Funktion och nytt format för fältet Datum och tid

Gäller för PowerApps och Dynamics 365 (online), version 9.x

I PowerApps används datatypen Datum och tid i flera systementitetsfält. Du kan till exempel visa när ett konto senast användes i en marknadsföringskampanj eller datum och tid när ett ärende har skickats vidare. Du kan också skapa egna entiteter som innehåller fält för datum och tid. Du kan välja flera olika fältbeteenden beroende på vad fältet representerar: Användarlokalt, Endast datum eller Tidszonsoberoende.

Beteende och format för fältet för datum och tid

Följande tabell innehåller information om beteende och format för datum och tid-fältet.

Beteende Format Ändra fältets beteende
Användarlokalt Obs! Det här är beteendet för alla datum och tid-fält i tidigare versioner.

- Fältvärden visas i lokal tid för den aktuella användaren.
- I webbtjänster (SDK) returneras dessa värden med ett gemensamt format för UTC-tidszonen.
Endast datum eller Datum och tid I användargränssnittet kan du ändra beteendet för vissa fördefinierade entitetsfält från Användarlokalt till Endast datum. En lista över entiteter och fält finns i Ändra fältbeteendet till Endast datum vid uppdatering. Du kan ändra beteende för ett anpassat entitetsfält från Användarlokalt till Endast datum eller till Tidszonsoberoende.

Om du ändrar fältbeteendet påverkas de fältvärden som läggs till eller ändras efter att fältbeteendet ändrades. De befintliga fältvärdena finns kvar i databasen i UTC-tidszonsformat. Om du vill ändra beteendet för de befintliga fältvärdena från UTC till Endast datum kan du behöva hjälp av en utvecklare för att göra det programmässigt. Mer information: Konvertera beteendet för befintliga värden för datum och tid i databasen. Varning: Innan du ändrar beteendet för ett datum och tid-fält bör du granska alla beroenden för fältet, till exempel affärsregler, arbetsflöden, beräknade fält eller sammanslagningsfält, så att det inte uppstår några problem. När du har ändrat beteendet hos ett fält för datum och tid bör du öppna varje affärsregel, arbetsflöde, beräknat fält och sammanslagningsfält som är beroende av fältet du har ändrat. Granska informationen och spara den för att säkerställa att det senaste datum och tid-fältets beteende och värde används. Du kan begränsa ändringar av fältets beteende genom att ange Falskt för den hanterade egenskapen CanChangeDateTimeBehavior. Mer information: Ange hanterad egenskap för att ändra beteende för datum och tid
Endast datum

- Detta beteende påverkar inte tidszonen. Fältvärden visas utan tidszonsomvandling.
- Tidsdelen av värdet är alltid 12:00.
- Datumdelen av värdet lagras och hämtas på det sätt som anges i användargränssnittet och webbtjänsterna (SDK).
Endast datum Beteendet Endast datum kan inte ändras till andra beteendetyper när det har angetts.
Tidszonsoberoende

- Detta beteende påverkar inte tidszonen. Fältvärden visas utan tidszonsomvandling.
- Värden för datum och tid lagras och hämtas på det sätt som anges i användargränssnittet och webbtjänsterna (SDK).
Endast datum eller Datum och tid Beteendet Tidszonsoberoende kan inte ändras till andra beteendetyper när det har angetts.

Anteckning

Om du vill skapa ett fält av typen DateTime och ange ett visst beteende väljer du Komponenter > Entiteter. Välj önskad entitet och välj Fält. I fältdefinitionen väljer du Datum och tid i listrutan Typ.

Ange hanterad egenskap för att ändra beteende för datum och tid

Du kan styra huruvida beteendet för datum och tid-fält kan ändras med hjälp av den hanterade egenskapen Kan ändra beteendet för datum och tid. Om du vill tillåta att fältbeteendet ändras anger du Sant för egenskapen, annars anger du Falskt.

Anteckning

Standardvärdet är Falskt för den hanterade egenskapen Kan ändra beteendet för datum och tid för systementitetens datum och tid-fält. För anpassade datum och tid-fält har egenskapen värdet True som standard.

Så här anger du den hanterade egenskapen:

 • Öppna lösningsutforskaren, gå till Komponenter > Entiteter och välj sedan en viss entitet och sedan Fält. Välj ett fält. Välj Fler åtgärder i kommandofältet och välj Hanterade egenskaper i listrutan.

 • Välj egenskapen Kan ändra beteendet för datum och tid i dialogrutan Ange hanterade egenskaper och välj Sant eller Falskt. Välj Ange för att spara inställningarna.

  Följande skärmbild visar den hanterade egenskapen för datum och tid.

  Ange hanterade egenskaper för datum och tid-fält

Endast datum-exempel: födelsedagar och årsdagar

Endast datum är bra för de fall när information om tiden för dagen och tidszon inte behövs, till exempel födelsedagar och årsdagar. Med det här alternativet ser alla app-användare i hela världen exakt samma datumvärde.

Kevin och Nancy arbetar exempelvis i Contoso Corp försäljningsavdelning. Systemet lagrar deras kund- och försäljningsdata. Kalle som arbetar i New York (GMT-5) skapar kontaktposten med födelsedatum 1970-04-01 och tilldelar posten till Nancy. Nelly som arbetar i Seattle (GMT-8) öppnar posten på den 31 mars, och eftersom det inte finns någon tidszonsomvandling till hennes lokala tidszon visas kontaktens födelsedatum som 1970-04-01. Alla som använder systemet, oberoende av plats, ser födelsedatum som 1970-04-01 när de öppnar kontaktposten.

Exempel med tidszonsoberoende: hotellincheckning

Du kan använda det här beteendet när tidszonsinformation inte behövs, till exempel tid för hotellincheckning. Med det här alternativet ser alla app-användare i hela världen exakt samma värde för datum och tid.

Anta till exempel att Lana och Rosanna arbetar för en hotellkedja som använder appen för att spåra bokningar. Lana arbetar i Seattle (GMT-8). Rosanna arbetar i New York (GMT-5). En kund ringer Lana för att boka ett rum på ett av företagets hotell i New York City. Lana skapar en ny bokningspost, anger den förväntade tiden incheckningstiden till kl. 11:00 2014-12-10 och sparar posten. Kunden anländer till hotellet i New York City vid förväntad tidpunkt. Rosanna kan se bokningsposten och att incheckningstiden är kl. 11:00 2014-12-10 från hotellets reception. Hon välkomnar kunden till hotellet.

Särskilda överväganden för datum och tid-fält

Alla fördefinierade och anpassade datum och tid-fält stöder värden tidigare än 1900 som standard

Värden från kl. 12:00, 1753-01-01 stöds i fält för datum och tid.

Säkerställa att beräknade fält och sammanslagningsfält är giltiga efter att fältets beteende har ändrats

När du har ändrat beteendet för ett beräknat fält eller ett sammanslagningsfält sparar du fältdefinitionen för att säkerställa att fältet fortfarande är giltigt. Använd fältredigeraren när du sparar. I lösningsutforskaren går du till Komponenter > Entiteter > Entiteten X > Fält. I fältets formulär väljer du knappen Redigera bredvid listrutan Fälttyp. Mer information: Definiera beräknade fält och Definiera sammanslagningsfält.

Ändra fältbeteendet till Endast datum vid uppdatering

Standardvärdet för datum och tid-fälten Skapad och Redigerad är beteendet Användarlokalt för fördefinierade och anpassade entiteter. Den hanterade egenskapen CanChangeDateTimeBehavior har värdet Falskt. Du kan inte ändra beteendet för dessa fält.

Som standard har de medföljande fälten för datum och tid beteendet Endast datum och den hanterade egenskapen CanChangeDateTimeBehavior har värdet Falskt.

Fältnamn Entitetsnamn
Årsdag Kontakt
Födelsedatum Kontakt
Förfallodatum Faktura
Uppsk. Stängningsdatum Lead
Faktiskt stängningsdatum Affärsmöjlighet
Uppsk. Stängningsdatum Affärsmöjlighet
Sista beslutsdatum Affärsmöjlighet
Giltig från och med Produkt
Giltig till och med Produkt
Stängd den Offert
Förfallodatum Offert

Frågeoperatorer för datum och tid stöds inte för beteendet Endast datum

Följande frågeoperatorer för datum och tid är ogiltiga för beteendet Endast datum. Tidszonsomvandling inträffar inte och tiden är alltid inställd på kl. 12:00. Ett undantagsfel om ogiltig operator uppstår om någon av dessa operatorer används i frågan.

 • Äldre än X minuter

 • Äldre än X timmar

 • Senaste X timmarna

 • Kommande X timmarna

  Detta gäller för följande platser i användargränssnittet:

 • Avancerad sökning

 • Sparad vy-redigerare

 • Fråga mot Dynamics 365-steg i en dialog

 • Redigerare för offlinefilter för Outlook-klient

 • Rapportguiden

 • Anpassade filter i en kolumn i avancerad sökning

Beteendet för datum och tid-fältet ändras under en lösningsimport

Under lösningsimporten kan du bara ändra ett datum och tid-fälts beteende från Användarlokalt till Endast datum eller Tidszonsoberoende om du importerar en ohanterad lösning eller en hanterad lösning som äger fältet.

Se även

Skapa och redigera fält
Definiera beräknade fält