Importera, uppdatera och exportera lösningar

Gäller för PowerApps och Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x
Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises)-appar version 9.x

Du kan importera lösningar manuellt med hjälp av instruktionerna nedan. Importera endast lösningar som kommer från en betrodd källa. Anpassningar kan innehålla kod som kan skicka data till externa källor. Du kan importera standardlösningen endast för organisationen som du exporterade den, men inte till en annan organisation.

 1. Gå till Inställningar > Lösningar.

 2. Välj Importera i listan över lösningar.

 3. I dialogen Importera lösning, steget Välj lösningspaket bläddrar du till den komprimerade filen (.zip eller .cab) som innehåller den lösning som du vill importera.

 4. Välj Nästa.

 5. Du kan visa information om lösningen innan du väljer Import.

 6. Du kanske måste vänta en stund medan lösningsimporten slutförs. Om det lyckas, kan du visa resultaten och välja Stäng.

  Om du har importerat några ändringar som måste publiceras måste du först publicera anpassningarna innan de blir tillgängliga.

  Om importen inte lyckas visas en rapport som visar fel eller varningar som har tagits emot. Du kan välja Hämta loggfil för att samla in information om vad som orsakade att importen misslyckades. Den vanligaste orsaken till att en lösningsimport misslyckas är att lösningen inte innehöll några nödvändiga komponenter.

  När du hämtar loggfilen hittar du en XML-fil som kan öppnas med hjälp av Office Excel och visar innehållet.

Anteckning

Du kan inte redigera en aktiv uppsättning med hanteringsregler. Om du importerar en lösning som innehåller en aktiv hanteringsregeluppsättning till en organisation där regeln redan finns med samma ID misslyckas lösningsimporten. Mer information: Skapa regler för att automatiskt dirigera ärenden

Uppdatera lösningar

Det finns tillfällen då du kanske vill installera en uppdatering till en befintlig hanterad lösning. Proceduren påminner om att installera en ny hanterad lösning, förutom att du får några olika alternativ. Om du uppdaterar en lösning som du har fått från någon annan, får du vägledning från utgivare om vilka alternativ du ska välja.

 1. Gå till Inställningar > Lösningar.

 2. Välj Importera i listan över lösningar.

 3. I dialogen Importera lösning, steget Välj lösningspaket bläddrar du till den komprimerade filen (.zip eller .cab) som innehåller den lösning som du vill uppdatera.

 4. Välj Nästa.

 5. Du kan visa information om lösningen innan du väljer Nästa. På den här sidan visas ett gult fält med texten Det här lösningspaketet innehåller en uppdatering för en lösning som redan är installerad.

 6. Du kan välja mellan följande alternativ:

  • Bevara anpassningar (rekommenderas)

   Om du väljer det här alternativet bevaras alla eventuella ohanterade anpassningar som utförts på komponenter, men det innebär också att vissa av de uppdateringar som ingår i den här lösningen inte genomförs.

  • Skriv över anpassningar

   Om du väljer det här alternativet skrivs ohanterade anpassningar som tidigare utförts på komponenter i den här lösningen över. Alla uppdateringar som ingår i den här lösningen kommer att börja gälla.

   Välj ett alternativ och välj sedan Nästa.

 7. Du kanske måste vänta en stund medan lösningsimporten slutförs. Om det lyckas, kan du visa resultaten och välja Stäng.

  Om du har importerat några ändringar som måste publiceras måste du först publicera anpassningarna innan de blir tillgängliga.

  Utgivare kan be dig att exportera dina befintliga ohanterade anpassningar, uppdatera deras hanterade lösning med alternativet för att skriva över anpassningar och sedan åter importera ohanterade anpassningar. Detta bidrar till att de förväntade ändringarna tillämpas samtidigt som dina anpassningar behålls.

Exportera lösningar

Vi rekommenderar att du exporterar de ohanterade anpassningarna med jämna mellanrum så att du har en säkerhetskopia om något händer. Du kan inte exportera ohanterade lösningar.

 1. Gå till Inställningar > Lösningar.

 2. I listan markerar du den lösning du vill exportera och väljer Exportera.

 3. I steget Publicera anpassningar påminns du om att endast publicerade anpassningar exporteras och du har möjlighet att Publicera alla anpassningar innan du väljer Nästa.

 4. Om lösningen saknar några komponenter som är obligatoriska visas steget Nödvändiga komponenter saknas. Du kan bortse från denna varning endast om du tänker importera lösningen som en ohanterad lösning tillbaka till den ursprungliga organisationen. Annars följer du instruktionerna i dialogen för att avbryta exporten och lägger sedan till nödvändiga komponenter.

 5. I steget Exportera systeminställningar (avancerat) kan du välja vissa systeminställningar som ska ingå i din lösning. Om din lösning är beroende av någon av grupperna av systeminställningar markerar du dem och väljer Nästa.

  Se Inställningsalternativ för lösningsexport nedan för information om vilka inställningar som ska inkluderas med varje alternativ.

 6. I steget Pakettyp måste du välja om du vill exportera lösningen som en Ohanterad eller Hanterad lösning.

 7. I nästa steg kan du välja en mållösning för en viss Dynamics 365-version. Det här alternativet används vanligtvis av oberoende programvaruleverantörer som kanske vill exportera en lösning som är kompatibel med en tidigare version. Acceptera standardvärdet om du inte tänker importera lösningen till en organisation som inte har uppgraderats till samma version som den organisationsversion du använder.

 8. Välj Exportera för att ladda ned lösningsfilen.

  Exakt hur filer hämtas varierar mellan webbläsare.

Inställningslösningar för lösningsexport

I följande tabell visas tillgängliga alternativ när du exporterar en lösning:

Grupp Inställning Beskrivning
Automatisk numrering Kampanjprefix Prefix som används för kampanjnumrering.
Ärendeprefix Prefix att använda genomgående för alla ärenden i appen.
Kontraktprefix Prefix att använda genomgående för alla kontrakt i appen.
Fakturaprefix Prefix som ska användas genomgående för alla fakturanummer i appen.
Artikelprefix Prefix som ska användas för alla artiklar i appen.
Orderprefix Prefix som ska användas genomgående för alla order i appen.
Unik stränglängd Antal tecken som läggs till i faktura-, offert- och ordernummer.
Kalender Kalendertyp Kalendertyp för systemet. Ange gregoriansk (USA) som standard
Datumformatkod Information om hur datumet visas i Dynamics 365.
Datumavgränsare Tecken som används för att avgränsa månad, dag och år för datum i hela appen.
Längsta varaktighet för avtalad tid Högsta antal dagar som en avtalad tid kan vara.
Visa veckonummer Information som anger huruvida veckonumret ska visas i kalendervisningar i appen.
Tidsformatkod Information som anger hur tiden visas i appen.
Kod för veckans startdag Angiven första dag i veckan i appen.
Anpassning Är programläge aktiverat Anger om Dynamics 365 läses in i ett webbläsarfönster utan adressfält, verktygsfält och menyrader.
Spårning av e-post Tillåt funktion för att skicka e-post till ej omvandlade adresser Anger om användarna kan skicka e-post till ej omvandlade parter (dessa parter måste dock ha e-postadress).
Ignorera intern e-post Anger om inkommande e-post som skickas av interna appanvändare eller -köer spåras.
Högsta antal spårningsnummer Maximalt antal spårningsnummer innan återanvändning sker.
Återge säker ram för e-post Flagga för att rendera brödtexten i e-postmeddelandet i webbformuläret i en IFRAME med attributinställningen säkerhet="begränsad". Detta ökar säkerheten, men kan innebära att autentiseringsuppgifter efterfrågas.
Spårningsprefix Historiklista över prefix för spårningstoken.
Spårningstokenbas Basnummer som används för att tillhandahålla separata spårningstokenidentifierare till användare som tillhör olika distributioner.
Siffror för spårningstoken Antal siffror som används för att visa en spårningstokenidentifierare.
Allmänt Blockera bifogade filer Hindra överföring och hämtning av vissa typer av bifogade filer som anses vara skadliga.
Valutaformatkod Information om hur valutasymboler är placerade i appen.
Valutasymbol Valutasymbol
Visningsordning för fullständigt namn Ordning för visning av namn i appen.
Närvaro aktiverad Anger om närvaro för snabbmeddelanden är aktiverat.
Negativt format Information som anger hur negativa valutaangivelser visas i appen.
Talformat Specifikation av hur tal visas i appen.
Prissättning - antal decimaler Antal decimaler som kan användas för priser.
Dela till tidigare ägare vid tilldelning Anger om delning ska ske med tidigare ägare vid tilldelning.
Marknadsföring Tillåt skapande av automatiskt svar Anger om skapande av automatiskt svar är tillåtet
Tillåt automatiskt avslut av prenumeration Anger om automatiskt avslut av prenumeration är tillåtet.
Tillåt bekräftelse av automatiskt prenumerationsavslut Anger om funktionen för att skicka e-postmeddelande om bekräftelse av prenumerationsavslut är aktiverad.
Tillåt körning av e-postmeddelanden med marknadsföringsinnehåll Anger om körning av e-postmeddelanden med marknadsföringsinnehåll är tillåten.
Outlook Synkronisering Tillåt adressbokssynkronisering Anger om adressbokssynkronisering i bakgrunden i Microsoft Office Outlook är tillåtet.
Tillåt schemalagd offlinesynkronisering Anger om offlinesynkronisering i bakgrunden i Office Outlook är tillåten.
Tillåt schemalagd synkronisering Anger om schemalagda synkroniseringar till Outlook är tillåtna.
Avsökningsfrekvens för att skicka e-post Normal avsökningsfrekvens för att skicka e-post i Outlook.
Lägsta adressynkroniseringsfrekvens Normal avsökningsfrekvens vid adressbokssynkronisering i Outlook.
Lägsta offlinesynkroniseringsfrekvens Normal avsökningsfrekvens vid offlinesynkronisering i bakgrunden i Outlook.
Lägsta synkroniseringsfrekvens Kortast tillåtna tid mellan schemalagda Outlook-synkroniseringar.
Max. antal cykler för automatisk märkning Maximalt antal aggressiva avsökningscykler som körs för automatisk märkning av e-post när ett nytt e-postmeddelande tas emot.
Intervall för automatisk märkning Normal avsökningsfrekvens som används för automatisk märkning för e-post i Outlook.
ISV-konfiguration Utseendekonfiguration för tjänstekalender Du kan definiera visuella stilar för tjänstekalendrar.

Mer information: Utseendekonfiguration för tjänstekalender|

Se även

Distribuera lösningar och korrigeringar