Konfigurera iOS-enhetsåtkomst till företagsresurserSet up iOS device access to your company resources

Registrera din iOS-enhet i Intune-företagsportalappen för att få säker åtkomst till organisationens e-post, filer och appar.Enroll your iOS device with the Intune Company Portal app to gain secure access to your organization's email, files, and apps.

Innan du kan komma åt upphovsrättsskyddade data från en företagsenhet eller personlig enhet måste enheten vara hanterad.Before you're allowed to access proprietary data from a coporate or personal device, you're required to get your device managed. När enheten är hanterad tilldelar din organisation principer och appar till enheten via en MDM-provider för hantering av mobilenheter.After your device becomes managed, your organization will assign policies and apps to the device through their mobile device management (MDM) provider.

För att kunna komma åt arbets- eller skolinformation från din enhet måste du konfigurera enheten så att den matchar organisationens önskade inställningar.To maintain access to work or school information from your device, you must configure your device to match your organization's preferred settings. Den här artikeln beskriver hur företagsportalen hjälper dig att registrera, konfigurera och underhålla din enhet så att den uppfyller dessa krav.This article describes how Company Portal helps you enroll, configure, and maintain your device to meet these requirements.

Anteckning

Om du försökte komma åt företagets e-post i e-postprogrammet och du fick ett meddelande om att enheten måste vara hanterad, är du på rätt plats.If you tried to access company email in the Mail app, and received a prompt to get your device managed, you're in the right place. Följ anvisningarna nedan för att få åtkomst till din e-post och andra företagsresurser på iOS-enheten.Follow the instructions below to get access to your email and other company resources on your iOS device.

Vad du kan förvänta dig av företagsportalappenWhat to expect from the Company Portal app

SäkerhetSecurity

Under installationen kräver appen att du autentiserar dig själv hos organisationen.During initial setup, the app requires that you authenticate yourself with your organization. Du informeras sedan om eventuella enhetsinställningar som du behöver uppdatera.It then informs you of any device settings you must update. Organisationer anger exempelvis ofta krav på lägsta eller högsta antal tecken i lösenordet som du måste uppfylla.For example, organizations often set minimum or maximum character password requirements that you'll be required to meet.

SkyddProtection

När enheten har registrerats fortsätter företagsportalappen att se till att enheten är skyddad.After your device is enrolled, the Company Portal app will continue to make sure that your device is protected. Om du till exempel installerar en app från en ej betrodd källa kommer appen meddela dig och återkallar ibland åtkomst till företagets data.If you install an app from an untrusted source, for example, the app will alert you and sometimes revoke access to company data. Appskyddsprinciper som den här är vanliga i organisationer.App protection policies like this one are common in organizations. De kräver ofta att du avinstallerar den obetrodda appen innan du kan få åtkomst igen.They often require you to uninstall the untrusted app before you can regain access.

Konfigurera meddelandenSetting notifications

Om organisationen inför ett nytt säkerhetskrav efter registreringen, t.ex. multifaktorautentisering, meddelar företagsportalappen dig.If after enrollment your organization enforces a new security requirement, such as multi-factor authentication, the Company Portal app will notify you. Du får möjlighet att justera dina inställningar så att du kan fortsätta arbeta från enheten.You'll have the chance to adjust your settings so that you can continue to work from your device.

Mer information om registrering finns i Vad händer när jag installerar företagsportalappen och registrerar min enhet?.To learn more about enrollment, see What happens when I install the Company Portal app and enroll my device?.

Innan du börjarBefore you start

  • När du väl påbörjar registreringen är det viktigt att du slutför hela processen.Once you begin enrollment, make sure that you finish the entire process. Om du pausar under mer än ett par minuter kan installationsprogrammet avslutas och du måste börja om från början.If you pause for more than a few minutes, setup may end and require you to start over.
  • Om processen skulle misslyckas återgår du till företagsportalappen och försöker igen.If this process should fail, return to the Company Portal app and try again.
  • Kontrollera att ditt Wi-Fi fungerar och att Safari fungerar på din enhet.Check that your Wi-Fi is working, and that Safari works on your device.
  • Ladda ner och installera Intune-företagsportalappen.Download and install the Intune Company Portal app.

Använd företagsportalappen för att konfigurera åtkomst till företagsresurserUsing the Company Portal app to set up access to company resources

Det här ser duWhat you see FörklaringExplanation
Inloggningsskärmen för företagsportalen, med inloggningsknappen längst ned. Öppna företagsportalappen och tryck på Logga in.Open the Company Portal app and tap Sign In.
Azure AD-inloggningsprompt. Ange din företags-e-post och tryck på nästa.Enter your company email address, then tap Next.
Azure AD-lösenordsprompt. Ange ditt lösenord och tryck på logga in.Enter your password, then tap Sign in.
Läser in välkomstskärmen för företagets resurser. Vänta tills den här skärmen har lästs in.Wait for this screen to load.
Sidan Allmänna villkor. Läs och godkänn alla villkor.Read and Accept All of the Terms and Conditions.
Skärmen för konfiguration av företagsåtkomst. Tryck på Börja för att påbörja processen med att ge enheten åtkomst till företagsresurser.Tap on Begin to begin the process of making your device able to access company resources. Om du inte kan göra det just nu, kan du skjuta upp processen, men det innebär att du inte längre kommer åt e-post, dokument och mer.If you can't do this right now, you can Postpone the process, but it means you won't be able to get email, documents, and more.
Skärmen vad kan mitt företag se. Du kan läsa mer om vad ditt företag kan se genom att trycka på länken längst ned.You can Learn more about what your company can see by tapping the link at the bottom. Annars trycker du på fortsätt.Otherwise, tap Continue.
Skärmen vad händer nu. På den här skärmen får du veta vad som händer i installationen.This screen walks you through what's happening in the setup. Du kommer att använda Safari, inställningsappen och företagsportalappen.You'll spend time in Safari, the Settings app, and the Company Portal app. Tryck på Fortsätt.Tap Continue.
Laddningsskärmen efter att du trycker nästa på vad händer nu. Vänta tills den här skärmen har lästs in.Wait for this screen to load.
Växlade till Safari för registrering. Du skickas till Safari att hämta hanteringsinformation för din enhet.You're sent to Safari to get management information for your device.
Systemprompt som ber att inställningsappen öppnas. Tryck på tillåt för att öppna inställningsappen och ladda ner konfigurationsprofilen.Tap Allow to open the Settings app to download the configuration profile. Du installerar den här för att låta ditt företag hantera företagsinformation på din enhet.You install this to let your company manage corporate information on your device.
Skärmbild av skärmen Installera profil i enhetsinställningarna. Tryck på Installera.Tap Install.
Den modala dialogrutan installerar profilen längst ned på skärmen. Tryck på Installera.Tap Install.
Laddningsskärmen profilen installeras. Vänta tills den här skärmen har lästs in.Wait for this screen to load.
Skärmen profilhanteringsvarning. Den här varningen, skriven av Apple, ger dig mer information om vilka typer av åtgärder som kan utföras på en hanterad enhet.This warning, written by Apple, lets you know more about what types of actions could be taken on a device under management. Läs mer om vilken information som ditt företag kan se.Find out more about what information your company can see.
Systemprompt som frågar om förtroende för fjärrhantering. Tryck på lita på för att låta ditt företag hantera företagsinformation och inställningar på din enhet.Tap Trust to allow your company to manage corporate information and settings on your device.
Laddningsskärmen profilen färdigställs. Vänta tills den här skärmen har lästs in.Wait for this screen to load.
Skärmen profilen installerad. Din profil är installerad och din enhets företagsinformation och inställningar är mycket närmare att vara hanterade.Your profile is installed and your device's corporate information and settings are much closer to being managed.
Växlade till Safari för registrering. Du skickas tillbaka till Safari för att hämta hanteringsinformation för din enhet.You're sent back to Safari to finish getting management information for your device.
Systemprompt om att öppna företagsportalen. Tryck på Öppna.Tap Open.
Skärmen läser in företagsresurser. Vänta tills den här skärmen har lästs in.Wait for this screen to load.
Välj enhetskategori i företagsportalappen. Välj den bästa kategorin för din enhet.Select the best category for your device. Vanligtvis handlar det om vem som äger enheten eller var den befinner sig.This usually has to do with who owns the device, or where it's located most of the time.
Vald kategori.
Enhetshanteringen lyckades. Nu måste inställningarna uppdateras. Du har lyckats få din enhet hanterad.You've successfully gotten your device managed. Det finns troligen fortfarande inställningar, som lösenordslängden, som ditt företag kan vilja att du uppdaterar.There are likely still settings, like the length of your password, that your company may need you to update. Tryck på Fortsätt för att fortsätta.Tap Continue to proceed.
Bekräftar enhetsinställningarna. Företagsportalen kontrollerar om någon av dina inställningar behöver uppdateras.Company Portal will check to see if any of your settings need to be updated.
Inställningskontrollen slutförd med en felaktig OS-version Företagsportalen ger dig instruktioner för hur du kan lösa eventuella problem med dina inställningar.Company Portal will provide instructions on how you can fix any issues with your settings. När du har löst problemen, trycker du på kontrollera inställningar.Once you finish fixing the issues, tap Check Settings.
Laddningsskärmen bekräftar enhetsinställningarna Din enhet kontrollerar om dina inställningar är säkra nog för åtkomst till företagets resurser.Your device will check to see if your settings are secure enough to access company resources.
Registrerade och uppdaterade inställningarna Gratulerar!Congratulations! Enheten har nu registrerats i Intune.Your device is now enrolled in Intune.

Anteckning

Du kan behöva utföra några steg till innan enheten är fullständigt hanterad.You may have a few more steps to complete before your device is fully managed. Lär dig mer om hur du registrerar enheten med kostnadsuppföljning av telekommunikation.Find out more about enrolling your device using telecom expense management. Om din organisation använder Apples enhetsregistreringsprogram (DEP) kan du läsa mer här.If your organization is using Apple's Device Enrollment Program, find out more here.

Behöver du fortfarande hjälp?Still need help? Kontakta företagets support.Check in with your company support. Du hittar kontaktinformationen på Företagsportalens webbplats.You can find their contact information on the Company Portal website.