Egenskapen LitigationHoldEnabled skiljer sig åt mellan Lokal och Exchange Online

Symptom

Du befinner dig i en hybridmiljö för Microsoft Exchange-distribution. När du har introducerat en lokal postlåda i Exchange Online och du har aktiverar Bevarande av juridiska skäl märker du att värdet för en postlåda inte överensstämmer mellan molnet och lokala LitigationHoldEnabled platser.

Du kan till exempel köra följande kommandon för att kontrollera statusen Bevarande av juridiska skäl i postlådan i Exchange Online och Exchange Server.

Exempel 1: Bevarande av juridiska skäl är aktiverat för användare A:s postlåda i Exchange Online.

Get-Mailbox UserA | FL *LitigationHoldEnabled*

LitigationHoldEnabled : True

Exempel 2: Bevarande av juridiska skäl är inaktiverat för fjärrpostlådan för användare A.

Get-RemoteMailbox UserA | FL *LitigationHoldEnabled*

LitigationHoldEnabled : False

Orsak

Detta är avsiktligt. När postlådan flyttas från Exchange Server till Exchange Online skrivs attributet inte tillbaka från molnet till msExchUserHoldPolicies lokalt under synkronisering. Det gäller såvida inte värdet för msExchUserHoldPolicies attributet i källan inte är Null.

Mer information

Mer information om attribut som skrivs från lokal plats till Office 365 och från Azure Active Directory (Azure AD) till lokalt finns i Azure AD Connect-synkronisering: Attribut synkroniseradetill Azure Active Directory.