Installera och konfigurera Gamification-lösningen i Dynamics 365 (online)

De Dynamics 365 - Gamification-funktioner utgör en lösning för Dynamics 365 (online) med Microsoft AppSource som värd och som du måste installera innan du kan börja använda funktionerna för att hantera dina Gamification-spel, -nyckelvärden och -spelare.

Förutsättningar

 • För Gamification krävs minst Dynamics CRM Online 2016, uppdatering 1.

 • Användarna måste ha en Dynamics 365 (online)-licens för att få åtkomst till Gamification-tjänsten.

 • Användare måste ha en uppdaterad webbläsare. Mer information: Webbläsarkrav som ger en smidig upplevelse i Gamification

Installera Dynamics 365 - Gamification

Gamification-funktionerna i Dynamics 365 är en lösning för Dynamics 365 (online) som du installerar från Microsoft AppSource.

Begränsningar

Vi rekommenderar att du följer följande begränsningar när du arbetar med Gamification för att undvika problem med synkronisering och prestanda:

 • Högst 15 samtidiga spel.
 • Högst 500 användare per spel.
 • Högst 10 fasta lag per spel.
 • Högst 4 000 användare spritt över alla anslutna organisationer.

Anteckning

Du undviker timeout-problem när du synkroniserar data för över 2 000 användare genom att ändra antalet användare som skickas per sida i inställningarna för Gamification.
Välj Avancerad sökning i Dynamics 365. Sök efter Gamification-inställningar och välj Resultat. Öppna Gamification-inställningar och minska värdet för Användare som skickats per sida.

Installera lösningen från AppSource

 1. Gå till AppSource och välj Dynamics 365 - Gamification.

 2. Logga in på ditt Dynamics 365 (online)-systemadministratörskonto om du inte redan är inloggad.

 3. Klicka på Hämta för att börja installera lösningen.
  Om du har fler än en Dynamics 365 (online)-organisation väljer du den organisation som du vill installera den här lösningen till.

 4. Granska och acceptera ansvarsfriskrivningen och villkoren för att lägga till Gamification i Dynamics 365 (online).

  Det kan ta några minuter innan lösningen har installeras i Dynamics 365 (online).

Säkerhetsrollen Speladministratör Dynamics 365 (online)

När du installerar Gamification skapas en säkerhetsroll som kallas Speladministratör i Dynamics 365 (online). Systemadministratörer kan tilldela denna säkerhetsroll till Dynamics 365 (online)-användare som de vill låta skapa nyckelvärden för Gamification i Dynamics 365 (online).

Mer information: Säkerhetsroller i Gamification
Mer information om säkerhetsroller och privilegier finns i TechNet: Säkerhetsroller och privilegier
Mer information om nyckelvärden i Dynamics 365 (online) finns i Konfigurera nyckelvärden för Gamification i Dynamics 365 (online).

Aktivera Gamification i Dynamics 365 (online)

Innan du kan synkronisera Dynamics 365 - Gamification med Dynamics 365 (online) måste en användare med rollen Global administratör i Office 365 och en användare med säkerhetsrollen Systemadministratör i Dynamics 365 (online) gå igenom konfigurationsprocessen för att skaffa säkerhetsnyckeln.

Tips

Från och med oktoberuppdateringen 2017 för Gamification-lösningen kan du ansluta flera organisationer (affärsenheter) i samma Office 365-klientorganisation till en delad Gamification-webbportal. Upprepa installationen och aktiveringen för alla organisationer som du vill ansluta till den delade Gamification-portalen. Användare med säkerhetsrollen Speladministratör i Organisation A kan skapa spel för Organisation A i Gamification. Om de är vanliga användare i Organisation B kan de kan delta som spelare eller fans i spel i Organisation B Lär dig hur du konfigurerar och kör spel.

Aktivera Gamification-portalen för din organisation

 1. I Microsoft Dynamics 365 går du till Inställningar > Lösningar och dubbelklickar på lösningen Gamification.

 2. Klicka på Starta aktivering och logga sedan in med dina administratörsuppgifter.

 3. Acceptera ansvarsfriskrivningen och ange sedan ett Namn och en Plats för instansen av Gamification-portalen.

 4. Klicka på Registrera för att starta aktiveringen och hämta säkerhetsnyckeln.

 5. Kopiera säkerhetsnyckeln och klistra sedan in den i indatarutan.

 6. Klicka på Auktorisera för att slutföra anslutningen mellan Dynamics 365 (online) och Dynamics 365 - Gamification.

  Du får ett e-postmeddelande med mer information, och du får nu tillgång till din organisations Gamification-instans.

  Systemet skapar dessutom en uppsättning standardnyckelvärden i Dynamics 365 (online) så att du snabbt kan komma igång med det första spelet i Gamification. Mer information: Konfigurera nyckelvärden för Gamification i Dynamics 365 (online)

  Om du vill logga in som den första kommissionären går du till inloggningssidan för Gamification.

Uppdatera Gamification-lösningen

En systemadministratör kan uppdatera lösningen.

Om det finns en uppdatering visas en avisering på sidan Gamification-inställningar.

 1. Logga in på https://portal.office.com med dina autentiseringsuppgifter som global administratör eller Microsoft Dynamics 365-systemadministratör.

 2. Klicka på Administrationscenter > Dynamics 365.

 3. Klicka på fliken Instanser och välj sedan instansen som lösningen är ansluten till.

 4. Klicka på Lösningar.

 5. Välj den lösning du vill uppdatera och klicka sedan på Uppgradera.

 6. I Microsoft Dynamics 365 går du till Gamification > Gamification-inställningar och klickar sedan på Konfigurera app för att uppdatera alla beroenden till den senaste versionen.

  Viktigt

  Du måste utföra det här steget så att alla synkroniseringsprocesser körs.

  Alla nödvändiga ändringar tillämpas och uppdateringen valideras så att dataflödet kan fortsätta.

Anteckning

Du måste alltid upprepa stegen ovan när du uppdaterar lösningen.

Visa aktiva spel i Dynamics 365

Du kan visa information om aktiva spel i Dynamics 365.

Visa aktiva spel

 1. I Dynamics 365 (online) väljer du Gamification > Spel.

 2. I spellistan klickar du på namnet på det spel som du vill läsa information om.

 3. I avsnittet Spelinformation hittar du grundläggande information om spelet, exempelvis spelets namn och start- och slutdatum.

  I avsnittet Konfigurera nyckelvärden kan du läsa nyckelvärdena och deras konfigurationsstatus i det valda spelet. Mer information om nyckelvärden i Dynamics 365 (online) finns i Konfigurera nyckelvärden för Gamification i Dynamics 365 (online).

Avinstallera Gamification-lösningen

Du måste ta bort GamificationUpdate innan du tar bort Gamification. Mer information om hur du tar bort en prioriterad lösning finns i Ta bort en prioriterad lösning

Sekretessmeddelande

Om du installerar och aktiverar lösningen Dynamics 365 - Gamification kommer aktiverade användares kontoidentifierare (till exempel förnamn, efternamn och e-postadress) att sparas i tjänsten Azure så att de kan användas för autentisering med tjänsten Gamification, som finns i Azure. Detta gäller för alla användare som har aktiverats i tjänsten Gamification av administratören. Lösningen Gamification skickar KPI-data, som konfigurerats av en administratör, till tjänsten Azure och dessa data lagras i det strukturerade lagringsutrymmet och i blobblagringen i Azure. Varje användares avatar, anpassade utmärkelse och företagslogotyp lagras i Azure, men information returneras inte till Dynamics 365.

Observera att administratörer och auktoriserade användare kan använda Dynamics 365-data, till exempel telefonsamtal, affärsmöjligheter och bokförd intäkt, för att konfigurera KPI:er som ska användas i spel. Tjänsten Gamification initierar inte några anrop till Dynamics 365 och reagerar bara på data, till exempel spel där KPI:er används, som skickas tillbaka till Dynamics 365.

En administratör kan också göra TV-flödet för Gamification offentligt. Speladministratörer som konfigurerar TV-flöden för Gamification så att de blir offentliga, gör så att TV-flödet kan visas av alla på som har flödeslänken.

En administratör kan senare ta bort Gamification-funktionen genom att avinstallera lösningen från Dynamics 365-organisationen.

Azure-komponenter och -tjänster kopplade till Gamification beskrivs i detalj i följande avsnitt.

Obs! Mer information om ytterligare Azure-tjänsteerbjudanden finns i Microsoft Azure Trust Center.

Molntjänster

Designtjänst (webbroll)

Detta tillhandahåller flera webbtjänster för kommunikation mellan en Dynamics 365-organisation och Gamification Azure-komponenterna med flera organisationer i samma installation. Gamification-information lagras till exempel i Azure SQL Storage. Spelberäkningar använder Azure Service Bus-kön och returneras för betygsättning och visas sedan i tjänsten. Bilder som överförs av kunder och användare lagras i Azure Blob Storage. Alla förfrågningar autentiseras mot Azure Active Directory.

Azure Key Vault

Alla tjänster lagrar konfigurationsdata i Azure Key Vault.

Azure SQL Database

Gamification använder SQL Azure för att lagra:

 • KPI-data

 • Spelberäkningar

 • organisationsdata (klientorganisationsdata)

Azure Blob Storage

Avatarer, företagslogotyper och andra bilder som kunder överför lagras i Azure Blob Storage.

Azure Content Delivery Network (CDN)

Gamification använder Azure Content Delivery Network för att hantera statiskt innehåll för körning, till exempel bilder (bland annat överförda bilder som kundlogotyper), JavaScript och CSS.

Azure Active Directory

Gamification använder Azure Active Directory för att autentisera användare och fastställa om de är berättigade att använda plattformen.

Se även

Översikt för kommissionärer och speladministratörer i Gamification
Konfigurera nyckelvärden för Gamification i Dynamics 365 (online)
Importera spelare och fans från Dynamics 365 (online) och hantera deras säkerhetsroller
Konfigurera och köra spel i Gamification
Sekretessinformation och licensvillkor för Gamification