Ytterligare kontroller för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Gäller för PowerApps och Dynamics 365 (online), version 9.x

Du kan använda en omfattande uppsättning ytterligare kontroller för att skapa en mer touch-vänlig upplevelse på Dynamics 365 för telefoner och surfplattor. Dessa inkluderar reglage, växlingsknappar, multimediespelare, indatamasker, kalender och andra kontroller.

Anteckning

Du kan bara använda dessa ytterligare kontroller med mobilapparna. De stöds inte i webbappen.

Så här använder du de här kontrollerna i formulärredigeraren:

 1. Dubbelklicka på det fält eller den lista som du vill lägga till kontrollen till.

 2. Klicka på fliken Kontroller.

 3. Klicka på Lägg till kontroll.

 4. Markera önskad kontroll och klicka på Lägg till.

  Anteckning

  Olika kontroller är tillgängliga beroende på typen av fält eller lista. Skjutreglage kanske till exempel endast är tillgängliga för numeriska fält eller beloppsfält och kalenderkontrollen är bara tillgänglig för listor.

 5. Markera de enheter som du vill att kontrollen ska visas på (telefon, surfplatta eller båda). Kontroller är inte tillgängliga för huvudfält för telefon.

 6. Konfigurera värdena för varje egenskap.

 7. Klicka på OK när du har konfigurerat kontrollen.

  Nedan följer beskrivningar av varje kontroll som du kan använda i formulär för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor.

Kalenderkontroll

Använd den här kontrollen för att konfigurera formulär så att de visas som en kalendervy i Dynamics 365 för telefoner och surfplattor. Du kan också använda den här kontrollen för att ersätta instrumentpaneler, listor eller entitetsrutnät för telefoner och surfplattor.

Egenskap Beskrivning
Startdatum Definiera startdatumet och starttiden för objektet som ska visas i kalendervyn. De tillgängliga värdena är någon av kolumnerna i den här vyn med datumtyp.
Slutdatum Definiera slutdatumet och sluttiden för objektet som ska visas i kalendervyn. De tillgängliga värdena är någon av kolumnerna i den här vyn med datumtyp.
Tid Varaktigheten i minuter. Om du anger ett värde för slutdatum, ignoreras varaktigheten.
Beskrivning Detta är den rubrik som du vill visa för kalenderobjekt.

Den minsta varaktigheten som visas i kalendern är 30 minuter. Objekt med en varaktighet som är mindre än 30 minuter visas fortfarande som 30 minuter långa.

Kalenderkontrollen stöder alla datumbeteenden (den lokala användaren, endast datum och tidszonsoberoende).

Tidslinjekontroll

Tillhandahåll en tidslinje för senaste, relevanta nyhetsartiklar och Twitter-tweets för ett konto.

Egenskap Beskrivning
CC_Timeline_Title Egenskap som ska mappas för rubriken för varje objekt i tidslinjen.
CC_Timeline_Title_Desc Beskrivning av rubriken.
CC_Timeline_Label1 Fält som ska visas under rubriken för objektet på tidslinjen.
CC_Timeline_Label1_Desc Beskrivning av Etikett 1.
CC_Timeline_Label2 Fält som ska visas efter etikett 1.
CC_Timeline_Label2_Desc Beskrivning av Etikett 2.
CC_Timeline_Label3 Fält som ska visas efter etikett 2.
CC_Timeline_Label3_Desc Beskrivning av Etikett 3.
CC_Timeline_Label4 Fält som ska visas efter etikett 3.
CC_Timeline_Label4_Desc Beskrivning av Etikett 4.
CC_Timeline_Label5 Fält som ska visas efter etikett 4.
CC_Timeline_Label5_Desc Beskrivning av Etikett 5.
CC_Timeline_Timestamp Fält som används för att sortera tidslinje i omvänd kronologisk ordning.
CC_Timeline_Timestamp_Desc Beskrivning av tidsstämpel.
CC_Timeline_Group Fält som ska mappas för gruppering av tidslinje.
CC_Timeline_Group_Desc Beskrivning av fältet Grupp.
CC_Timeline_GroupOrder Ordningen i gruppen som artikeln tillhör i förhållande till andra grupper (tilldela värdena 1, 2, 3 och så vidare för grupper som ska visas). Gruppen visas efter stigande värde för tilldelade gruppvärden.
CC_Timeline_GroupOrder_Desc Beskrivning av fältet Gruppordning.
CC_Timeline_URL URL-fält att mappa för att visa URL för varje objekt i tidslinjen.
CC_Timeline_URL_Desc Beskrivning för URL-fält.
CC_Timeline_ThumbnailURL Fält som ska mappas för miniatyr av bild/ikon som visas för varje objekt.
CC_Timeline_ThumnailURL_Desc Beskrivning av fältet ThumbnailURL.
CC_Timeline_Filter Fält som ska mappas för tidslinjefilter.
CC_Timeline_Filter_Desc Beskrivning för filter.
CC_Timeline_Footer Webbresurs som visas som sidfot i tidslinjen.
CC_Timeline_Footer_Desc Beskrivning av fältet Sidfot.

Linjärt reglage

Med det linjära skjutreglaget kan dina användare ange numeriska värden genom att dra ett skjutreglage, och det finns även ett alternativ för att skriva in kvantitet. Med skjutreglaget går det bara att ange och visa heltal. Använd denna kontroll för fält med numeriska värden eller valuta.

Egenskap Beskrivning
Max Ange det högsta värdet som går att visa på reglaget.
Min Ange det minsta värdet som går att visa på reglaget.
Värde Värdet som ska visas på reglaget.
Steg Ange mängden som ska läggas till eller dras ifrån det nuvarande värdet när data anges med den här kontrollen.

Alternativuppsättningar

Kontrollen för alternativuppsättning visar en uppsättning alternativ som dina användare kan välja mellan när de matar in data. Använd denna kontroll för alternativuppsättningar med bara två eller tre alternativ.

Egenskap Beskrivning
Fält Visar fältet som kontrollen mappas till.

Omkopplare

Växlingsknappen är som en på/av-knapp där användaren kan välja mellan två värden.

Egenskap Beskrivning
Fält Visar fältet som kontrollen mappas till.

Stjärnbetyg

Använd stjärnklassificering för att visa en visuell representation av ett betyg. Maximalt antal stjärnor som du kan ange är fem. Du kan bara använda den här kontrollen för heltal. Det går inte att använda decimalvärden.

Anteckning

Se till att välja alternativet Dölj på webben för den här kontrollen.

Egenskap Beskrivning
Max Välj högsta antal stjärnor för kontrollen i listrutan.

Graderad ratt

Den graderade ratten gör det möjligt för användare att ange data genom att skjuta på ratten, och visas på skärmen som en cirkel. Den graderade ratten stöder bara inmatning och visning av heltal. Använd denna kontroll för fält med numeriska värden eller valuta. Du kan använda touch för att ändra värdet, eller använda knappsatsen för att fokusera på numret och redigera det.

Anteckning

Den här kontrollen stöds inte på Android 4.2- och 4.3-enheter. Den påverkar rullningsupplevelsen i dessa versioner.

Egenskap Beskrivning
Max Ange det högsta värdet som går att visa i mätaren.
Min Ange det minsta värdet som går att visa i mätaren.
Värde Hämta eller ange värdet som ska visas i mätaren.
Steg Ange mängden som ska läggas till eller dras ifrån det nuvarande värdet när data anges med den här kontrollen.

Förhandsgranskning av webbplats

Använd kontrollen för webbplatsförhandsgranskning för att mappa ett URL-fält och visa en förhandsgranskning av webbplatsen.

Viktigt

Genom att aktivera den här kontrollen accepterar du att dina användare delar viss identifierbar enhetsinformation med ett externt system. Data som importeras från externa system till Dynamics 365 omfattas av vår sekretesspolicy på Microsofts sekretess och cookies.

Sekretesspolicy

Egenskap Beskrivning
Fält Visar fältet som kontrollen är mappad till.

Punktdiagram

Kontrollen för punktdiagram visar ett enda nyckelmått med ett jämförande mått och kvalitativa intervall för att direkt signalera om måttet är bra, dåligt eller har ett annat tillstånd. Använd denna kontroll på instrumentpaneler för fält med numeriska värden eller valuta. Exempelvis kan du mappa värdet till faktisk intäkt och målet till beräknad intäkt för att visualisera den faktiska kontra den beräknade intäkten.

Egenskap Beskrivning
Max Ange det högsta värdet som går att visa i diagrammet.
Min Ange det minsta värdet som går att visa i diagrammet.
Lämpligt Ange ett värde som anses bra för mätningen (valfritt).
Dålig Ange ett värde som anses dåligt för mätningen (valfritt).
Värde Visar fältet som kontrollen mappas till.
Målvärde Koppla det här till det fält som du vill jämföra värdet med. Om du till exempel mappar Värde till Faktisk intäkt kan du mappa Mål till Beräknad intäkt. Du kan också ange ett statiskt värde.

Pennkontroll

Använd pennkontrollen för att samla in skriftliga indata som signaturer.

Anteckning

Den minsta rekommenderade maximala längden för fältet som den här kontrollen mappas till är 15000.

Se till att välja alternativet Dölj på webben för den här kontrollen.

Egenskap Beskrivning
PenMode Ange PenMode! Rita, PenMode!Erase eller PenMode!Select för att ta reda på vad som händer när en användare drar ett pekdon till en pennkontroll.

Slutför automatiskt

Kontrollen för automatisk komplettering filtrerar en objektlista medan du skriver så att du kan välja ett värde i en listruta. Till exempel kan du använda den här kontrollen för att låta användarna välja från en listruta med länder eller regioner. Den här kontrollen mappas till ett fält av typen Enkel textrad.

Egenskap Beskrivning
Fält Visar fältet som kontrollen är mappad till.
Källa Ange datakällan (Grupperade alternativ, Alternativuppsättning eller Vy).
Alternativuppsättning Välj alternativuppsättningen för fältet.
Visning Välj entitet och vy för fältet.
Fält Välj fältet för vyns primära entitet som ska användas som datakälla.

Multimedia

Du kan bädda in videoklipp för att ge en bättre kundupplevelse för säljare och fältpersonal i farten. Använd den här kontrollen för att mappa till ett URL-fält som innehåller ljud- eller videolänken som ska spelas upp i kontrollen.

Anteckning

Den här kontrollen stöds i Android version 4.4 och senare.

YouTube-videor stöds inte för närvarande på Windows 8- och Windows 8.1-surfplattor och -telefoner. På Windows-10 stöds endast HTTPS-videor (inklusive YouTube).

Medietyper som stöds är:

 • Direktuppspelning av MP4-filer

 • YouTube-videor

 • Azure-media

 • Ljudströmmar

  Sekretesspolicy

Egenskap Beskrivning
Medium Ange URL:en till mediet som ska spelas upp i den här kontrollen.

Heltalsindata

Använd nummerinmatningskontrollen så att användarna kan skriva in data snabbt. Användarna behöver bara trycka på plus- och minusknapparna för att ändra ett numeriskt värde i steg som du anger. Använd denna kontroll för fält med numeriska värden eller valuta. Användare kan också skriva ett nummer direkt i fältet. Det här fältet stöds endast i redigeringsläge.

Egenskap Beskrivning
Steg Ange mängden som ska läggas till eller dras ifrån det nuvarande värdet när data anges med den här kontrollen.
Fält Visar fältet som kontrollen är mappad till.

Indatamask

Med indatamaskkontrollen anger du formateringen för ett fält som telefonnummer eller kreditkort för att förhindra felaktig datainmatning. Om du till exempel vill att användare ska ange ett telefonnummer i USA i formatet +1-222-555-1011 använder du indatamasken +1-000-000-0000.

Egenskap Beskrivning
Mask Ange masken som ska användas för att validera data när användarna matar in dem. Du kan använda en kombination av följande tecken för masken:

0 – Siffra

9 – Siffra eller blanksteg

# – Siffra, tecken eller blanksteg

L – Bokstav

I – Bokstav eller blanksteg

A – Alfanumerisk

A – Alfanumeriskt eller blanksteg

< – Konverterar efterföljande tecken till gemener

< – Konverterar efterföljande tecken till versaler

– Inaktiverar skiftlägeskonvertering

\ – Gör efterföljande tecken till literal

Alla övriga – Literaler
Fält Visar fältet som kontrollen är mappad till.

Linjär mätare

Med den linjära mätaren kan dina användare mata in numeriska värden genom att dra ett skjutreglage i stället för att skriva den exakta mängden. Med skjutreglaget går det bara att ange och visa heltal. Använd denna kontroll för fält med numeriska värden eller valuta.

Egenskap Beskrivning
Max Ange det högsta värdet som går att visa i mätaren.
Min Ange det minsta värdet som går att visa i mätaren.
Värde Hämta eller ange värdet som ska visas i mätaren.
Steg Ange mängden som ska läggas till eller dras ifrån det nuvarande värdet när data anges med den här kontrollen.

Kula

Kulkontrollen gör det möjligt för användare att ange data genom att skjuta ratten och visas på skärmen som en båge. Kulkontrollen ger endast möjlighet att ange och visa heltal. Använd denna kontroll för fält med numeriska värden eller valuta. Du kan använda touch för att ändra värdet, eller använda knappsatsen för att fokusera på numret och redigera det.

Anteckning

Den här kontrollen stöds inte på Android 4.2- och 4.3-enheter. Den påverkar rullningsupplevelsen i dessa versioner.

Egenskap Beskrivning
Max Ange det högsta värdet som går att visa i mätaren.
Min Ange det minsta värdet som går att visa i mätaren.
Värde Hämta eller ange värdet som ska visas i mätaren.
Steg Ange mängden som ska läggas till eller dras ifrån det nuvarande värdet när data anges med den här kontrollen.