Skydda en Android-enhet med krypteringHow to protect your Android device using encryption

När du krypterar en enhet omsluter du informationen på den i ett lager med skyddande kod som förhindrar att obehöriga personer får åtkomst till den.When you encrypt a device, you are wrapping the information on it in a layer of protective code that prevents unauthorized people from accessing it. Organisationen kräver att du krypterar din Android-enhet för att skydda innan du kommer åt företagsfiler, -e-post eller -data som ett steg mot att se till att informationen är skyddad.As a step towards making sure your information is secured, your organization is requiring you to encrypt your Android device before you can access company files, email, or data.

Anteckning

Vissa Android-enheter, inklusive vissa av Huawei och de som gjorts av Vivo och OPPO, kan inte krypteras.Certain Android devices, including some made by Huawei and those made by Vivo and OPPO, cannot be encrypted. Läs mer här.Find out more here.

Om du avregistrerar telefonen förblir den krypterad.If you unenroll your phone, it will remain encrypted.

 1. Kontrollera att en PIN-kod eller ett lösenord för skärmlås har angetts för enheten.Ensure that a screen lock PIN or password has been set for your device.

 2. Under Inställningar väljer du Säkerhet > Kryptera enhet.In Settings, choose Security > Encrypt Device. (På vissa telefoner måste du välja Lagring > Lagringskryptering eller Lagring > Låsskärm och säkerhet > Andra säkerhetsinställningar för att hitta krypteringsalternativet).(On some phones, you’ll need to choose Storage > Storage encryption or Storage > Lock screen and security > Other security settings to find the "Encrypt" option).

 3. Följ anvisningarna på skärmen.Follow the onscreen instructions. Enheten kan starta om flera gånger under krypteringen.During encryption, your device might restart several times.

Vad du gör om du har problemWhat to do if you have issues

Problem: Du har redan krypterat enheten och du ser något av följande:Issue: You have already encrypted your device, and you see one of the following:

 • Krypteringsknappen är inaktiverad.The encryption button is disabled.
 • Du ser ett meddelande om att du fortfarande behöver kryptera enheten.You see a message saying that you still need to encrypt.
 • Fel uppstår när du försöker använda företagsportalappen.You get errors when trying to use the Company Portal app.

Saker du kan provaThings to try

 • Kontrollera att enheten är laddad och inkopplad.Make sure that your device is charged and plugged in.

 • Kontrollera att du har ställt in en PIN-kod eller ett lösenord på enheten.Make sure that you've set a PIN or password on your device.

 • Om du redan har ställt in en PIN-kod eller ett lösenord på enheten kan du prova följande steg, som företagets support kan kräva för att göra enheten säkrare.If you've already set a PIN or password on your device, try the following steps, which your company support might require to make your device more secure. Menynamnen i de här stegen kan skilja sig något från de som visas på din enhet, beroende på vilken typ av Android-enhet du har.The menu names that you see might be slightly different from the ones in the steps, depending on the type of Android device you have.

  1. Gå till Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Skärmlås.Go to Settings > Lock Screen and Security > Screen lock. Bekräfta din aktuella PIN-kod eller ditt lösenord.Confirm your current PIN or password.

  2. På skärmen Välj skärmlås väljer du vilken typ av skärmlås du vill använda.On the Choose screen lock screen, choose the type of screen lock you want to use.

  3. När du har valt skärmlås går du tillbaka till skärmen Låsskärm och säkerhet och väljer Säker start.After you've chosen your screen lock, go back to the Lock Screen and Security screen and select Secure Startup.

  4. På skärmen Säker start trycker du på Kräv PIN-kod för att starta enheten och sedan på Fortsätt.On the Secure startup screen, tap Require PIN to start device, and tap Continue.

  5. Välj en PIN-kod (du kan ange samma som du angav tidigare) och tryck på Bekräfta din PIN-kod.Choose a PIN (you can enter the same one that you entered previously), and tap Confirm your PIN.

  6. Öppna företagsportalappen, välj din enhet och tryck på Kontrollera efterlevnad.Open the Company Portal app, select your device, and tap Check Compliance.

Behöver du fortfarande hjälp?Still need help? Kontakta företagets support (du hittar kontaktinformation på företagsportalwebbplatsen) eller skriv till Microsoft Android-teamet.Contact your company support (check the Company Portal website for contact information), or write the Microsoft Android team.