Synkronisera huvuden och rader i försäljningsorder direkt från Finance and Operations till Sales

Det här avsnittet beskriver vilka mallar och underliggande uppgifter som används för att synkronisera rubriker och rader i försäljningsorder direkt från Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition till Microsoft Dynamics 365 for Sales.

Dataflöden i Potentiell kund till kontanter

Lösningen Potentiell kund till kontanter använder funktionen Dataintegrering för att synkronisera data mellan instanser av Finance and Operations och Sales. Potentiell kund till kontanter-mallarna med funktionen för dataintegrering möjliggör ett flöde av konto-, produkt-, försäljningskvots-, försäljningsorder- samt försäljningsfakturadata mellan Finance and Operations och Sales. Följande bild visar hur data synkroniseras mellan Finance and Operations och Sales.

Dataflöden i Potentiell kund till kontanter

Mallar och uppgifter

För att gå till tillgängliga mallar, öppna PowerApps administratörscenter. Välj projekt och i det övre högra hörnet väljer du nytt projekt för att välja allmänna mallar.

Följande mall och underliggande uppgifter används för att synkronisera rubriker och rader i försäljningsorder från Finance and Operations till Sales:

 • Namnet på mallen i dataintegrering: försäljningsorder (Fin and Ops till Sales) - Direkt
 • Namnen på uppgifterna i dataintegreringsprojektet:

  • Orderrubrik
  • Orderrad

Följande synkroniseringsuppgifter krävs före synkronisering av huvuden och rader i försäljningsfakturor kan uppstå:

 • Produkter (Fin and Ops till Sales) - Direkt
 • Konton (Sales till Fin and Ops) - Direkt (vid behov)
 • Kontakter till kunder (Sales till Fin and Ops) - Direkt (vid behov)

Ange entiteten

Finance and Operations Försäljning
CDS-försäljningsorderrubriker Försäljningsorder
CDS-försäljningsorderrader Försäljningsorderinformation

Flöde för entitet

Försäljningsorder skapas i Finance and Operations och synkroniseras till Sales.

Filter i mallen ser till att endast relevanta försäljningsorder inkluderas i synkroniseringen:

 • På försäljningsordern härstammar både beställande kund och fakturerande kund från Sales inkluderas i synkroniseringen. Fälten Beställande kund hanteras externt och Fakturakund hanteras externt används för att spåra synkroniseringen i dataenheterna.
 • Försäljningsordern i Finance and Operations måste bekräftas. Endast bekräftade försäljningsorder eller försäljningsorder med högre bearbetningsstatus, exempelvis Levererad eller Fakturerad synkroniseras till Sales.
 • När en försäljningsorder skapas eller ändras måste batch-jobbet Beräkna försäljningstotalen i Finance and Operations köras. Endast försäljningsorder med beräknade försäljningstotaler synkroniseras med Sales.

Anteckning

För närvarande ingår moms relaterad till avgifter i försäljningsorderrubriken inte i synkroniseringen från Finance and Operations till Sales. Sales stöder itne skatteinformation på rubriknivå. Moms som är relaterad till tillägg på radnivå ingår emellertid i synkroniseringen.

Lösningen potentiell kund till kontanter för Sales

Nya fält har lagst till i enheten Order och visas på sidan:

 • Hanteras externt - Värdet anges som Ja när ordern kommer från Finance and Operations.
 • Bearbetningsstatus - Detta fält visar bearbetningsstatusen för ordern i Finance and Operations. Följande värden finns:

  • Aktiva
  • Bekräftat
  • Följesedel
  • Fakturerat
  • Plockat
  • Delvis plockad
  • Delvis förpackad
  • Skeppat
  • Delvis levererad
  • Delvis fakturerad
  • Avbröts

Inställningen Har endast externt hanterade produkter används i andra scenarier för försäljningsorder (t.ex. synkronisering från Sales till Finance and Operation) i syfte att konstant hålla reda på om en försäljningsordern helt består av externt underhållna produkter. Om en försäljningsorder helt består av externt underhållna produkter, underhålls produkter i Finance and Operations. Denna inställning hjälper till att garantera att du inte försöker synkronisera försäljningsorderraderna som har produkter som är okända för Finance and Operations.

Knapparna Skapa faktura, Annullera order, Beräkna om, Hämta produkter och Slå upp adress på sidan Försäljningsorder döljs för externt hanterade order eftersom fakturorna skapas i Finance and Operations och synkroniseras med Sales. Ordersidan kan inte redigeras eftersom försäljningsorderinformationen synkroniseras från Finance and Operations.

Status för försäljningsorder förblir aktiv för att se till att ändringar från Finance and Operations når Försäljningsordern i Sales. För att styra detta beteende, ange standardvärdet till Statuskod [Status] till Aktiv i dataintegreringsprojektetet.

Ställa in mappning och förutsättningar

Innan du synkroniserar försäljningsorder är det viktigt att du uppdaterar följande inställningar i systemen.

Inställningar i Sales

 • Se till att behörigheterna ställs in för teamet som användaren från din Sales-anslutning har tilldelats. Om du använder demodata har användaren vanligtvis administratörsåtkomst, men inte administratöråtkomst. Om gruppen inte har administratörsåtkomst även när du kör projektet från dataintegration, visas ett felmeddelande att primärt team saknas.

  Gå till Inställningar > Säkerhet > Team, väljer du relevant team, klickar på Hantera roller och väljer en roll med önskade behörigheter, t.ex. systemadministratör.

 • Gå till inställningar > Administration > systeminställningar > Sales och säkerställ att följande inställningar används:

  • Alternativet Använd systemets prisberäkningssystem är Ja.
  • Fältet Metod för rabattberäkning har tilldelats radartikel.

Inställningar i Finance and Operations

Gå till försäljning och maarknadsföring > periodiska uppgifter > Beräkna försäljningssummor och ange att jobbet ska köras som ett batchjobb. Ange alternativet Beräkna summor för försäljningsorder till Ja. Detta steg är viktigt eftersom endast försäljningsorder med beräknade försäljningstotaler synkroniseras med Sales. Batch-jobbets frekvens ska vara densamma som frekvensen för synkroniseringen av försäljningsordern.

Inställningar i dataintegreringsprojektet

Aktivitet för försäljningsrubrik

 • Kontrollera att nödvändig mappning finns för InvoiceCountryRegionId till BillingAddress_Country och för DeliveryCountryRegionId till DeliveryAddress_Country.

  Mallvärdet är en värdemappning där flera länder eller regioner som mappas.

 • En prislista krävs för att skapa order i Sales. Uppdatera värdemappen för pricelevelid.name [Price list name] till den prislista som används i Sales efter valuta. Du kan använda standardprislistan för en enda valuta. Om du har prislistor i flera valutor kan du använda en värdekarta.

  Standardmallvärdet för pricelevelid.name [Prislistenamn] är CRM Service USA (exempel).

Aktivitet på försäljningsrad

 • Kontrollera att nödvändig mappning finns i DeliveryCountryRegionId till DeliveryAddress_Country.

  Mallvärdet är en värdemappning där flera länder eller regioner som mappas.

 • Kontrollera att nödvändig värdemappning finns för Säljenhetssymbol i Finance and Operations.

  En värdemall som har en värdemappning definieras för SalesUnitSymbol till Antal_UOM.

Mallmappning i dataintegrering

Anteckning

Fälten betalningsvillkor, fraktvillkor, leveransvillkor, leveranssätt och leveransläge tillhör inte standardmappningarna. Om du vill mappa dessa fält måste du konfigurera en värdemappning som är specifik för data i organisationer som enheten synkroniseras mellan.

I följande illustrationer visas ett exempel på en mallmappning i dataintegrering.

Anteckning

Mappningen visar vilken fältinformation som kommer att synkroniseras från Sales till Finance and Operations.

Orderrubrik

Mallmappning i dataintegreraren

Orderrad

Mallmappning i dataintegreraren

Potentiell kund till kontanter

Synkronisera konton direkt från Sales till kunder i Finance and Operations

Synkronisera produkter direkt från Finance and Operations till produkter i Sales

Synkronisera kontakter direkt från Sales till kontakter i Finance and Operations

Synkronisera huvuden och rader i försäljningsfakturor direkt från Finance and Operations till Sales