de flesta "låsta" scheman till lämpliga resurser.

    • Höga prioriteringskrav: systemet ska utvärdera detta mål och prioritera bokningskraven med den högsta prioriteten.

    • Maximera det totala antalet arbetstimmar: Systemet väljer resultaten och resursen med den högsta sammanlagda arbetstiden kommer att vinna detta mål.

    • Minimera den totala restiden: Systemet väljer resultaten och resursen med den lägsta sammanlagda restiden kommer att vinna detta mål.

   5. Välj Spara och stäng.

  När du har definierat en omfattning och mål väljer du Spara för att spara schemat. Klicka sedan på Publicera för att publicera den.

Anteckning

Om du vill köra en schemaläggningsoptimering manuellt väljer du KÖR NU i kommandofältet.

Publicera eller återställa optimering av schemaläggning

 1. I huvudmenyn väljer du Schemaläggning av resurs > Optimeringsadministrering av resursschemaläggning.

 2. Välj schemat som ska publiceras eller återställas.

  • Om du vill publicera väljer du PUBLICERA ALLA i kommandofältet.

Övervaka begäran av optimering vid schemaläggning

 1. I huvudmenyn går du till Schemaläggning av resurs > Optimeringsadministrering av resursschemaläggning.

 2. Öppna ett publicerat schema i listan.

 3. Gå till avsnittet Begäran om optimering vid schemaläggning och öppna en post om du vill se de bokningar som har skapats.

Anteckning

Om du vill se varför en bokning inte skapades, går du från huvudmenyn till Schemaläggning av resurs > Resurskrav. Välj vyn Krav: Ogiltiga data för optimeringsmotor.

Felsöka bokningar

Aktivera optimering av schemaläggning för en befintlig arbetsorder

 1. Öppna en befintlig arbetsorder.

 2. Välj menyn bredvid arbetsordernumret högst upp och sedan Krav.

  Undermenyn för arbetsorder

 3. Under Associerad vy för resurskrav klickar du på arbetsordernumret.

 4. För att optimering av schemaläggning ska fungera, kontrollera att dessa fält har ställts in:

  • Tid: Detta är hur lång tid det förväntas ta att slutföra arbetet.

  • Schemaläggningsmetod: Måste vara inställd på Optimera.

  • Prioritet: Ange prioriteten för arbetsordern.

  • Arbetsplats: Välj antingen På plats eller Platsoberoende. Om detta anges till Platsoberoende krävs inga latitud och longitud.

  • Latitud och longitud: Dessa måste ha ett värde om fältet Arbetsplats anges till På plats.

  • Område: Detta måste ha ett värde som är omfattas av Optimering av resursschemaläggning.

 5. Spara dina ändringar och stäng formuläret.

Sekretesspolicy

Om du aktiverar Optimering av resursplanering kommer information, bland annat konfigurationsinformation för schemaläggning och arbetsorderdetaljer (platsrelevant adressinformation som kontoadress och resursadress) att skickas från Dynamics 365 till Bing-kartor som gör det möjligt att:

 • Bestämma den geografiska platsen (latitud, longitud) för en viss adress.

 • Beräkna avståndet och restiden mellan olika platser.

  Bing-kartor returnerar sedan informationen till Dynamics 365. En administratör kan senare inaktivera Optimering av resursplanering för att förhindra att adressinformationen skickas till Bing-kartor.

Se även

Installera Dynamics 365 for Field Service
Installera Dynamics 365 for Project Service Automation