Installera och konfigurera Microsoft Teams-integrering

Som standard är den grundläggande och utökade Microsoft Teams-integreringen inaktiverad för kundkommunikationsappar i Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing och Dynamics 365 Project Service Automation). Aktivera dessa funktioner genom att följa stegen nedan. Om du vill lära dig mer om vad skillnaden är, se Skillnaden mellan grundläggande och förbättrad samarbetsupplevelse med Microsoft Teams.

Inställningssida.

Anteckning

 • Om Microsoft Teams-integrationen inte är aktiverad på sidan Systeminställningar Microsoft Teams kan användarna fortfarande ansluta till post eller vy i appar för kund engagemang (t.ex. Dynamics 365 Sales och Dynamics 365 Customer Service) till Microsoft Teams samarbetskanalen, men den anslutna Microsoft Teams-kanalen och fil biblioteket visas inte i kundkommunikationsappar i Dynamics 365.
 • Om funktionen är aktiverad är samarbetsfunktionen endast aktiverad för en vald uppsättning systementiteter. Om du vill aktivera Microsoft Teams-integrering för ytterligare entiteter eller anpassade entiteter kan du bara utföra detta programmässigt med hjälp av webb-API-åtgärden msdyn_SetTeamsDocumentStatus. Mer information: aktivera eller inaktivera Microsoft Teams-integrering med hjälp av kod.
 • Om du stöter på problem under konfigurationen går du till Felsöka konfigurationsproblem med Teams-integrering.

Förutsättningar

Microsoft Teams-integreringen använder SharePoint-integrering på serverdelen. Kontrollera att följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Om SharePoint-integrering inte har konfigurerats och OneDrive-integrering har också inaktiverats. Om detta krav inte uppfylls får du felkod 800503ca näre du försöker aktivera Teams-integrering med appar för kundinteraktion i Dynamics 365.

 • Om SharePoint-integrering inte har konfigurerats bör det inte finnas någon aktiv SharePoint-webbplats i organisationen. (Inaktiverade SharePoint-webbplatser bör inte förorsaka problem.) Om detta villkor inte uppfylls kommer du att erhålla felkoden 800503ca när du försöker aktivera Teams-integrering med kundinteraktionsappar i Dynamics 365.

 • Om SharePoint-integrering inte har konfigurerats bör det inte finnas några SharePoint-dokumentplatser som skapats med en absolut URL i organisationen. Platserna med en absolut URL måste tas bort. Om detta inte uppfylls visas felkoden 800503ca när du försöker aktivera Teams-integrering med kundinteraktionsappar i Dynamics 365.

 • Om du för närvarande är konfigurerad att använda SharePoint lokalt för dokumenthantering måste du konfigurera dokumenthantering för att en kundinteraktionsapp ska kunna använda SharePoint Online. Mer information: Ställ in appar i Dynamics 365 till att använda SharePoint Online.

 • Om SharePoint Online-administratören har aktiverat styråtkomst från icke-hanterade enheter (princip för villkorsstyrd åtkomst) för att tillåta/spärra SharePoint-webbplatser från icke-hanterade enheter, gäller samma begränsningar för Microsoft Teams-integrering eftersom Microsoft Teams använder SharePoint-webbplatser för dokumenthantering. Detta kan spärra en användare när de försöker få tillgång till ett kopplat filbibliotek för sida kundkommunikationsappen. Mer information finns i kontrollera åtkomsten från icke-hanterade enheter.

 • Aktivera SharePoint dokumenthantering för de Dynamics 365-entiteter som du vill fästa i Teams. För mer information, se Aktivera dokumenthantering för SharePoint för specifika entiteter.

Om du får ett felmeddelande när du konfigurerar Microsoft Teams-integrering från Dynamics 365 kan detta bero på att ett eller fler av ovanstående förutsättningar inte uppfylls. Mer information finns i Felsök Microsoft Teams-integrering.

För administratörer: aktivera Microsoft Teams-integreringsfunktionen

Om du använder appen Försäljningsnav aktiverar du integreringen på sidan Appinställningar. Om du använder en anpassad app använder du inställningar för Power Apps.

Så här aktiverar du integreringen i appen Försäljningsnav:

 1. Välj ikonen Byt område Ikon för att byta arbetsområde i det nedre vänstra hörnet och välj sedan Appinställningar.

  Skärmbild som visar alternativet Appinställningar i ändringsområde

 2. Under Allmänna inställningar väljer du Chatta och samarbeta.

 3. Aktivera funktionen Aktivera länkning av Dynamics 365-poster till Microsoft Teams-kanaler om du vill aktivera den grundläggande samarbetsupplevelsen. När grundläggande Microsoft Teams-integrering har aktiverats visas knappen Samarbeta i poster i kundinteraktionsappar så att du kan se ansluten teamkanal eller skapa en ny anslutning i Microsoft Teams. På fliken dokument på fliken visas dessutom även det anslutna filbibliotek för teamkanal.

 4. Om du vill aktivera den förbättrade samarbetsupplevelsen väljer du Ja för Aktivera förbättrad Microsoft Teams-integrering. Du måste ha administratörsbehörighet för Microsoft 365 för att kunna aktivera detta alternativ. Om utökad Microsoft Teams-integrering har aktiverats visas knappen Samarbeta på posten och vysidan för kundinteraktionsappar. Du kan konfigurera en anslutning med en Microsoft Teams samarbetskanal i en app.

 5. Välj Godkänn i medgivandedialogen.

  Viktigt

  När du ger ditt godkännande för din organisations räkning får appen fullständig åtkomst till alla teamgrupper och associerat innehåll som användarna har åtkomst till. Appen har fullständig åtkomst men den läser eller skriver inte till några data. Appen läser bara team-/kanallistan eller skapar team/kanaler för samarbeten gällande Dynamics 365-data.

  Anteckning

  Om du inte markerar alternativet Godkänn och en annan användare försöker fästa en entitetspost eller vy på Microsoft Teams och delar fliken med en annan användare visas följande felmeddelande: "Administratören har inte godkänt funktionen för användsynkronisering, men du kan lägga till dem manuellt." Om felmeddelandet visas går du till Fell uppstår när du fäst en post eller vy på teamkanal.

 6. Spara ändringarna. Du bör nu kunna visa knappen Samarbeta när du öppnar en post.

Så här aktiverar du integreringen för en anpassad app:

 1. Logga in på Power Apps.
 2. Välj ikonen Inställningar längst uppe till höger och sedan Avancerade inställningar.
 3. Gå till fliken Inställningar > Administration > Systeminställningar > Allmänt.
 4. Om du vill aktivera den grundläggande samarbetsupplevelsen väljer du Ja för Aktivera grundläggande Microsoft Teams-integrering. När grundläggande Microsoft Teams-integrering har aktiverats visas knappen Samarbeta i poster i kundinteraktionsappar så att du kan se ansluten teamkanal eller skapa en ny anslutning i Microsoft Teams. På fliken dokument på fliken visas dessutom även det anslutna filbibliotek för teamkanal.

  Anteckning

  Du kan endast ange Aktivera förbättrad Microsoft Teams-integrering som Ja om Aktivera grundläggande Microsoft Teams-integrering också har angetts som Ja. Om du inte aktiverar den grundläggande Microsoft Teams-integreringen tonas alternativet Aktivera förbättrad Microsoft Teams-integrering ned.

  Förbättrad miljö inaktiverad.

 1. Om du vill aktivera den förbättrade samarbetsupplevelsen väljer du Ja för Aktivera förbättrad Microsoft Teams-integrering. Du måste ha Microsoft 365 administratörsbehörighet för att kunna aktivera det här alternativet. Om utökad Microsoft Teams-integrering har aktiverats visas knappen Samarbeta på posten och vysidan för kundinteraktionsappar. Du kan konfigurera en anslutning med en Microsoft Teams samarbetskanal i en app.

  1. När du väljer Ja för Aktivera förbättrad Microsoft Teams-integrering visas två popup-rutor för medgivandebehörighet. Om du har en popup-blockerare och inte ser den andra medgivandedialogrutan, måste du inaktivera popup-blockeraren i webbläsaren.

   Inaktivera popup-blockerare.

  2. I den andra dialogrutan för samtycke markerar du kryssrutan för Medgivande för organisationens räkning och väljer sedan Godkänn.

   Markera kryssrutan för medgivande.

   Viktigt

   När du ger ditt godkännande för din organisations räkning får appen fullständig åtkomst till alla teamgrupper och associerat innehåll som användarna har åtkomst till. Appen har fullständig åtkomst men den läser eller skriver inte till några data. Appen läser bara team-/kanallistan eller skapar team/kanaler för samarbeten gällande Dynamics 365-data.

   Anteckning

   Om du inte markerar alternativet Medgivande å din organisations vägnar kommer en annan användare som försöker fästa en entitetspost eller vy på Microsoft Teams och delar fliken med en annan användare att se följande felmeddelande: "Administratören har inte godkänt användning av funktionen för användarsynkronisering, men du kan lägga till dem manuellt." Om felmeddelandet visas går du till Fell uppstår när du fäst en post eller vy på teamkanal.

 2. När det andra godkännandet har godkänts väljer du Slutför och sedan OK i vyn Systeminställningar. Ändringarna går förlorade om du inte väljer OK.

  Slutför installationen.

Vanliga frågor (för administratörer)

1. Behöver administratören för klientorganisationen göra något för att konfigurera Microsoft Teams-integreringen? Administratören för klientorganisationen måste ge sitt godkännande för att företagsprogrammet ska skapas i Azure AD och lägga till delegerade behörigheter för Team. Det här sker automatiskt när Utökad samarbetsupplevelse aktiveras i systeminställningarna för kundengagemangsappen.

2. Dokumentationen hänvisar till Administratörsbehörigheter för Microsoft 365-klientorganisation. Vad betyder det? Detta syftar på katalogadministratören eller en administratör i en klientorganisation.

3. Är aktiveringen av Dynamics 365 för samtliga miljöer eller per miljö? Samtycke ges till alla instanser inom en klientorganisation, men administratören måste aktivera funktionerna manuellt för varje instans.

4. Vilka privilegier för Active Directory tilldelas kundinteraktionsapparna?

 • Delegerade behörigheter: Group.ReadWrite.All och User.Read.All
 • Dynamics 365 Microsoft Teams-samarbetsintegrering (Enterprise-programmet), behörigheter: Group.ReadWrite.All and User.Read.All

5. Räcker det att bara har Microsoft Teams-administratörsbehörighet för att aktivera denn Microsoft Teams-integrering? Att aktivera Microsoft Teams-integrering har inget med Team-administratörsprivilegier att göra. Du måste ha administratörsbehörighet i klientorganisationen för att kunna aktivera Microsoft Teams-integrering.

6. Vilken tjänsteprincip (App ID) får den här behörigheten? Appen som används för den här integreringen, som är appen för kundinteraktion och Microsoft Teams-integrering.

7. Vad händer när medgivandet ges? Förutom medgivande anges en flagga internt i kundengagemangsappen som anger att funktionen är aktiverad. Flaggan används också för att kontrollera hur användargränssnittet fungerar, t.ex. för att visa kommandot Samarbeta för en användare.

I Microsoft Teams: Installera Dynamics 365-appen och konfigurera fliken Microsoft Teams-samarbetskanal

 1. I Microsoft Teams, välj Lagra.

  Välj Store.

 2. Sök efter Dynamics och markera sedan panelen Dynamics 365.

  Sök efter och välj Dynamics 365.

 3. Kontrollera att Lägg till för dig och Lägg till för ett team är båda är inställda på Ja.

  Du kan använda Dynamics 365-appen för egen användning eller på en Microsoft Teams-kanal för att samarbeta med andra. Om du har en befintlig Microsoft Teams-kanal markerar du båda alternativen. Annars kan du starta installationen av appen för personligt bruk och installera den för ditt Microsoft Teams senare.

  Aktivera personliga funktioner och teamfunktioner.

 4. För Lägg till ett team, välj ett team och sedan installera.

  Lägg till team.

 5. Välj en kanal i Microsoft Teams för att ansluta till en appost och välj sedan Konfigurera.

  Välj en kanal och välj Konfigurera.

 6. Välj en version 9.x-miljö och en app med enhetligt gränssnitt för att ansluta, och välj sedan Spara.

  Välj miljö och organisation och appmodul.

  Anteckning

  • Endast miljöer som innehåller kundinteraktionsappar (t.ex. Dynamics 365 Sales and Dynamics 365 Customer Service) visas i listan. Dessutom visas endast aktiva miljöer (de som inte är inaktiverade eller etablerar).
  • Endast appar med enhetligt gränssnitt.
  • Endast appmoduler som licensierats för den valda miljöer visas.
 7. Välj enhetsval eller visa val.

  1. Entitetsval: Välj en entitet att ansluta till. Du kan välja en post som visats nyligen eller använda Sökning för att hitta poster. Du kan använda filtrera efter för att begränsa sökningen till en entitetstyp. När du har valt en post, väljer du spara.

  Välj entitet.

  1. Vyval: Välj en entitet för att se en lista över tillgängliga vyer. När du har valt en vy, väljer du spara.

  Välj en vy.

  Anteckning

  If you select a personal view (mina vyer) i stället för systemvyer rekommenderas det att du delar vyn med andra användare innan du lägger till vyn i Microsoft Teams -kanalen. I annat fall kommer andra teammedlemmar inte att ha åtkomst till innehållet i vyfliken.

 8. När du har slutfört stegen ovan ser du en ny flik för Dynamics 365 i den valda teamkanalen.

Se Samarbeta med Microsoft Teams för information om hur du kan använda flikfunktionen för att samarbeta med Dynamics 365-appar.

I Microsoft Teams: Konfigurera den personliga instrumentpanelen

Konfigurera personlig instrumentpanel (Min instrumentpanel) för att fungera tillsammans med kundkommunikationsappar i Dynamics 365 utan medverkan av teammedlemmar.

 1. Öppna Dynamics 365-appen.

  Öppna Dynamics 365-appen.

 2. Välj en miljö och enhetligt gränssnitt-funktionen för att ansluta till kundkommunikationsappar i Dynamics 365 och välj sedan spara ändringar.

  Välj miljö och app.

  Anteckning

  • Endast miljöer som har kundkommunikationsappar (t.ex. Dynamics 365 Sales and Dynamics 365 Customer Service) visas i listan. Dessutom visas endast aktiva miljöer (de som inte är inaktiverade eller etablerar).
  • Endast appar med enhetligt gränssnitt.
  • Endast appmoduler som licensierats för den valda miljöer visas.
 3. Välj fliken Min instrumentpanel.

Se Använda personlig instrumentpanel för mer information om hur du kan använda Min instrumentpanel.

Government GCC-miljö

Teams-integrering med Dynamics 365 är inte tillgängligt för GCC-miljöer för myndigheter. Men det finns en lösning om du vill visa poster med appen Webbplats i Team och sedan lägga till den som en flik.

 1. Öppna en teamkanal och välj Lägg till en flik.

Öppna Team och välj Appar.

 1. Sök efter appen Webbplats och lägg till den.

Lägg till appen Webbplats.

Anteckning

Om du inte ser appen Website i Teams ber du din administratör att aktivera detta alternativ via administrationscentret för Microsoft 365.

 1. Ange ett namn på fliken och URL:en för Dynamics 365-appen, och välj sedan Spara.

Ange namn och URL för fliken.

Se även

Felsöka Microsoft Teams-integrering