Power BI innehållspaket för kredit- och inkassohantering

Det här avsnittet beskriver vad som ingår i Power BI-innehållet för kredit- och inkassohantering. Det förklarar hur du öppnar Power BI-rapporter, och ger information om den datamodell och de enheter som användes för att skapa innehållet.

Översikt

Power BI-innehållet för kredit- och inkassohantering har skapats för kredit- och inkassochefer och inkassopersonal. Det ger viktiga mått för kredit och inkasso som t.ex. dagar för dagar för utestående betalning, förfallet saldo, kreditexponering och kunder som överskrider sin kreditgräns. Det använder transaktionsdata och ger aggregerade vyer av kredit och inkasso över alla företag. Det innehåller även en uppdelning per kund, kundgrupp och företag.

Detta Power BI-innehåll består av 10 rapportsidor:

 • Två översiktssidor (en sida för en kreditöversikt) och en sida för en inkassoöversikt
 • Åtta detaljsidor ger information om kredit- och inkassomått är vrids och vänds över flera olika dimensioner.

Alla belopp i visas i systemvalutan. Du kan ange systemvalutan på sidan Systemparametrar.

Som standard visas kredit- och inkassodata för det aktuella företaget. Om du vill visa data för alla företag, tilldelar du programbehörigheten CustCollectionsBICrossCompany till rollen.

Åtkomst till Power BI-innehåll

Power BI-innehållet Kredit- och inkassohantering visas i arbetsytan Kundkredit och kundinkasso.

Rapporter som ingår i Power BI-innehållet

Power BI-innehållet CustCollectionsBICrossCompany innehåller ofta en rapport som består av en uppsättning mått. De här måtten visas som diagram, paneler och tabeller. Följande register ger en översikt över de visuella effekterna i Power BI-innehållet CustCollectionsBICrossCompany.

Rapportsida Visualisering
Inkassoöversikt
 • Förfallna kunder
 • Kundens över kreditgräns
 • DSO 30 dagar
 • Öppna ärenden
 • Genomsnittligt antal dagar till stängning av fall
 • Öppna aktiviteter
 • Genomsnittligt antal dagar till stängning av aktiviteter
 • Öppna räntefakturor
 • Öppna kravbrev
 • Kunden spärrad
 • Försäljning spärrad
 • Åldersfördelade saldon
 • Belopp för inkassostatus
 • Belopp för inkassokod
 • Orsak till avskrivning
 • Förfallet saldo efter region
 • Förväntad betalning
Kreditöversikt
 • Förfallna kunder
 • Kreditgräns vs förfallet saldo
 • Rutnät för kunder över kreditgränsen
 • Kunder över kreditgräns per företag
 • Kredit som används kontra kreditgräns
 • Kreditgräns kontra kredit som används efter region
 • Kunder per kreditvärdighet
Kreditgräns
 • Kreditgräns
 • Detaljer om kreditgräns
 • Kreditgräns per kund
 • Kreditgräns per kundgrupp
 • Kreditgräns per kreditvärdighet per företag
 • Kreditgräns kontra kredit som används efter region
Kundens över kreditgräns
 • Kundens över kreditgräns
 • Detaljer om kundens över kreditgräns
 • Kunder över kreditgräns per företag
 • Kunden över kreditgräns per kundgrupp
 • Kunder över kreditgräns efter region
Förfallna kunder
 • Förfallna kunder
 • Detaljer om förfallna kunder
 • Förfallna kunder per företag
 • Förfallna kunder per kundgrupp
 • Förfallna kunder efter region
Åldersfördelade saldon
 • Åldersfördelade saldon
 • Delajer för åldersfördelade kundsaldon
 • Åldersfördelade saldon per företag
 • Åldersfördelade saldon per kundgrupp
Förväntad betalning
 • Förväntad betalning
 • Detaljer om förväntad betalning
 • Förväntade betalningar per företag
 • Förväntade betalningar per kundgrupp
 • Förväntade betalningar efter region
Avskrivningar
 • Avskrivningar per region
 • Detaljer om avskrivningar
 • Avskrivningar per huvudkonto
 • Avskrivningar per företag
 • Avskrivningar per kundgrupp
 • Avskrivningar per region
Kravstatus
 • Omtvistat
 • Löfte om betalning brutet
 • Lova att betala
 • Detaljer om inkassostatus
 • Belopp för inkassostatus
 • Öppna ärenden
 • Öppna aktiviteter
Kravbrev
 • Belopp för inkassokod
 • Detaljer om belopp för inkassokod
 • Belopp för kravbrev per företag
 • Belopp för kravbrev per kundgrupp
 • Belopp för kravbrev efter region

Diagrammen och rutorna i samtliga dessa rapporter kan filtreras och fästas på instrumentpanelen. Mer information om hur du filtrerar och fäster i Power BI finns i Skapa och konfigurera en intrumentpanel. Du kan också använda funktionen Exportera underliggande data för att exportera underliggande data som summerats i en visualisering.

Förstå datamodellen och enheterna

Följande data används för att fylla i rapportsidorna Power-Bi-innehållet kredit- och inkassohantering. Informationen visas som sammansatta mått som mellanlagras i Enhetslagring. Enhetslagring är en Microsoft SQL Server-databas som är optimerad för analys. Mer information finns i Översikt för Power BI-integrering med enhetsarkiv.

Enhet Sammanlagda huvudmått Datakälla Fält beskrivning
CustCollectionsBIActivitiesAverageCloseTime NumOfActivities AveragecClosedTime smmActivities AverageOfChildren(AverageClosedTime) Count(ActivityNumber) Antal stängda aktiviteter och genomsnittlig tid för att avsluta dessa aktiviteter.
CustCollectionsBIActivitiesOpen ActivityNumber smmActivities Count(ActivityNumber) Antal öppna aktiviteter.
CustCollectionsBIAgedBalances AgedBalances CustCollectionsBIAgedBalancesView Sum(SystemCurrencyBalance) Summan av förfallna saldon.
CustCollectionsBIBalancesDue SystemCurrencyAmount CustCollectionsBIBalanceDueView Sum(SystemCurrencyAmount) De belopp som har förfallit.
CustCollectionsBICaseAverageCloseTIme NumOfCases, CaseAverageClosedTime CustCollectionsCaseDetail AverageOfChildren(CaseAverageClosedTime) Count(NumOfCases) Antal stängda fall och genomsnittlig tid för att avsluta dessa fall.
CustCollectionsBICasesOpen CaseId CustCollectionsCaseDetail Count(CaseId) Antal öppna fall.
CustCollectionsBICollectionLetter CollectionLetterNum CustCollectionLetterJour Count(CollectionLetterNum) Antal öppna kravbrev.
CustCollectionsBICollectionLetterAmount CollectionLetterAmounts CustCollectionsBIAccountsReceivables Sum(SystemCurrencyAmount) Saldot på bokförda kravbrev.
CustCollectionsBICollectionStatus CollectionStatusAmounts CustCollectionsBIAccountsReceivables Sum(SystemCurrencyAmount) Saldot för transaktioner med kravbrevstatus.
CustCollectionsBICredit CreditExposed AmountOverCreditLimit CustCollectionsBICreditView Sum(CreditExposed), Sum(AmountOverCreditLimit) Summan av kreditexponering och belopp som kunder överskridit kreditgränsen.
CustCollectionsBICustOnHold Spärrad CustCollectionsBICustTable Count(Blocked) Antalet kunder som är spärrade.
CustCollectionsBIDSO DSO30 CustCollectionsBIDSOView AverageOfChildren(DSO30) Dagar för utestående försäljning för 30 dagar
CustCollectionsBIExpectedPayment ExpectedPayment CustCollectionsBIExpectedPaymentView Sum(SystemCurrencyAmounts) Summan av förväntade betalningar inom ett år.
CustCollectionsBIInterestNote InterestNote CustInterestJour Count(InterestNote) Antalet räntefakturor som har skapats.
CustCollectionsBISalesOnHold SalesId SalesTable Count(SalesId) Antalet totala försäljningsorder som är spärrade.
CustCollectionsBIWriteOff WriteOffAmount CustCollectionsBIWriteOffView Sum(SystemCurrencyAmount) Summan av transaktioner som har skrivits av.