Förbättra affärsprocessflöden med förgrening

Gäller för PowerApps och Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x
Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises)-appar version 9.x

Affärsprocessflöden vägleder dig genom olika stadier av försäljning, marknadsföring eller tjänstprocesser mot slutförande. I enkla fall är ett linjärt affärsprocessflöde ett bra alternativ. I mer komplexa scenarier kan du förbättra ett affärsprocessflöde med förgrening. Om du har behörigheten Skapa på affärsprocessflöden kommer du att kunna skapa affärsprocessflöden med flera grenar med hjälp av If-Else-logiken. Förgreningsvillkoret kan bildas av flera logiska uttryck som har en kombination av AND- och OR-operatorer. Förgreningsvalet sker automatiskt i realtid, baserat på de regler som definieras under processdefinitionen. Till exempel om du säljer bilar kan du konfigurera ett och samma affärsprocessflöde och efteråt ett gemensamt kvalificeringstadium som delar upp det i två förgreningar på grundval av en regel (vill köparen ha en ny eller begagnad bil, är köparens budget under eller över USD 20 000 och så vidare ), en gren för försäljning av nya bilar och en annan för att sälja begagnade bilar. Mer information om affärsprocessflöden finns i Översikt över affärsprocessflöden.

Diagrammet nedan visar ett affärsprocessflöde med grenar.

Flödesschema visar stegen i bilförsäljningsprocessen

Vad du behöver veta när du designar affärsprocessflöden med grenar

Uppmärksamma följande information när du skapar affärsprocessflöden med grenar:

 • En process kan täcka högst 5 unika entiteter.

 • Du kan använda maximalt 30 stadier per process och högst 30 steg per stadium.

 • Varje gren får inte vara mer än 5 nivåer djup.

 • Förgreningsregeln måste baseras på de steg i stadiet som omedelbart föregår den.

 • Du kan kombinera flera villkor i en regel med hjälp av operatorn AND eller operatorn OR, men inte båda operatorerna.

 • När du definierar ett processflöde kan du också välja en entitetsrelation om du vill. Den här relationen måste ha en 1:N-entitetsrelation (en-till-många).

 • Fler än en aktiv process kan köras samtidigt för samma datapost.

 • Du kan ändra om paneler (stadier, steg, villkor o.s.v.) för processflödet genom att dra och släppa.

 • När du sammanfogar grenar slås peer-grenarna samman till ett enda stadium. Peer-grenar måste alla antingen slås samman till ett enda stadium, eller så måste varje peer-gren avsluta processen. En peer-gren kan inte sammanfogas med andra grenar och på samma gång avsluta processen.

Anteckning

 • En enhet som används i processen kan återanvändas flera gånger (flera stängd-entitetsslingor).

 • En process kan gå tillbaka till föregående stadium oavsett entitetstyp. Om den aktiva fasen är till exempel Leverera offert på en offertpost kan processanvändare flytta den aktiva fasen tillbaka till steget Föreslå på en affärsmöjlighetspost.

  I ett annat exempel, anta att en process är för närvarande i stadiet Presentera förslag i ditt processflöde: Kvalificera lead > Identifiera behov > Förslag > Presentera förslag > Stäng. Om förslaget till kunden kräver mer forskning för att identifiera kundens behov kan användare bara välja steget Identifiera behov i processen och välja Ange som aktiv.

Exempel: processflöde för bilförsäljning med två grenar

Låt oss titta på ett exempel på ett affärsprocessflöde med två grenar för försäljning av nya och begagnade bilar.

Först ska du skapa en ny process som heter Bilförsäljningsprocess.

 1. Gå till Inställningar > Processer.

 2. Om du vill skapa en ny process väljer du Ny.

 3. Ange Kategori till Affärsprocessflöde och som primär Entitet väljer vi Lead.

 4. Lägg till det första stadiet i processen som kallas Kvalificera och lägg till stegen Tidsram för inköp och Bilpreferens.

 5. Efter det gemensamma stadiet Kvalificera delar vi processen i två separata grenar med hjälp av Tillstånd-panelen.

  1. Konfigurera villkorspanelen med regler som uppfyller företagets behov

  2. Lägg till den första grenen för ett steg genom att lägga till en stadiumpanel på "Ja" sökvägen för villkorspanelen

  3. Om du vill lägga till den andra grenen som utförs när villkoret inte är uppfyllt, lägger du till en annan stadiumpanel på "Nej" sökvägen för villkorspanelen

Tips

Du kan lägga till ytterligare villkor på "Ja" sökvägen till en befintlig villkorspanel för att skapa mer komplexa grenar.

Bild visar den skapade kvalificeringsstadiet

Om Bilpreferens = Ny, förgrenas processen till stadiet Försäljning av ny bil annars hoppar den till stadiet Försäljning av begagnad bil i den andra grenen, som visas nedan.

Bild visar stadiet Försäljning av ny bil

Stadiet Försäljning av begagnad bil

När du har slutfört alla steg i stadiet Försäljning av ny bil eller Försäljning av begagnad bil återgår processen till huvudflödet med steget Leverera offert.

stadiet Leverera offert

Förhindra att information lämnas ut

Tänk dig ett affärsprocessflöde med grenar för att bearbeta en begäran om lån i en bank, som visas nedan. De anpassade entiteter som används i stadierna visas inom parentes.

Flödesschema som visar stegen i en exempelprocess för att förhindra att information lämnas ut

I det här fallet behöver utlåningsansvarig på banken åtkomst till posten Begäran, men hon ska inte ha någon insyn i undersökningen av begäran. Vid det första ögonkastet ser det ut som vi kan göra detta genom att tilldela utlåningsansvarig en säkerhetsroll som inte anger någon åtkomst till undersökningsentiteten. Men låt oss titta på exemplet i detalj och se om det verkligen stämmer.

Anta att en kund gör en låneansökan på över USD 60 000 till banken. Utlåningsansvarig granskar begäran i det första stadiet. Om förgreningsregeln som kontrollerar om skulden till banken kommer att överstiga 50 000 kr är uppfylld, är nästa stadium i processen att undersöka om begäran är ett bedrägeri. Om det fastställs att det verkligen är ett fall av bedrägeri flyttas processen till att vidta rättsliga åtgärder mot frågeställaren. Utlåningsansvarig bör inte ha insyn i de två undersökande stadierna, eftersom hon inte har åtkomst till entiteten Undersökning.

Men om utlåningsansvarig öppnar posten Begäran kommer hon att kunna se hela processen från slutpunkt till slutpunkt. Inte bara kommer hon att kunna se stadiet med bedrägeriundersökningen, hon kommer också att kunna identifiera resultatet av undersökningen eftersom hon kunnat se stadiet Rättsliga åtgärder i processen. Hon kommer också att kunna granska stegen i de undersökande stadierna genom att välja ett stadium. Även om hon inte kommer att kunna se data eller slutförandestatus för stegen, kommer hon att kunna identifiera de potentiella åtgärder som vidtogs mot den som lämnar in begäran under undersökningen och stadierna med rättsliga åtgärder.

I detta processflöde kommer utlåningsansvarig att kunna se stadierna Utredning av bedrägerier och Rättsliga åtgärder, vilket leder till att information lämnas ut på felaktiga grunder. Vi rekommenderar att du tar särskild hänsyn till den information som kan komma att lämnas ut på grund av förgrening. I vårt exempel kan du dela processen i två separata processer, en för bearbetningen av begäran och en annan för undersökningen om bedrägeri, för att förhindra att information lämnas ut. Processen för utlåningsansvarig ser ut så här:

Flödesschema som visar ytterligare steg i process för att förhindra att information lämnas ut

Processen för undersökningen ska vara självständig och omfatta följande stadier:

Flödesschema som visar steg för en undersökningsprocess för ärenden med avslöjande av information

Du måste ange ett arbetsflöde för att synkronisera beslutet Godkänn/neka från posten Undersökning till posten Begäran.

Se även

Översikt över affärsprocesser
Skapa ett affärsprocessflöde
Skapa anpassad affärslogik med processer
Förstå säkerhetsroller