Samla in feedback genom undersökningar på en portal

Undersökningar ger dina webbmålgrupper ett snabbt och enkelt sätt att rösta om sin åsikt om vissa ämnen och sedan omedelbart se feedback från sin röst automatiskt.

Använd funktionen för undersökningar i Dynamics 365-portaler för att fråga målgruppen om ämnen av intresse och låt dem ge ett enda svar eller flervalssvar. Oavsett vilket lagras svaren direkt och associerade med aktuell Dynamics 365-kontaktpost för omedelbar granskning eller samlad rapportering. Du kan använda undersökningar som enkla marknadsundersökningsverktyg, och om du uppdaterar eller roterar undersökningarna dynamiskt, kan du hålla din webbplats aktuell.

Undersökningar kan komma att placeras på portalen via kontrollen för undersökningsplaceringar. Den här kontrollen fungerar på liknande sätt som kontrollen för annonsplacering. Om undersökningar som associeras med entiteten för undersökningsplaceringen som återges i kontrollen för undersökningsplacering, kommer dessa undersökningar att återges. Om det finns mer än en undersökning för en viss placering, kommer placeringen slumpmässigt att presentera en av de angivna undersökningarna.

Anteckning

Användare får rösta anonymt. Dubbla röster är inte tillåtna. Grundläggande information om överföringar spåras i Dynamics 365, och användare som loggar in på webbplatsen får sina överföringar länkade till kontaktentiteten som spårar användaren i Dynamics 365.

Lägg till en undersökning på sidan

Innehållshanterare kan använda Malltaggar för att lägga till frågor i ett redigerbart innehållsområde:

{% include 'Random Poll' placement:polls.placements["Sidebar"] %}

eller

{% include 'Poll Template' ad:ads["Wireframe Development"] %}

Anteckning

Exempelwebbmallar konfigureras i startwebbplatserna. Du kan använda mallen "Slumpundersökning" för att visa en slumpundersökning från en viss undersökningsplacering eller mallen "Undersökningsmall" för att visa en specifik undersökning. Du kan redigera dessa mallar eller skapa egna utifrån deras exempel med hjälp av undersökningar. .

Skapa en undersökningsplacering

Så här skapar du en ny undersökningsplaceringsregion:

 1. Gå till Portaler > Undersökningsplaceringar.

 2. Välj Nytt.

  Placera aktiv undersökning

 3. Markera associerad webbplats, ge placeringen ett —namn—, samt (valfritt) markera de webbmallar som ska styra hur den återges.

 4. När placeringen har skapats måste du koppla en eller flera undersökningar till denna placering. På fliken Undersökningar i entiteten Undersökningsplacering väljer du Lägg till post för undersökning ("+").

 5. I den resulterande uppslagsrutan väljer du en befintlig undersökningspost eller skapar en ny undersökning genom att välja Ny.

  Skapa en undersökning

Undersökningar

En undersökning är en enkel Ja/Nej- eller flervalsfråga som du kan visa på portalen via undersökningsplaceringar. Det finns många olika anpassningsbara alternativ för visning av undersökningar för utvecklare, men för innehållshanterare är det lika enkelt att lägga till undersökningar på webbplatsen som att välja en fråga och ett antal möjliga svar (undersökningsalternativ). En undersökning måste ha relaterade alternativ för att fungera, och måste associeras med en undersökningsplacering för att kunna återges på portalen.

Nya frågor kan skapas på två sätt:

 • Genom att navigera till avsnittet Undersökningar i området Portaler i Dynamics 365
 • Genom att välja knappen Nytt i fönstret Sök efter poster när frågor läggs till i en undersökningsplacering.

Undersökningsattribut

Namn Beskrivning
Namn Det beskrivande namnet på undersökningen.
Webbplats Associerade webbmallar.
Webbmall De associerade webbmallar som ska användas som standard för att återge undersökningen. Det här fältet är valfritt. Om det är tomt kommer undersökningen att återges med en standardmall.
Fråga Det här är den verkliga frågan som ställs i undersökningen. De associerade undersökningsalternativen är möjliga svar som kan väljas för den här undersökningen.
Etikett för knappen Skicka Den text som ska användas till knappen Skicka.
Utgivningsdatum Kontrollerar datum/tid efter vilken undersökningen ska visas på portalen. Om undersökningsplaceringen roterar genom flera undersökningar visas inte en outgiven undersökning. Om inga utgivna undersökningar är associerade med en undersökningsplacering visas ingenting. Detta är användbart för att styra frisläppningen av tidskänsligt innehåll.
Utgångsdatum Kontrollerar ett datum/tid före vilken undersökningen ska visas på portalen.
Stäng röstningsdatum Användare som inte ännu har röstat på en undersökning kan rösta på den.

Anteckning

 • När en användare har röstat på en undersökning kommer den att se en sammanfattning av det aktuella resultat för undersökningen. Dessa resultat visas också för frågor som har passerat stängningsdatum men som användaren ännu inte har röstat på. På så sätt kan du fortsätta att visa resultaten av undersökningar när du inte längre vill att folk ska kunna rösta på dem.
 • Skillnaden mellan röstningens stängningsdatum och förfallodatum är att efter det att förfallodatumet har passerats, kommer undersökningen inte längre att visas på undersökningsplaceringen (den kommer inte att bläddras fram). Stängningsdatum för röstningen bestämmer endast det sista datum som användarna kan rösta på undersökningen.

Undersökningen har nu skapats. Du måste nu koppla en eller flera undersökningsalternativ till denna undersökning. På fliken Alternativ i undersökningen väljer du alternativet Lägg till undersökning (+).

Lägg till undersökningsalternativ

Undersökningsalternativ

En undersökning är en fråga som presenteras för användaren. En undersökning har två eller flera svarsalternativ som bestäms av innehållsförfattaren. Svaren på dessa frågor presenteras i Dynamics 365 genom undersökningsalternativ, som måste associeras med undersökningen i fråga. Ett nytt undersökningsalternativ skapas via fönstret Sök efter poster när du lägger till undersökningsalternativ till undersökningen, enligt vad som beskrivs ovan.

Undersökningsalternativattribut

Namn Beskrivning
Namn Det beskrivande namnet på undersökningsalternativet.
Undersökning Undersökningen som alternativet är associerat med.
Svar Texten att visa som ett tillgängligt röstningsalternativ för undersökningen.
Röster Antalet röster som undersökningsalternativet har fått (skrivskyddat).
Visningsordning Ett numeriskt värde som bestämmer visningsordningen för undersökningsalternativ.

Undersökningsöverföringar

När en användare besöker webbplatsen kommer de ges möjlighet att rösta i undersökningen som visas på sidan.

Skicka frågor

Användare får rösta bara en gång, efter detta om undersökningen visas kommer resultaten för denna undersökning att visas:

Undersökningsröster

Information om undersökningens röstningsresultat lagras i Dynamics 365 som Undersökningsöverföringsposter. Undersökningsöverföringsentiteten innehåller följande information:

Nytt undersökningsinskick

Namn Beskrivning
Namn Visar namnet på röstaren om användaren är inloggad. Annars registreras ett anonymt ID.
Undersökning Den associerade undersökningen.
Undersökningsalternativ Undersökningsalternativet som användaren har valt.
Kontaktperson Röstarens associerade kontaktpost om användaren är inloggad
Besökar-ID Anonymt ID för röstaren om användaren är anonym.

Se även

Konfigurera en Dynamics 365-portal
Lägg till en webbsida om du vill återge en lista med poster
Skapa och köra annonser på en portal
Ge omdöme eller rösta på en webbsida eller ett blogginlägg på en portal
Omdirigera till en ny URL på en portal