Ställ in ett platsdirektiv för inlagring av inköpsorder

I den här proceduren visas hur du ställer in ett enkelt platsdirektiv. I exemplet som visas skapas ett platsdirektiv som ska användas för att fastställa var du vill placera artiklar som har tagits emot för en inköpsorder. Du kan spela upp den här uppgiftsguiden med nämnda data med hjälp av demonstrationsdataföretaget USMF. Förutsättningar: Du måste skapa en dispositionskod. I den här proceduren använder vi dispositionskoden Relabel. Om du skapar ett platsdirektiv i dina egna data måste du ha ställt in avancerad lagerhantering för dina lagerställen och artiklar. Den här proceduren är avsedd för lagerchefen.

 1. Gå till Lagerstyrning > Inställningar > Platsdirektiv.
 2. Välj Inköpsorder i fältet Typ av arbetsorder.

Skapa en platsdirektivrubrik

 1. Klicka på Ny.
 2. Ange ett nummer i fältet Sekvensnummer.
  • Det här är den ordning som platsdirektiven bearbetas i för vald arbetstyp. Du kan också ändra sekvensen, om det behövs.
 3. Skriv ett värde i fältet Namn.
  • Detta är den unika identifieraren för det här direktivet.
 4. Välj Placera i fältet Arbetstyp.
  • Välj den typ av arbete som ska utföras. För direktiv med arbetsordertypen Inköpsorder är Placera det enda värdet som stöds.
 5. Ange ett värde i fältet Plats.
 6. Ange ett värde i fältet Lagerställe.
  • Lämna direktivkoden tom. Direktivkoder används för att länka en arbetsorderrad av typen Placera till ett visst direktiv. För inköpsorder kommer platsen för den senaste arbetsorderraden av typen Placera att matchas innan arbetsmallen fastställs. Därför går det inte att koppla den sista raden i en arbetsmall till ett visst direktiv.
 7. Skriv ett värde i fältet Dispositionskod.
  • Dispositionskoden begränsar användningen av platsdirektivet, så platsdirektivet används bara om lagerställearbetaren anger det specifika värdet under registreringen av artikeln med en mobil enhet.
 8. Klicka på Spara.

Redigera frågan för direktiv

 1. Klicka på Redigera fråga.
  • Användningen av detta direktiv har redan begränsats för användning för registrerade artiklar i lagerstället som du angav, och med dispositionskoden som du angav. Du kan lägga till andra begränsningar med hjälp av frågan.
 2. Klicka på OK.

Lägg till direktivrader

 1. Klicka på Ny.
  • Det här är den ordning som platsdirektivraderna bearbetas i för vald arbetstyp. Du kan också ändra sekvensen, om det behövs.
 2. Ange ett värde i fältet Från kvantitet.
  • Detta är den lägsta kvantitet som direktivraden är giltig för.
 3. Ange ett värde i fältet Till kvantitet.
 4. Skriv ett värde i fältet Enhet.
  • Enheten som Från-kvantiteten och Till-kvantiteten uttrycks i. Om du låter det här fältet vara tomt används lagerenheten för artikeln.
 5. Välj ett alternativ i fältet Hitta kvantitet.
  • Inga eller registreringsskyltskvantitet: Kvantiteten som har registrerats på respektive registreringsskylt. Sammansatt kvantitet: Hela kvantiteten som har registrerats. Resterande kvantitet: Den kvantitet som fortfarande ska registreras från inköpsorderraden. Förväntad kvantitet: Den totala kvantiteten som anges på inköpsorderraden.
 6. Markera eller avmarkera kryssrutan Begränsa per enhet.
  • Om du väljer det här alternativet och anger enheten på sidan Begränsa per enhet kan bara artiklar med den måttenheten placeras på platsen. Om till exempel måttenheten är lastpallar kan endast artiklarna på lastpallar placeras på en specifik plats.
 7. Markera eller avmarkera kryssrutan Tillåt delning.
  • Detta gör att direktivet kan dela kvantiteten mellan flera platser.
 8. Klicka på Spara.

Begränsa direktivraden till en viss enhet

 1. Klicka på Begränsa per enhet.
  • Den här knappen är bara tillgänglig när du trycker på Spara efter att du har markerat kryssrutan Begränsa per enhet.
 2. Skriv ett värde i fältet Enhet.
 3. Stäng sidan.

Lägg till åtgärdsrad för platsdirektiv

 1. Klicka på Ny.
  • Det här är den ordning som platsdirektivåtgärdsraderna bearbetas i för vald arbetstyp. Du kan också ändra sekvensen, om det behövs.
 2. Skriv ett värde i fältet Namn.
  • Detta är den unika identifieraren för den här direktivåtgärden.
 3. Välj ett alternativ i fältet Användning av fast lagerplats.
  • Fasta och inte fasta lagerplatser: Alla icke-fasta platser är giltiga samt produktens egen fasta plats, inom det intervall som angetts i frågan. Endast fast lagerplats för produkten: Fasta platser för produkten är giltiga, och alla produktvarianter delar samma uppsättning fasta platser. Endast fast lagerplats för produktvarianterna: Endast fasta platser som anges för varje produktvariant är giltiga.
 4. Välj ett alternativ i fältet Strategi.
  • Tillverkningsorder av typen Produktorder stöder följande strategier: Ingen: Artikeln placeras på den första platsen som hittas. Konsolidera: Artikeln placeras på en plats där liknande artiklar redan är tillgängliga. Tom plats utan inkommande arbete: Artikeln placeras på den första tomma plats som hittas. En plats anses vara tom om den inte har något fysiskt lager och inget förväntat inkommande arbete.
 5. Klicka på Spara.

Redigera frågan för direktivåtgärdsrad

 1. Klicka på Redigera fråga.
 2. Klicka på Lägg till.
 3. Skriv Platsprofil-ID i fältet Fält.
  • I det här exemplet ska du begränsa de möjliga platserna med hjälp av ett platsprofil-ID.
 4. Ange ett värde i fältet Kriterier.
 5. Klicka på OK.
  • Du kan fortsätta att lägga till direktivrader och direktivåtgärder tills du har täckt alla möjliga scenarier i ditt lagerställe.