Åtgärdsöversikt

Gäller för PowerApps och Dynamics 365 (online), version 9.x

Åtgärder är en typ av process. Nu kan du starta åtgärder, inklusive anpassade åtgärder, direkt från ett arbetsflöde eller en dialog utan att skriva någon kod. Mer information: Starta en anpassad åtgärd från ett arbetsflöde eller en dialog

Åtgärder kan också startas genom att du kör anpassad kod som använder PowerApps-webbtjänster.

Du kan anropa åtgärder:

  • Från kod som körs i ett plugin-program eller ett anpassat arbetsflöde.

  • Från ett kommando som placeras i programmet och utför åtgärden med JavaScript-kod.

  • Från en integration med andra system som använder PowerApps-webbtjänsten.

  • Från ett anpassat klientprogram som använder PowerApps-webbtjänsten.

Utvecklare kan lära sig mer i detta ämne: Skapa dina egna åtgärder.

Varför använda åtgärder?

Åtgärder öppnar en mängd möjligheter för att skriva affärslogik. Före åtgärderna var implementeringen av affärsprocesser främst begränsad till plugin-program eller anpassade arbetsflödesaktiviteter. Med åtgärder kan du utföra operationer, till exempel skapa, uppdatera, ta bort, tilldela eller utföra åtgärden. Internt skapar en åtgärd ett anpassat meddelande. Utvecklare refererar till dessa åtgärder som "meddelanden". Vart och ett av dessa meddelanden är baserat på åtgärder som vidtagits för en entitetspost. Om målet för en process är att skapa en post, sedan uppdatera den och slutligen tilldela den görs det i tre separata steg. Varje steg definieras av funktionerna i entiteten – inte nödvändigtvis av din affärsprocess.

Åtgärder som ger möjlighet att definiera ett enda verb (eller meddelande) som motsvarar en åtgärd du måste utföra för ditt företag. Dessa nya meddelanden drivs av en process eller ett beteende i stället för vad som kan göras med en entitet. Dessa meddelanden kan motsvara verb som eskalera, konvertera, schemalägg, cirkulera eller godkänn – vad du än behöver. Tillsättningen av dessa verb ger en rikare vokabulär och en mer flytande definition av dina affärsprocesser. Du kan använda den här rikare vokabulären från klienter eller integrationer snarare än att behöva skriva åtgärden inom klienter. Det blir även enklare eftersom du kan hantera och logga framgångar eller misslyckaden för hela åtgärden som en enda enhet.

Konfigurerbara meddelanden

När en åtgärd har definierats och aktiverats kan en utvecklare använda meddelandet precis som alla andra meddelanden som tillhandahålls av plattformen. En viktig skillnad är dock att nu kan någon som inte är utvecklare tillämpa ändringar på vad som bör göras när meddelandet används. Du kan konfigurera åtgärden för att modifiera steg när dina affärsprocesser ändras. En anpassad kod som använder meddelandet behöver inte ändras så länge processens argument inte ändras.

Arbetsflödesprocesser och plugin-program fortsätter att tillhandahålla liknande funktioner för att definiera automation. Arbetsflödesprocesser ger fortfarande icke-utvecklare möjlighet att tillämpa ändringar. Men skillnaden ligger i hur affärsprocesserna är uppbyggda och hur utvecklare kan skriva kod. En åtgärd är ett meddelande som fungerar på samma nivå som något av de andra meddelanden som tillhandahålls av plattformen. Utvecklare kan registrera plugin-program för åtgärder.

Globala meddelanden

Till skillnad från arbetsflödesprocesser eller plugin-program måste inte en åtgärd vara associerad med en specifik entitet. Du kan definiera ”globala” åtgärder som kan anropas fristående.

Se även

Skapa egna åtgärderKonfigurerat åtgärder
Starta anpassade åtgärder från ett arbetsflöde eller en dialog
Översikt över arbetsflödeprocesser
Översikt över affärsprocesser