Konfigurera iOS-enhetsåtkomst till företagsresurserSet up iOS device access to your company resources

Registrera din iOS-enhet i Intune-företagsportalappen för att få säker åtkomst till organisationens e-post, filer och appar.Enroll your iOS device with the Intune Company Portal app to gain secure access to your organization's email, files, and apps.

När enheten har registrerats blir den hanterad.After your device is enrolled, it becomes managed. Din organisation kan tilldela principer och appar till enheten via en MDM-provider för hantering av mobilenheter, t.ex. Intune.Your organization can assign policies and apps to the device through a mobile device management (MDM) provider, such as Intune.

För att kunna komma åt arbets- eller skolinformation från din enhet måste du konfigurera enheten så att den matchar organisationens önskade inställningar.To maintain access to work or school information from your device, you'll need to configure your device to match your organization's preferred settings. Den här artikeln beskriver hur du använder Företagsportalen för att registrera enheten och underhålla organisationens inställningskrav.This article describes how to use Company Portal to enroll you device and maintain your organization's setting requirements.

Anteckning

Om du försökte komma åt företagets e-post i e-postprogrammet och du fick ett meddelande om att enheten måste vara hanterad, är du på rätt plats.If you tried to access company email in the Mail app, and received a prompt to get your device managed, you're in the right place. Följ anvisningarna nedan för att få åtkomst till din e-post och andra företagsresurser på iOS-enheten.Follow the instructions below to get access to your email and other company resources on your iOS device.

Vad du kan förvänta dig av företagsportalappenWhat to expect from the Company Portal app

SäkerhetSecurity

Under installationen kräver appen att du autentiserar dig själv hos organisationen.During initial setup, the app requires that you authenticate yourself with your organization. Du informeras sedan om eventuella enhetsinställningar som du behöver uppdatera.It then informs you of any device settings you must update. Organisationer anger exempelvis ofta krav på lägsta eller högsta antal tecken i lösenordet som du måste uppfylla.For example, organizations often set minimum or maximum character password requirements that you'll be required to meet.

SkyddProtection

När enheten har registrerats fortsätter företagsportalappen att se till att enheten är skyddad.After your device is enrolled, the Company Portal app will continue to make sure that your device is protected. Om du till exempel installerar en app från en ej betrodd källa kommer appen meddela dig och återkallar ibland åtkomst till företagets data.If you install an app from an untrusted source, for example, the app will alert you and sometimes revoke access to company data. Den här typen av princip är vanlig i organisationer och kräver ofta att du avinstallerar den icke betrodda appen innan du kan få åtkomst igen.This kind of policy is common in organizations, and often requires you to uninstall the untrusted app before you can regain access.

Konfigurera meddelandenSetting notifications

Om organisationen inför ett nytt säkerhetskrav efter registreringen, t.ex. multifaktorautentisering, meddelar företagsportalappen dig.If after enrollment your organization enforces a new security requirement, such as multi-factor authentication, the Company Portal app will notify you. Du får möjlighet att justera dina inställningar så att du kan fortsätta arbeta från enheten.You'll have the chance to adjust your settings so that you can continue to work from your device.

Mer information om registrering finns i Vad händer när jag installerar företagsportalappen och registrerar min enhet?.To learn more about enrollment, see What happens when I install the Company Portal app and enroll my device?.

Registrera din iOS-enhetEnroll your iOS device

Gå till appbutiken för att ladda ned och installera Intune-företagsportalappen på din enhet.Go to the App store to download and install the Intune Company Portal app on your device. Du måste även ha en Wi-Fi-anslutning och åtkomst till Safari under registreringen.You'll also need to maintain a Wi-Fi connection and have access to Safari during enrollment.

En paus på mer än några minuter under registreringen göra att appen stängs eller att installationen avslutas.Pausing for more than a few minutes during enrollment might cause the app to close or end setup. Om detta inträffar öppnar du företagsportalappen och försöker igen.If this happens, open the Company Portal app and try again.

 1. Öppna företagsportalen och logga in med ditt arbets- eller skolkonto.Open Company Portal and sign in with your work or school account.

  Exempel på skärmbild av appen Företagsportal, Logga in.

 2. När du uppmanas att ta emot meddelanden från företagsportalappen trycker du på Tillåt.When prompted to receive Company Portal notifications, tap Allow. Företagsportalen använder meddelanden för att avisera dig, t.ex. om dina enhetsinställningar behöver uppdateras.Company Portal uses notifications to alert you if, for example, your device settings need to be updated.

  Exempel på skärmbild av startsidan för Företagsportal, skärmen ”Meddelanden”.

 3. Välj Börja på skärmen Konfigurera åtkomst.On the Set up access screen, select Begin.

  Exempel på skärmbild av Företagsportal, skärmen ”Konfigurera åtkomst”.

 4. Gå igenom listan med enhetsinformation som din organisation kan och inte kan se.Read through the list of device information your organization can and can't see. Tryck sedan på Fortsätt.Then tap Continue.

 5. Läs anvisningarna på skärmen Vad händer nu?Read through the instructions on the What's next? screen. När du är redo att ladda ned och installera hanteringsprofilen trycker du på Fortsätt.When you're ready to download and install the management profile, tap Continue.

Viktigt

Nästa steg och vilka skärmar som visas varierar beroende på din iOS-version.These next steps and screens will differ depending on your iOS version. Följ anvisningarna för din iOS-version.Follow the steps for your iOS version.

 1. Safari öppnar webbplatsen för Företagsportal på enheten.Safari opens the Company Portal website on your device. När du uppmanas att ladda ned konfigurationsprofilen trycker du på Tillåt.When prompted to download the configuration profile, tap Allow. Om du använder en enhet som kör:If you're on a device running:

  • iOS 12.2 och senare: När nedladdningen har slutförts trycker du på Klar.iOS 12.2 and later: When the download is complete, tap Done. Fortsätt till steg 7 i den här artikeln.Continue to step 7 in this article.
  • iOS 12.1 och tidigare: Du omdirigeras automatiskt till appen Inställningar.iOS 12.1 and earlier: You'll be automatically redirected to the Settings app. Gå vidare till steg 8 i den här artikeln.Skip to step 8 in this article.

  Om du trycker på Ignorera av misstag, uppdaterar du sidan.If you accidentally tap Ignore, refresh the page. Du uppmanas att öppna appen Företagsportal.You'll be prompted to open the Company Portal app. Från appen kan du trycka på Ladda ned igen.From the app, you can tap Download again.

Anteckning

Du måste installera hanteringsprofilen enligt beskrivningen i nästa steg inom 8 minuter efter nedladdningen.You must install the management profile as described in the next steps within 8 minutes of downloading it. Annars tas profilen bort och du måste börja om registreringen.If you don't, the profile will be removed and you'll have to restart enrollment.

 1. iOS 12.2 och senare: När du uppmanas att öppna appen Företagsportal trycker du på Öppna.iOS 12.2 and later only: When prompted to open Company Portal, tap Open. Skärmen Installing Management Profile (Installera hanteringsprofil) visar en lista över stegen för att installera profilen.The Installing Management Profile screen lists the steps to install the profile.

  Exempel på skärmbild av Företagsportal, skärmen Installing Management Profile (Installera hanteringsprofil).

 2. Gå till appen Inställningar och tryck på Profile Downloaded (Nedladdad profil).Go to the Settings app and tap Profile Downloaded.

  Om alternativet Profile Downloaded (Nedladdad profil) inte visas går du till Allmänt > Profiler.If Profile Downloaded doesn't appear as an option, go to General > Profiles. Om du fortfarande inte ser profilen kan du behöva ladda ned den igen.If you still don't see the profile, you may need to download it again.

  Exempel på skärmbild av appen Inställningar, inställningen Profile Downloaded (Nedladdad profil).

 3. Tryck på Installera.Tap Install.

 4. Ange ditt enhetslösenord.Enter your device password. Tryck sedan på Installera.Then tap Install.

  Exempel på skärmbild av appen Inställningar, skärmen Installing Profile (Installera profil), med markören på knappen Installera.

 5. Nästa skärm är en standardsystemvarning för enhetshantering.The next screen is a standard system warning for device management. Fortsätt med installationen genom att trycka på Installera.To continue with installation, tap Install. Om du uppmanas att lita på fjärrhantering trycker du på Förtroende.If prompted to trust remote management, tap Trust.

  Exempel på skärmbild av appen Inställningar, standardskärm för systemvarning om rotcertifikat och hantering av mobilenheter.

 6. När installationen är klar trycker du på Klar.After installation is complete, tap Done. Kontrollera att profilen har installerats, gå till inställningarna för Profiler och enhetshantering.To verify that the profile was installed, go to the Profiles & Device Management settings. Du bör se profilen under Hantering av mobilenheter.You should see the profile listed under Mobile Device Management.

  Exempel på skärmbild av appen Inställningar, inställningar för Profiler och enhetshantering, som visar hanteringsprofilen.

 7. Gå tillbaka till appen Företagsportal.Return to the Company Portal app. Företagsportalen börjar synkronisera och konfigurera din enhet.Company Portal will begin to sync and set up your device. Du kan uppmanas att uppdatera ytterligare enhetsinställningar.Company Portal might prompt you to update additional device settings. I så fall trycker du på Fortsätt.If it does, tap Continue.

  Exempel på skärmbild av appen Företagsportal, skärmen ”Konfigurera åtkomst”, med en gul triangel bredvid inställningskraven.

 8. Du vet att installationen är klar när alla objekt i listan visas med en grön cirkel.You'll know that setup is complete when all items in the list show a green circle. Tap Klar.Tap Done.

  Exempel på skärmbild av appen Företagsportal, ”Nu är du klar!”

Anteckning

Om din organisation övervakar röst- och databegränsningar, eller ger dig en företagsägd enhet, kan du behöva utföra några ytterligare steg.If your organization monitors voice and data limits, or provides you with a company-owned device, you might have a few more steps to complete. Om du uppmanas att installera appen Datalert läser du avsnittet om hur du registrerar din enhet i kostnadshanteringen för telekommunikation.If you're prompted to install the Datalert app, see enrolling your device in telecom expense management. Om din organisation är en del av Apples program för enhetsregistrering (DEP) tar du reda på hur du registrerar din företagsägda enhet.If your organization is part of Apple's Device Enrollment Program, find out how to enroll your company-owned device.

IT-administratörssupportIT administrator support

Om du är IT-administratör och stöter på problem när du registrerar enheter kan du läsa Felsöka problem med registrering av iOS-enhet i Microsoft Intune.If you're an IT administrator and run in to problems while enrolling devices, see Troubleshooting iOS device enrollment problems in Microsoft Intune. Den här artikeln innehåller vanliga fel, deras orsaker och stegen för att lösa dem.This article lists common errors, their causes, and steps to resolve them.

Nästa stegNext steps

Hitta appar som hjälper dig i arbetet eller skolan.Find apps that will help you at work or school. Lär dig hur appar blir tillgängliga för dig via Företagsportalen.Learn how apps are made available to you through Company Portal.

Behöver du fortfarande hjälp?Still need help? Kontakta företagets support.Check in with your company support. Du hittar kontaktinformationen på Företagsportalens webbplats.You can find their contact information on the Company Portal website.