LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT

FÄLTSERVICEMOBIL FÖR MICROSOFT DYNAMICS CRM FÖR iOS

Dessa licensvillkor utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du bor, något av dess koncernbolag) och dig. Läs dem noga. Villkoren gäller för ovanstående programvara och omfattar alla eventuella media som programvaran levereras på. Villkoren gäller även Microsoft-

·         uppdateringar,

·         tillägg,

·         Internetbaserade tjänster och

·         supporttjänster

som avser denna programvara från Acompli om inga andra villkor medföljer dessa produkter eller tjänster. I sådana fall gäller de medföljande villkoren.

GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU DESSA VILLKOR. OM DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN SKA DU INTE ANVÄNDA PROGRAMVARAN. DU MÅSTE I SÅDANT FALL RETURNERA DEN TILL APPLE, INC. (”APPLE”) FÖR ÅTERBETALNING AV KÖPESKILLINGEN ELLER ERHÅLLANDE AV MOTSVARANDE KREDITERING.

Om du accepterar dessa licensvillkor har du följande rättigheter:

1.    INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER.

a.    Installation och Användning. Du får installera och använda valfritt antal exemplar av programvaran på iOS-baserade enheter som du äger eller kontrollerar. Denna programvara kräver anslutning till datorsystem som har giltiga Microsoft Dynamics CRM Online-prenumerationslicenser.

b.    Program från tredje man. Programvaran kan innehålla kod från program från tredje man som Microsoft, inte tredje man, licensierar till dig enligt detta avtal. Eventuella meddelanden om program från tredje man medföljer endast som information till dig.

c.     Insamling av data. OM DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN TILL ATT ANSLUTA TILL MICROSOFT DYNAMICS CRM ONLINE, SAMTYCKER DU GENOM ATT INSTALLERA PROGRAMVARAN TILL ÖVERFÖRING AV DIN ORGANISATIONS TILLDELADE ID, SLUTANVÄNDAR-ID OCH ENHETS-ID TILL MICROSOFT OCH RESCO.NET, INC. I SYFTE ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTERNA OCH BEKRÄFTA ATT PROGRAMVARAN ÄR KORREKT LICENSIERAD.

2.    INTERNETBASERADE TJÄNSTER. Microsoft tillhandahåller Internetbaserade tjänster med programvaran. De kan ändras eller avbrytas när som helst.

a.    Medgivande för Internetbaserade eller trådlösa tjänster. Programvaran kan ansluta till Internetbaserade trådlösa tjänster. Din användning av programvaran fungerar som ditt samtycke till att standardenhetsinformation (inklusive, men inte begränsat till teknisk information om enheten, systemet, programvaran och kringutrustning) överförs för Internetbaserade eller trådlösa tjänster. Om andra villkor tillhandahålls i samband med din användning av tjänster gäller även dessa villkor.

b.    Missbruk av Internetbaserade eller trådlösa tjänster. Du får inte använda någon Internetbaserad tjänst på något sätt som kan skada den eller hindra någon annan från att använda den eller det trådlösa nätverket. Du har inte rätt att på något sätt använda tjänsten för att försöka bereda dig otillåten åtkomst till tjänster, data, konton eller nätverk.

3.    LICENSENS OMFATTNING. Programvaran säljs inte, den licensieras. Detta avtal ger dig endast vissa rättigheter att använda programvaran. Microsoft förbehåller sig alla övriga rättigheter. Om du inte trots denna begränsning har ytterligare rättigheter enligt tillämplig lag får du endast använda programvaran på det sätt som uttryckligen anges i detta avtal. Du måste då följa alla tekniska begränsningar i programvaran som endast tillåter att du använder den på ett visst sätt. Du har inte rätt att:

·         kringgå någon av programvarans tekniska begränsningar,

·         utföra reverse engineering på, dekompilera eller ta isär koden för programvaran, förutom och endast i den utsträckning detta, trots denna begränsning, är uttryckligen tillåtet enligt tillämplig lag,

·         framställa fler exemplar av programvaran än vad som specifikt anges i detta avtal eller som trots denna begränsning tillåts enligt tillämplig lag

·         offentliggöra programvaran så att den kan kopieras av andra,

·         hyra ut, leasa eller låna ut programvaran

·         överföra programvaran eller detta avtal till tredje man,

·         använda programvaran för kommersiella hostingtjänster.

4.    DOKUMENTATION. Du har rätt att kopiera och använda dokumentationen för internt, icke-kommersiellt bruk.

5.    EXPORTRESTRIKTIONER. Amerikansk exportlagstiftning gäller för programvaran. Du måste följa all inhemsk och internationell exportlagstiftning som gäller för programvaran. Denna lagstiftning innehåller restriktioner avseende destinationer, slutanvändare och slutanvändning. Mer information finns på www.microsoft.com/exporting.

6.    SUPPORTTJÄNSTER. Eftersom programvaran licensieras ”i befintligt skick” kan vi inte tillhandahålla några supporttjänster för den. Din telefontillverkare och trådlösa leverantör är inte skyldiga att tillhandahålla supporttjänster för programvaran. Om du har problem med den här programvaran eller frågor om dess användning, inklusive frågor om ditt företags integritetsskyddspolicy, kontaktar du företagets IT-administratör. Kontakta inte Microsoft, appbutikens ägare, din nätverksoperatör eller datortillverkaren.

7.    UPPHOVSRÄTTSMEDDELANDEN. Microsoft och Microsoft Dynamics är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. iOS är varumärken som tillhör Apple Inc, registrerade i USA och andra länder.

8.    AVTALET I DESS HELHET. Detta avtal, samt villkoren för tillägg, uppdateringar, Internetbaserade tjänster och supporttjänster som du använder, utgör hela avtalet för programvaran och supporttjänsterna.

9.    TILLÄMPLIG LAG.

a.    USA. Om du har förvärvat programvaran i USA ska den amerikanska delstaten Washingtons lagar styra tolkningen av avtalet och gälla för krav vid brott mot avtalet, oavsett lagvalsprinciper. Lagarna i den stat där du bor reglerar övriga krav, inklusive krav som åberopas enligt konsumentskyddslagstiftning, konkurrensrättsliga lagar och lagar om utomkontraktuellt skadestånd.

b.    Utanför USA. Om du har förvärvat programvaran i något annat land gäller lagarna i det landet.

10. JURIDISK VERKAN. I detta avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter enligt lagstiftningen i ditt land. Du kan även ha rättigheter i förhållande till den part som du förvärvade programvaran från. Detta avtal förändrar inte dina rättigheter enligt lagstiftningen i ditt land om lagstiftningen i ditt land inte tillåter det.

11. TREDJEPARTSFÖRMÅNSTAGARE. Du samtycker till att Apple och dess dotterbolag är tredjepartsförmånstagare av detta avtal, och att Apple har rätt att verkställa detta avtal.

12. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. PROGRAMVARAN LICENSIERAS ”I BEFINTLIGT SKICK”, ”MED ALLA FEL” OCH ”SOM TILLGÄNGLIG”. DU BÄR RISKEN FÖR ANVÄNDNING AV DEN. VID BEHOV KAN DU MEDDELA APPLE FÖR EN ÅTERBETALNING AV INKÖPSPRISET. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV TILLÄMPLIG LAG HAR INTE APPLE NÅGRA ANDRA GARANTIFÖRPLIKTELSER. MICROSOFT OCH TRÅDLÖSA LEVERANTÖRER ÖVER VILKAS NÄTVERK PROGRAMVARAN DISTRIBUERAS OCH ALLA VÅRA RESPEKTIVE KONCERNBOLAG OCH LEVERANTÖRER (”OMFATTADE PARTER”) LÄMNAR INGA UTTRYCKLIGA GARANTIER I ENLIGHET ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN. DU STÅR FÖR HELA RISKEN FÖR PROGRAMVARANS KVALITET OCH PRESTANDA. OM PROGRAMVARAN VISAR SIG VARA DEFEKT STÅR DU FÖR HELA KOSTNADEN FÖR ALL NÖDVÄNDIG SERVICE ELLER REPARATION. DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER SOM KONSUMENT ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING VILKA DETTA AVTAL INTE KAN ÄNDRA. I DEN UTSTRÄCKNING LOKAL LAGSTIFTNING MEDGER DET FRISKRIVER SIG DE OMFATTADE PARTERNA FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER.

FÖR AUSTRALIEN – DU HAR LAGSTADGADE GARANTIER ENLIGT DEN AUSTRALISKA KONSUMENTLAGSTIFTNINGEN OCH INGET I DESSA VILLKOR ÄR AVSETT ATT PÅVERKA DESSA RÄTTIGHETER.

13. BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN KOMPENSATION FÖR SKADOR. DU KAN ENDAST FÅ ERSÄTTNING FRÅN APPLE, MICROSOFT OCH DESS LEVERANTÖRER FÖR DIREKTA SKADOR UPP TILL DET BELOPP SOM DU FAKTISKT BETALADE FÖR PROGRAMVARAN. DU SAMTYCKER TILL ATT INTE KRÄVA ERSÄTTNING FÖR ANDRA SKADOR, INKLUSIVE FÖLJDSKADOR, UTEBLIVEN VINST, SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR, FRÅN NÅGON OMFATTAD PART.

Denna begränsning gäller för:

·         allt som är relaterat till programvaran, tjänster, innehåll (inklusive kod) på tredje mans webbsidor eller i tredje mans program och

·         anspråk med avseende på avtalsbrott, brott mot garantin, konsumentskydd, bedrägeri, orättvis konkurrens, strikt ansvar, skada orsakad av vårdslöshet, misstolkning, underlåtenhet, intrång eller andra handlingar som ger rätt till utomkontraktuellt skadestånd, brott mot lag eller förordning eller orättfärdig vinst, allt i den utsträckning tillämplig lagstiftning medger det.

Den gäller även om

·         reparation, ersättningsvara eller återbetalning för programvaran inte helt kompenserar dig för de förluster du har lidit eller

·         de omfattade parterna kände till eller borde ha känt till risken för sådan skada.

 

14. Du har inte rätt att utföra reverse engineering, dekompilera eller ta isär programvaran eller på annat sätt försöka härleda källkoden för programvaran förutom, och endast i den utsträckning som det: (i) tillåts av tillämplig lag, oaktat denna begränsning eller (ii) krävs för att felsöka ändringar i eventuella arkiv som licensieras i enlighet med GNU Lesser General Public-licensen som ingår i eller länkas till av programvaran.

 

Meddelanden från tredje man:

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=780793